2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Privātuma politika

Smiltenes novada pašvaldības 
privātuma politika

Pašvaldība

Smiltenes novada dome (turpmāk – “Pašvaldība”) ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības (domes) un tās izveidoto institūciju un iestāžu (tai skaitā skolas, bibliotēkas) starpniecību nodrošina Pašvaldībai uzticētās pārvaldes funkcijas, aizstāvot un ievērojot Pašvaldības iedzīvotāju intereses.

Jūsu privātums un uzticība Pašvaldībai ir svarīga

Šī dokumenta mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Pašvaldība izmanto Jūsu personisko informāciju. Šī iemesla dēļ šajā dokumentā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves. 
Pašvaldības mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Pašvaldībai savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.
Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Pašvaldības vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Pašvaldības iekšējiem noteikumiem. 
Pašvaldībai ir svarīgi būt caurskatāmai, apstrādājot Jūsu personas datus.
Pašvaldība ir apņēmusies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko Pašvaldība dara. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Pašvaldība var iegūt par Jums, kā Pašvaldība tos izmantos, kā sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Pašvaldību varat sazināties.
Dažreiz Pašvaldībai ir jāmaina Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras, protams, ir pieejamas Jums jebkurā laikā .

Kādu kategoriju personas datus Pašvaldība ievāc savu pārvaldes funkciju ietvaros un kam tie tiek nodoti?

 • Pirmsskola (bērnudārzi), vispārējā izglītība, profesionālās ievirzes izglītība (sports, mūzika, māksla) un interešu izglītība
Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei
Bērnu personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods, personas dokumenta dati, adrese);

Vecāku personiskā informācija un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs);

Mācību procesa informācija (atzīmes, kavējumi, piezīmes, īpaši sasniegumi u.c.);

Informācija par vecāku maksājumiem pirmsskolas un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm;

Bērnu veselības dati;

Izglītības iestāžu organizēto pasākumu dalībnieku biometriskie dati (fotogrāfijas, videomateriāli); 
Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija
Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese) Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Valsts izