2022. gada 20. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Budžets

Pašvaldības budžets tiek sagatavots, ņemot vērā Smiltenes novada ilgspējīgās attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam noteiktās prioritātes. Par novada ilgtermiņa attīstības pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi.

Smiltenes novada pašvaldības budžets nodrošina pašvaldības autonomo un brīvprātīgo funkciju izpildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu darbību, pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī būtisku pašvaldības investīcijas objektu realizēšanu visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets tiek iedalīts pamatbudžetā un speciālajā budžetā, kurā tiek iekļauti ziedojumi un dāvinājumi. Pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets veidots pēc naudas plūsmas principa un sastādīts, pamatojoties uz Ministra kabineta noteikumiem par funkcionālo kategoriju uzskaiti un pašvaldības normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.

2021.gads

2021.gada 10.februārī Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts 2021. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021.gadam tiek plānoti  20 034 558  eiro apmērā. Kopējie izdevumi – 25 168 737 eiro apmērā, kuru finansēšanai paredzēts 5 134 179 eiro, tai skaitā ir naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontā un aizņēmumi projektu īstenošanai.

Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu.

IEŅĒMUMI

Budžeta ieņēmumi plānoti 20 034 558 eiro, kopsummā lielāko daļu veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) – 11 104 992 eiro jeb 55%, tad seko nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamo īpašuma nodokli, nodokļi par pakalpojumiem un precēm)  – 7 750 723 eiro jeb 39 %,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas) – 712 913 eiro jeb 4%, kā arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 465 930 eiro jeb 2%.  


IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 168 737 eiro. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 48,9 % jeb 12 318 451 eiro.  Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, mācību līdzekļiem, budžetā plānoti izdevumi 1.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 16 izglītības projektu realizēšanai. Pirmsskolas izglītībai izdevumiem plānots finansējums 2 196 859 eiro; pamatizglītībai, vispārējai un profesionālai izglītībai izdevumiem plānots finansējums 5 067 326 eiro, tai skaitā infrastruktūras sakārtošanas darbiem Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija 215 976 eiro, Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu pārbūve  92 500 eiro; interešu un profesionālās ievirzes izglītībai izdevumiem plānots finansējums 1 280549  eiro; izglītības projektiem plānots finansējums 3 201 995 eiro, tai skaitā lielākais finansējums paredzēts Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā; Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana; Smiltenes vidusskolas mācību ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi; atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  15,9 % jeb 4 011 543 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 9 infrastruktūras projektu realizēšanai 3 189 522 eiro apmērā, pašvaldības autoceļiem no valsts budžeta finansējuma plānots 559 537 eiro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 11,2 % izdevumu jeb 2 825 598 eiro, kas ir par 32% vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Pašvaldības sociāliem pabalstiem plānots finansējums 284 419 eiro; izmitināšanai pansionātos, krīzes centros, sociālās un medicīnas aprūpes gultās plānots finansējums 189 039 eiro; dotācijām biedrībām un nodibinājumiem plānots finansējums 20 105 eiro. Sociālās aizsardzības projektiem plānots finansējums 1 604 640 eiro apmērā, lielākais finansējuma apjoms paredzēts projektam ”Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (Deinstitucionalizācija)”.

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,7 % jeb 1 925 780 eiro, kas ir par 7% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes, sporta centra, kultūras centra, septiņu pagastu kultūras namu, novada bibliotēku, novada muzeja, amatiermākslas kolektīvu, kultūras un sporta pasākumiem paredzēti izdevumi, līdzfinansējums un dotācijas, kā arī finansējums  183 652 eiro apmērā 5 projektu īstenošanai, tai skaitā sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis”, Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija, pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā.

Vispārējiem valdības dienestiem 2021.gada pamatbudžetā plānots 1 788 584 eiro jeb 7,1% no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 7,36 % (2020.gadā 6,62%).

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2021. gadā plānots izlietot 1 367 462 eiro, kas ir par 42% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums 4 projektu realizēšanai. Teritoriju attīstībai izdevumiem plānots finansējums 865 328 eiro, tai skaitā pamatkapitāla veidošanai 201 001 eiro – līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu māju siltināšanai pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, elektrolīniju pārvietošanas būvdarbi Loberģos, Meža kapu labiekārtošana Smiltenē, Mēru katlu mājas sienas nostiprināšana, Blomes dīķa slūžu projektēšana, asfaltbetona seguma izbūve Līvu ielā, Launkalnes pagastā u.c. Administratīvi teritoriālai reformai izdevumiem plānots finansējums 249 848 eiro; ielu apgaismošanas izdevumiem plānots 221 382 eiro, tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu izbūve Klievu,  Blaumaņa, Drandu ielā, Smiltenē.

Vides aizsardzībai 2021.gadā pamatbudžetā plānots 611 063 eiro jeb 2,4 %, tai skaitā plānoti izdevumi atkritumu savākšanai, izvešanai no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām – 25 979 eiro; ietvju, braucamās daļas, parku, kapsētas u.c. kopšanai – 510 000 eiro, sabiedrisko tualešu uzraudzīšanai, kopšanai, uzturēšanai – 20 000 eiro, pārējiem izdevumiem 55 084 eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 243 424 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem 2021.gadā plānoti 76 832 eiro,  tai skaitā finansējums plānots pieciem pagastu feldšeru punktiem.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūrā (izdalot projektiem paredzēto finansējumu) 33% jeb  8 218 273 eiro ir plānots 37 projektu īstenošanai, zemāk uzskaitīti 20 lielākie pēc finansējuma plānotie projekti:  

 1. Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (DI) – 1 485 407;
 2. Palsmanes pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana – 1 098 113;
 3. Dakteru ielas un Dakteru ielas pieslēgumu pārbūve Smiltenē – 1 094 731;
 4. Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā – 1 009 813;
 5. Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, 1.kārta (Marijas iela) – 912 108;
 6. Smiltenes vidusskolas mācību ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (K1) – 862 624;
 7. Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā (autoceļš Oktobra iela–Sējumi–Saujas) – 474 512;
 8. Ūdensvads un sadzīves kanalizācija Avotu ielā, Smiltenē, 1.kārta – 267 000;
 9. Atmodas ielas seguma atjaunošana Smiltenē – 188 735;
 10. Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, 1.kārta (Dārza iela) – 127 239;
 11. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – 107 436;
 12. Vidzeme iekļauj – 107 029;
 13. Sintētiskā futbola laukuma labiekārtošana Smiltenes sporta kompleksā “Teperis” – 95 000;
 14. Smiltenes autoostas projektēšana – 65 098;
 15. Pašvaldības ceļa “Vērzemnieki–Bērži” pārbūve – 42 775;
 16. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā – 37 075;
 17. Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU-LV pārrobežu reģionos (LAT-RUS) – 26 402;
 18. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai – 28 549;
 19. Latvijas simtgades programma – Latvijas skolas soma – 26 582;
 20. Siera namiņa- Sierūža rekonstrukcija – 22 000.

LĒMUMS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU INFOGRAFIKA

PROJEKTU INFOGRAFIKA 

2021.GADA IECERES

 

 

 

 

2020.gads

2020.gada 29.janvārī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts 2020. gada pašvaldības budžets. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2020.gadam tiek plānoti  19,9 miljoni eiro apmērā. Kopējie izdevumi – 25,6 miljoni eiro apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2,9 miljoni eiro un aizņēmumi projektu īstenošanai 2,7 miljoni eiro. 

Smiltenes novada pašvaldības 2020. gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību pievēršot ģimenei kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Kultūras jomā kā galvenās prioritātes būs Smiltenes pilsētas simtgades svinības, kā arī novada kolektīvu dalība Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 19 951 881 EUR, kuros ietilpst pašvaldības nodokļu ieņēmumi – 40 % jeb 8 063 533 EUR no kopējiem ieņēmumiem, tai skaitā  iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 7 277 461 eiro apmērā, savukārt nekustamo īpašuma nodokli plānots iekasēt 758 426 eiro apmērā. Būtisku pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido transfertu ieņēmumi –  2020.gada budžetā šie ieņēmumi kopumā plānoti 11 091 950  eiro apmērā (56 % no kopējiem ieņēmumiem), tos veido mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām – paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2020.gadā plānoti 631 511 eiro apmērā. Lielāko daļu plānots iekasēt kā maksu par izglītības pakalpojumiem,  par telpu un zemes nomu un īri un citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.  Nenodokļu ieņēmumus 2020.gadā plānots saņemt 164 887  eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas.

IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 643 009 EUR. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās. No kopējiem izdevumiem 8 446 756 EUR jeb 33% plānoti 38 projektu īstenošanai.    

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 48 % jeb 12 201 747 EUR.  Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 1.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 16 izglītības projektu realizēšanai. Izglītības projektiem plānots finansējums 3 188 247 eiro, kas ir vairāk kā 26 % no kopējiem izglītības izdevumiem.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  17 % jeb 4 262 590 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 51 % jeb 4 442 413 eiro mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums ir saistīts ar projekta plānveidīgu realizāciju. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 11 infrastruktūras projektu realizēšanai 3 570 861 eiro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2020. gadā plānots izlietot 2 372 717 eiro jeb 9 % no kopējiem izdevumiem, kurus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi un līdzfinansējums 4 projektu realizēšanai.

Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 8 % jeb 2 067 337 eiro, kas ir par 6,25% mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes, kultūras centra, sporta centra, novada bibliotēku, kultūras un sporta pasākumu izdevumi, kā arī finansējums  156 865 eiro apmērā 4 projektu īstenošanai.  

Sociālai aizsardzībai paredzēti 8 % izdevumu jeb 2 145 956 eiro, kas ir par 33 % vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem. Sociālās aizsardzības projektiem plānots finansējums 1 092 332 eiro apmērā, lielākais finansējuma apjoms paredzēts projektam ”Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā (Deinstitucionalizācija)” –  1 045 705 eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem 2020.gada pamatbudžetā plānots 1 697 890 eiro jeb 7% no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumi, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 6,62% (2019.gadā 13.61%).

Vides aizsardzībai 2020.gadā pamatbudžetā plānots 605 603 EUR, kas sastāda 2% no kopējiem izdevumiem. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana – notekūdeņu apsaimniekošana, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, koku kopšana un pārvietojamo tualešu uzturēšana, ziedu stādījumu ierīkošana, kapsētu uzturēšana. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 208 510 eiro apmērā, tos veido Smiltenes novada Pašvaldības policijas izdevumi. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 80 659 eiro, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas sastāda 2 908 626 EUR un aizņēmumi Valsts kasē projektu īstenošanai 2 782 502 EUR.

Plašāk par budžetu var iepazīties Paskaidrojuma raksts . 

Saistošie noteikumi

Budžeta infografika 

2019.gads

2019.gada 27.martā Smiltenes novada domes sēdē ar vienbalsīgu domes deputātu balsojumu tika pieņemts 2019. gada budžets. Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam, kurā ietverts pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi.

Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2019.gadam tiek plānoti  18,6 miljoni EUR apmērā. Kopējie izdevumi  plānoti 30,4 miljoni EUR apmērā, kuru finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, kas sastāda 2,4 miljoni EUR un aizņēmumi projektu īstenošanai 9,4 miljoni EUR.  Budžeta izdevumu pieaugums saistīts ar pašvaldības apjomīgu investīcijas projektu realizāciju, kur kopējie izdevumi sastāda 15,3 miljoni (15 358 927)  EUR.

Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, lielāku vērību veltot ģimenes kā vērtības stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai. Tāpat uzmanība tiks veltīta dabas vērtību saglabāšanai un videi draudzīgai saimnieciskajai darbībai.

IEŅĒMUMI

Pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti 18 603 193 EUR apmērā, kas ir par 0,78 procentiem jeb 146 430 EUR mazāk kā 2018.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas pakalpojumi un citi pašu iestāžu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no valsts un citu pašvaldību budžetiem.

Nodokļu ieņēmumi ir būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots. 2019.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 073 132 EUR apmērā, tai skaitā lielāko daļu sastāda Iedzīvotāju ienākuma nodoklis –  7 179 843 EUR apmērā. Samazinājums pret 2018.gada sākotnējo plānu ir par 189 103 EUR jeb 2,57%. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē Smiltenē deklarēto tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, kā arī ar Iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksas. Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2019.gadā plānots iekasēt 820 276 EUR apmērā, tai skaitā iepriekšējo gadu parādus 83 980 EUR apmērā.

Otru būtiskāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem),  tie  2019.gadā kopumā plānoti 9 868 412 EUR apmērā. 3 279 291 EUR jeb 33,23 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai,  2 490 456 EUR – Valsts budžeta mērķdotācijas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 2 078 437 EUR plānots saņemt dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

IZDEVUMI

Smiltenes novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 30 413 328 EUR apmērā. Izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās.

Tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir Izglītības nodrošināšanai – 42,1 % jeb 12 817 601 EUR, kas ir par 2 710 597 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5-9 klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdzfinansējums 15 izglītības projektu realizēšanai 4 677 732 EUR apmērā, kur lielākās izmaksas sastāda projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” –  4 365 996 EUR, tajā skaitā Valsts kases aizdevums 2 967 349 EUR apmērā. Smiltenes novada izglītības iestādes turpina īstenot arī vairākus Erasmus+ projektus:

 • Erasmus+stratēģiskās partnerības projekts “Dažāda pieredze, vienota nākotne” – Smiltenes vidusskolai 7 519 EUR;
 • Erasmus + Radi pārmaiņas – Smiltenes vidusskolai 14 931 EUR;
 • Erasmus + STEAM vēstniecību veidošana Eiropas skolu tīklā – Smiltenes vidusskolai 16 880 euro;
 • Erasmus + Starpdisciplinaritāte – tilts vai robeža 21.gadsimtā – Grundzāles pamatskolai 9 691 EUR;
 • Erasmus + Min pedāļus, lai labāk mācītos! – Grundzāles pamatskolai 9 510 EUR;
 • Erasmus + Ķēdes reakcija- Grundzāles pamatskolai 15 426 EUR;
 • Erasmus + Efektīvai sadarbībai- Palsmanes internātpamatskolā 19 772 EUR.


Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  28,6 % jeb 8 705 003 EUR ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 21,47 procentiem jeb 1 538 425 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ir 116 ielas un to kopējais garums ir 72,153 km. No kopējā ielu garuma ielas ar asfalta segumu ir 51,4 km, ar grants segumu 20,753 km, savukārt ceļu kopējais garums ir 343,096 km. No kopējā ceļu garuma ar asfalta segumu ir 10,51 km, ar grants segumu 332,586 km. Šajā funkcijā līdzfinansējums plānots 14 infrastruktūras projektu realizēšanai 8 530 441 EUR apmērā. Lielākie plānotie projekti ir:
 

 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II kārta;
 • Ielu seguma atjaunošana pēc SIA Smiltenes NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukums), I un II kārta;
 • Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielas pārbūve;
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielas);
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta (Valkas iela);
 • Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošana, II kārta (Kaikas iela);
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III kārta;
 • Tiltu pārbūve Smiltenes novadā.


Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2019. gadā plānots izlietot 8,5% jeb 2 597 902 EUR, kas ir par 266 335 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi. Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 218 037  EUR apmērā, tai skaitā ielu apgaismojuma tīklu izbūvei Variņu pagasta Līvānu ielā, II kārta, apgaismojuma izbūve gājēju pārejai Atmodas ielā pie veikala “Maxima”, Smiltenē. Nozīmīgākie plānotie infrastruktūras projekti un darbi: 

 • Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanas, II kārta;
 • Projekts “LIFE ADAPTATE” (Vidusezera tīrīšana);
 • Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība;
 • Publiskās piekļuves nodrošināšanai Lizdoles ezeram;
 • Smiltenes Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija;
 • Tepera tilta atjaunošana sporta atpūtas kompleksā “Teperis”;
 • Jumta seguma atjaunošana pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Amatnieki”, Palsmanes pagastā ;
 • Gājēju celiņa izbūve pie “Pils”, Blomes pagastā.


Atpūtas (tai skaitā sports), kultūras un reliģijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības pamatbudžetā paredzēti 7,3 % jeb 2 205 095 EUR, kas ir par 265 327 EUR mazāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Samazinājums saistīts ar to, ka iepriekšējā gadā bija paredzēti papildus līdzekļi Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī finansējums  597 368 EUR apmērā 7 projektu īstenošanai, tai skaitā lielākie no tiem ir: 

 • Trases ceļa izbūve;
 • Vides pārvaldības uzlabošana, izmantojot kopīgas darbības RU- LV pārrobežu reģionos (LAT- RUS);
 • Mēru muižas rekonstrukcija;
 • Igaunijas-Latvijas programmas projekts “COOP Local”;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā;
 • Bērensa kapličas rekonstrukcija;
 • Interneta savienojamības veicināšanai vietējās kopienās WiFi4EU.

Vispārējiem valdības dienestiem 2019.gada pamatbudžetā plānots 1 685 023 EUR jeb 5,5% no kopējiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumi par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2019.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 12,49% , ko veido pašvaldības noslēgtie  līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 44 projektu realizēšanai.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 5,3 % izdevumu jeb 1 615 052 EUR, kas ir par 457 231 EUR vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem “Vidzeme iekļauj” un “Deinstitucionalizācija”. 2019.gadā pašvaldība saglabās visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus.

Vides aizsardzībai 2019.gadā no pamatbudžeta piešķirti 522 248 EUR, kas ir par 30 500 EUR mazāk nekā 2018.gada sākotnējā plānā. Šajos izdevumos ietilpst teritoriju kopšana – notekūdeņu apsaimniekošana, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšana, atkritumu apsaimniekošana, koku kopšana un pārvietojamo tualešu uzturēšana, ziedu stādījumu ierīkošana, kapsētu uzturēšana.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti izdevumi 186 766 EUR apmērā, tos veido Smiltenes novada pašvaldības policijas izdevumi.

Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 78 638 EUR, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanai.

Izdevumu finansēšanai tiks izmantots naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas sastāda 2 400 222 EUR un aizņēmumi Valsts kasē projektu īstenošanai 9 409 913 EUR apmērā.
 

Smiltenes novada pašvaldības speciālais budžets
Smiltenes novada pašvaldības speciālā budžeta kopējie ieņēmumi 2019.gadā tiek plānoti 404 113 EUR apmērā. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 242 298 EUR, tajā skaitā pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 8 709 EUR apmērā. Autoceļu fonda kārtējā gada ieņēmumus 358 980 EUR apmērā veido saņemtie līdzekļi no valsts budžeta līdzekļu sadales, kas paredzēti pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai. Dabas resursu nodokļa kārtējā gada ieņēmumu plānoti 44 053 EUR apmērā.

Smiltenes novada speciālā budžeta (ieskaitot ziedojumus un dāvinājumus) izdevumi 2019.gadā plānoti 626 412 EUR apmērā.  Autoceļu fonda izdevumi 2019.gadā plānoti 548 492  EUR apmērā ielu un ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, tai skaitā ceļazīmju uzstādīšanai, caurteku nomaiņai un grantēto ceļu remontam. No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 68 131 EUR apmērā plānots izlietot teritoriju atkritumu apsaimniekošanai, izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšanai, teritoriju sakopšanai, bebru dambju tīrīšanai un koku kopšanai. Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izdevumi plānoti 9789  EUR apmērā atbilstoši katra ziedojuma mērķim.

PIELIKUMS PAMATBUDŽETS

PIELIKUMS SPECIĀLAIS BUDŽETS

2018.gads

Sagatavotais Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada budžets nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi, visu esošo pašvaldības iestāžu, nodaļu darbību, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī būtisku pašvaldības investīciju projektu realizēšanu visā Smiltenes novada teritorijā.

Šogad kopumā plānots turpināt, uzsākt vai sagatavot 47 projektus. Sagatavotajā pašvaldības budžeta projektā plānots palielināt pašvaldību kopējo saistību apmēru, lai nodrošinātu šo investīciju projektu realizāciju. Pašvaldības procentuālais saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām pieaugs no 3,88 % 2017.gadā uz 5.12 % 2018.gadā.

Plānotie investīciju projekti (ielu un ceļu pārbūves, ūdens un kanalizācijas tīklu izbūves, degradēto teritoriju revitalizācijas, sporta ēkas būvniecības darbu pabeigšana, vides un parku labiekārtošana, mācību vides uzlabošana, u.c.) uzlabos dzīves kvalitāti Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumi plānoti 18 749 623 eiro apmērā, kas ir par 2 909 123 eiro vairāk kā 2017.gada sākotnēji apstiprinātajā plānā. Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, valsts maksas pakalpojumi un citi pašu iestāžu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no valsts un citu pašvaldību budžetiem.

Būtiskākais pašvaldības ieņēmumu avots ir Nodokļu ieņēmumi. 2018.gadā nodokļu ieņēmumi plānoti 8 135 265 eiro apmērā, kas ir par 417 341 eiro vairāk nekā sākotnēji 2017.gadā. Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 7 368 946 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem – 706 119 eiro, kā arī azartspēļu nodoklis 60 200 eiro. Tāpat kā iepriekšējos gados pēc pašvaldības saistošo noteikumu nosacījumiem plānots piešķirt nekustām īpašuma nodokļa atlaides nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, I un II grupas invalīdiem, Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem, jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti Smiltenes novadā un nodrošina piecas jaunas darba vietas, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām personām.

Otrs būtiskākais ieņēmumu avots i3 Transfertu ieņēmumi – tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem. 2018.gadā kopumā plānoti 9 884 519 eiro apmērā. 4 387 323 eiro jeb 44,3 % no transfertu ieņēmumiem pašvaldība plāno saņemt par ES struktūrfondu, citu finanšu instrumentu un valsts budžeta finansējuma daļu projektu īstenošanai.Dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda 2018.gadā plānots saņemt 1 596 145 eiro.

Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots saņemt 162 988 eiro apmērā. Šos ieņēmumus veido ieņēmumi no dividendēm, procentu ieņēmumi no kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2017.gada sākotnējo plānu šis ieņēmumu veids tiek plānots par 105 978 eiro lielāks.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 2018.gadā plānoti 566 851 eiro apmērā. Lielāko šo ieņēmumu īpatsvaru 32 % jeb 177 252 tūkstošus eiro plānots iekasēt par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Par telpu un zemes nomu plānoti ieņēmumi 110 970 eiro apmērā.

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 25 643 547 eiro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām sadalīti 188 struktūrvienībās, tai skaitā 47 projekti.

Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir Izglītības nodrošināšanai – 39,4 % jeb 10 107 004 eiro, kas ir par 2 166 479 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Lielākais pieaugums saistīts ar pedagogu atlīdzību izmaiņām un ar plānoto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo finansējumu. Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanai plānoti 1 856 929 eiro, pamatizglītībai un vispārējai izglītībai 2018.gada budžetā plānoti 4 495 443 eiro (vairāk kā 70 procenti sastāda izdevumi darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, sociāla rakstura pabalstiem un kompensācijām). Šajā izdevumu daļā ietilps arī interešu izglītības iestāžu izdevumi, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar citu novadu pašvaldībām par izglītojamiem, izdevumi 5.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kā arī finansējums 11 projektu realizēšanai plānots 2 140 243 eiro apmērā, tai skaitā:

 • Atbalstam priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai;
 • Atbalstam izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai;
 • Karjeras atbalstam vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs;
 • Mācību vides uzlabošanai Smiltenes vidusskolā;
 • Un citi projekti.

Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars 27,9 % jeb 7 166 578 eiro ir plānoti ekonomiskajai darbībai, kas ir par 4 574 319 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido izdevumi vispārējiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem un ekonomiskās darbības atbalstam un līdzfinansējums plānoto 16 infrastruktūras projektu realizēšanai 7 050 834 eiro apmērā. Lielākie plānotie projekti ir:

 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, I kārta (Limbažu, Celtnieku, Gaujas ielām);
 • Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, II kārta (Valkas ielai);
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai I kārta;
 • Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcijai II kārta;
 • Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūvei;
 • Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai;
 • Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II kārtai (Kaikas ielai);
 • Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūvei;
 • Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai Smiltenes pilsētā (Baznīcas laukumam);
 • Ielu seguma atjaunošanai pēc Smiltenes NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
 • Atmodas un Dārza ielas seguma atjaunošanai Smiltenē;
 • Un citi projekti.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2018.gadā plānots izlietot 2 331 567 eiro jeb 9,1 % no kopējiem izdevumiem, kas ir par 214 339 tūkstošiem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šīs budžeta sadaļas izdevumus veido dzīvojamo un nedzīvojamo namu apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi, izdevumi ielu apgaismošanai, kā arī citi ar teritoriju apsaimniekošanu saistīti izdevumi, kā arī finansējums projektu realizēšanai. Ielu apgaismošanai, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 283 823 eiro apmērā (tai skaitā apgaismojuma izbūve Smiltenes pilsētas Vecajā parkā, ielu apgaismojuma pārbūve Smiltenē, ielu apgaismojuma tīkla izveidošanai Variņu pagastā un Bilskas pagasta ,,Mēros”). Smiltenes Vecā parka un tam pieguļošo teritoriju kompleksai rekonstrukcijai plānoti 350 077 eiro. Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas pieslēguma pie centralizētās siltumapgādes sistēmas plānots 45 150 eiro apmērā. Plānots pašvaldības līdzfinansējums četru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai 20 000 eiro un energoefektivitātes pasākumu veikšanai 9 000 eiro apmērā. Šajā izdevumu daļā ietilps finansējums 5 projektu realizēšanai, kas sastāda 612 632 eiro. Plānotie projekti:

 • Palsmanes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība;
 • Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanai, II kārta;
 • “Life adaptate” (projekta viena no aktivitātēm ir Smiltenes Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana);
 • Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes ēkai;
 • Palsmanes kapsētas digitalizācijai.

9,6 % jeb 2 470 422 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti atpūtai (tai skaitā sports), kultūrai un reliģijai, kas ir par 144 751 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Palielinājums saistīts ar projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo finansējumu, Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem (kopumā svētkos piedalīsies 17 kolektīvi ar 453 dalībniekiem), Latvijas simtgades plānotiem pasākumiem. Šajā budžeta sadaļā ietilps kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī finansējums 667 134 eiro apmērā 13 projektu īstenošanai, tai skaitā lielākie no tiem ir:

 • Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūvei;
 • Kartingu trases atjaunošanai, II kārtai;
 • Trases ceļa izbūvei;
 • Aktīvās atpūtas takas izveidošanai ap Bilskas ezeru, II kārta;
 • Smiltenes novada muzeja tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
 • Grundzāles estrādei pieguļošās teritorijas labiekārtošanai;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veicināšanai Smiltenes novadā;
 • Igaunijas-Latvijas programmas projektam “COOP Local”;
 • Bērensa kapličas rekonstrukcijai.

6,3% jeb 1 607 995 eiro no kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējiem valdības dienestiem – Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2018.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 5,12% (2017.gadā 3,88 %), ko veido pašvaldības noslēgtie līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 59 projektu realizēšanai. Smiltenes novada pašvaldība 2018.gada pamatbudžetā plāno segt aizdevuma pamatsummas atmaksas par 39 aizņēmumiem par kopējo summu 560 416 eiro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 4,5 % izdevumu jeb 1 157 821 eiro, kas ir par 347 929 eiro vairāk nekā iepriekšējā gada sākotnējā plānā. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei, īslaicīgās sociālās aprūpes gultām, dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektiem “Vidzeme iekļauj” un “Deinstitucionalizācija”. 2018.gadā pašvaldība saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus, plānotais finansējums 234 772 eiro apmērā, dotācijām šogad plānoti 21 422 eiro, projektu īstenošanai 214 509 eiro.

Vides aizsardzībai 2018.gadā no pamatbudžeta piešķirti 552 748 eiro jeb 2,2 %, kas ir par 48 930 eiro vairāk nekā 2017.gada sākotnējā plānā. No šiem izdevumiem teritoriju kopšanai – notekūdeņu apsaimniekošanai, ziedu stādījumu, zaļās zonas uzturēšanai, atkritumu apsaimniekošanai, koku kopšanai un pārvietojamo tualešu uzturēšanai, ziedu stādījumu ierīkošanai, kopumā plānoti 479 398 eiro, no tā sētnieku darbs 335 527 eiro. Kapsētu uzturēšanai paredzēti 70 377 eiro. Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 0,7% jeb 179 429 eiro. Veselības aprūpei no pamatbudžeta līdzekļiem piešķirti 0,3 % jeb 69 983 eiro, tai skaitā finansējums piecu pagastu feldšeru punktu uzturēšanas izdevumiem 69 983 eiro.

Par Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2018.gadam

Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 400 082 eiro apmērā, tai skaitā Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 2018.gadam plānoti 358 980 eiro apmērā, bet dabas resursu nodoklis 41 102 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 280 525 eiro, tajā skaitā pašvaldības saņemtie ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi 20 312 eiro apmērā.

Smiltenes novada speciālā budžeta (bez ziedojumu un dāvinājumu līdzekļiem) izdevumi 2018.gadā plānoti 650 295 eiro apmērā. Autoceļu fonda izdevumi 2018.gadā plānoti 555 482 eiro apmērā ielu un ceļu uzturēšanai ziemā un vasarā, tai skaitā ceļazīmju uzstādīšanai, caurteku nomaiņai un grantēto ceļu remontam. No dabas resursa nodokļa maksājumiem iegūtos līdzekļus 94 813 eiro apmērā plānots izlietot teritoriju atkritumu apsaimniekošanai, izgāztuvju gruntsūdeņu monitoringa novērojumu veikšanai, teritoriju sakopšanai, bebru dambju tīrīšanai un koku kopšanai. Ziedojumi un dāvinājumi tiks izlietoti saskaņā ar ziedojuma līgumos norādītiem mērķiem. Smiltenes novada pašvaldības 2018.gada budžeta projekts ir sagatavots saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldību budžetiem”, ,,Budžetu un finanšu vadību” un citiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Smiltenes novada domes noteikumiem ,,Par Smiltenes novada pašvaldības saimnieciskās darbības plāna, budžeta sastādīšanas, apstiprināšanas, izpildes kārtību”, domes lēmumiem un spēkā esošiem noslēgtiem līgumiem, kā arī saskaņā ar “Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīcijas plāns”. Budžeta projekta vērtēšana notika piedaloties domes priekšsēdētājam, deputātiem, izpilddirektoram un pašvaldības struktūrvienību un institūciju vadītājiem un speciālistiem.

PIELIKUMS PAMATBUDŽETS

PIELIKUMS SPECIĀLAIS BUDŽETS

2017.gads

2017.gada 31.janvārī Smiltenes novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets ar plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem 15 840 500 euro un kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 18 171 564 euro apmērā (Precizēta summa). Izdevumu starpības finansēšanai plānots   

2 331 064euro, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro (tur ietilpst finansējums projektiem, kuru īstenošana turpināsies 2017.gadā, mērķdotāciju atlikums pedagogu atlīdzībai, mūzikas un mākslas skolu mācību maksu atlikums, dotācijas 1-4.klašu brīvpusdienām un sadalāmais naudas līdzekļu atlikums pa struktūrvienībām), aizņēmums no Valsts kases projektu īstenošanai 931 938 euro, naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās (- 80 015 euro), aizņēmuma pamatsummas atmaksa (- 415 969 euro). (Precizēta informācija) Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (ieņēmumi 13 003 748 euro; izdevumi 13 132 307 euro) 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti par 2 836 752 euro lielāki salīdzinājumā ar 2016. gada budžeta izpildi. Arī plānotie pamatbudžeta kopējie  izdevumi ir par 5 039 257 euro lielāki nekā 2016.gadā.

Lielāko daļu no Smiltenes novada plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, kas sastāda 49% jeb 7 717 924 euro.  Lielākos nodokļu ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) – 6 890 253 euro, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 540 493 euro, par ēkām 156 648 euro un mājokļiem  70 530 euro (NIN), kā arī azartspēļu nodoklis 60 000 euro.Atbilstoši MK noteikumiem Nr.816 ,,Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā” IIN prognozē, salīdzinot ar 2016.gada izpildi, ir palielinājums par 467 512 euro. Nekustamais īpašuma nodoklis katrai pašvaldībai tiek plānots atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību atbilstoši MK noteikumiem. Salīdzinot  ar iepriekšējo gadu, arī NIN prognozē ir palielinājums par 29 132 euro.   

Otru lielāko daļu 48 % jeb 7 589 103 euro budžeta ieņēmuma daļu sastāda valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumi. Transfertu ieņēmumos ietilpst projektu īstenošanai plānotais finansējums, mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, dotācijas 1-4 klašu izglītojamo brīvpusdienu nodrošināšanai,  Valsts budžeta dotācijas mācību grāmatu iegādei, norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem. Salīdzinot 2016.gada pamatbudžeta izpildi, valsts budžeta un citu pašvaldību budžetu transfertu ieņēmumos ir pieaugums par 2 385 145 euro, tas saistīts ar  no valsts budžeta iestādēm saņemtiem transfertiem projektu līdzfinansēšanas nodrošināšanai un mērķdotācijām pedagogu atlīdzībai.

Vismazāko ieņēmumu daļu veido nenodokļu ieņēmumi 57 010 euro  un  iestāžu ieņēmumi 476 463 euro, kas sastāda 3 %  no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem.  Budžeta iestāžu ieņēmumos par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ietilpst: maksa par izglītības pakalpojumiem (tai skaitā mākslas un mūzikas skolas mācību maksa, dalības maksas BJSS un BJIIC, vecāku maksas pirmsskolas izglītības iestādēs), ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem, ieņēmumi par nomu un īri, kultūras namu sarīkojumi, kino izrādes, TIC pakalpojumi, bibliotēkas pakalpojumi, dzimtsarakstu pakalpojumi, ieņēmumi no feldšeru punktiem un komunālie maksājumi). Nenodokļu ieņēmumos ietilpst valsts un pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un citi ieņēmumi.

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 18 171 564 euro apmērā. Pamatbudžeta izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām sadalīti 175 struktūrvienībās, tai skaitā 34 projekti.Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados, lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 44% jeb 7 940 525 euro. Nākamais lielākais izdevumu īpatsvars  29 % jeb 5 213 305 euro veido teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai un ekonomiskajai darbībai, tad seko kultūra, atpūta un reliģija ar 13 % jeb  2 325 671 euro,  vispārējie valdības dienesti ar 9% jeb 1 630 752 euro, savukārt sociālajai aizsardzībai paredzēti 4% izdevumu jeb 809 892 euro. Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 euro apmērā ietver izdevumus veselības aprūpei, sabiedriskajai kārtībai un drošībai.

Būtiskāko izdevumu daļu – 44% jeb 7 940 525 euro no kopējiem pašvaldības izdevumiem veido izdevumi izglītībai. Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, izglītības papildu pakalpojumi par skolēnu pārvadājumiem, norēķini ar 36 novadu pašvaldībām par 176 izglītojamiem, budžetā plānoti izdevumi 5-9 klašu izglītojamo ēdināšanai, līdzfinansējums izglītības projektu realizēšanai, tai skaitā:

 • Erasmus + Stratēģiskā skolu sadarbība “Bridging three generations – timeless games and toys” (Grundzāles pamatskola);
 • Erasmus + Stratēģiskā skolu sadarbība  SELFY – Save Earth Life for Youth; 
 • ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība – Roboti soļo Eiropā, Smiltenes vidusskola;
 • ES Erasmus+ Stratēģiskā skolu partnerība – Zinātņu integrēta apmācība, (Smiltenes vidusskola);
 • Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā;
 • Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, Izglītības pārvalde;
 • PROTI un DARI!.

Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (2016.gadā bija 6 944 585 euro), izdevumi izglītības nodrošināšanai ir pieauguši par 995 940 euro. Lielākais pieaugums saistīts ar pedagogu atlīdzību izmaiņām, ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.

29 % jeb 5 213 305 euro no plānotajiem izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, vides aizsardzībai un ekonomiskai darbībai, kas ietver izdevumus teritoriju attīstībai, atbalsts lauksaimniecības pasākumiem, notekūdeņu apsaimniekošana, ielu un izbraukuma tirdzniecība, ūdensapgāde, ielu apgaismošanai, atkritumu apsaimniekošanai, pašvaldības ceļu uzturēšanai, būvvaldes izdevumus un līdzfinansējums projektiem. Salīdzinot ar 2016.gada pamatbudžeta izpildi (2016.gadā bija 2 079 455 euro), izdevumi šīm funkcijām ir pieauguši par 3 133 850 euro. Lielākais pieaugums saistīts tieši ar līdzfinansējumu projektiem, tajā skaitā:
•    Autoceļa Jaunpriedaines -Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai;
•    Gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai (1. un 3.posms);
•    Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija I kārta;
•    Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija II kārta;
•    Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve (2.posms);
•    Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta;
•    Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posma no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve;
•    Ielu seguma atjaunošana pēc NKUP kanalizācijas tīklu izbūves;
Smiltenes novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana, II.kārta;
•    Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izbūve Smiltenē, Daugavas 7a.

13 % jeb  2 325 671 euro no kopējiem izdevumiem paredzēti atpūtai, kultūrai un reliģijai, tai skaitā kultūras centra, pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes, kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī projektu īstenošanai, tai skaitā:

 • Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru;
 • Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā;
 • Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve;
 • Kartingu trases atjaunošana;
 • Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana;
 • Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā;
 • Igaunijas- Latvijas programmas projekts “COOP Local”.
 • Salīdzinot 2016.gada izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai, 2017.gadā plānotie izdevumi ir lielāki par 904 544 euro. Lielākais pieaugums saisties ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.
 •  

Salīdzinot 2016.gada izdevumus atpūtai, kultūrai un reliģijai, 2017.gadā plānotie izdevumi ir lielāki par 904 544 euro. Lielākais pieaugums saisties ar iepriekš minēto projektu realizēšanu un tiem nepieciešamo līdzfinansējumu.

9% jeb 1 630 752 euro no kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējiem valdības dienestiem – Smiltenes novada domes un pagastu pārvalžu izdevumiem, kā arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2017.gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām sastāda 4.196% (2016.gadā 3,809 %), ko veido pašvaldības noslēgtie 20 līgumi ar Valsts kasi par aizņēmumiem 20 projektu realizēšanai, kā arī 1 līgums par galvojumu. Smiltenes novada pašvaldība 2017.gada pamatbudžetā plāno segt aizdevuma pamatsummas atmaksas par 20 aizņēmumiem par kopējo summu 415 969 euro. Salīdzinot 2016.gada izdevumus, 2017.gadā plānotie izdevumi vispārējiem valdības dienestiem ir mazāki  par 67 705 euro.

Sociālai aizsardzībai paredzēti 4% izdevumu jeb 809 892 euro.  Salīdzinot iepriekšējā gada izpildi, izdevumi sociālai aizsardzībai plānoti par 91 287 euro vairāk. Šie līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam dienestam, bāriņtiesai, sociāliem pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, bērna piedzimšanas pabalstiem, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās sociālās aprūpes gultām ( 40 904 euro), dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā un projektam “Vidzeme iekļauj”. Kopumā dotācijām šogad plānoti 17 817 euro.

Pārējie izdevumi 1% jeb 251 419 euro apmērā paredzēti galvenokārt Pašvaldības policijas izdevumiem un feldšeru punktu uzturēšanai.

Par Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2017.gadam

Smiltenes novada pašvaldības 2017.gada speciālā budžeta  kopējie ieņēmumi plānoti 387 638 euro apmērā, tai skaitā  Valsts budžeta transferti autoceļu uzturēšanai 2017.gadam plānoti 348 842 euro apmērā, tāpat kā 2016.gada izpilde, bet dabas resursu nodoklis 38 796 euro. 

PIELIKUMS PAMATBUDŽETS

PIELIKUMS SPECIĀLAIS BUDŽETS

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne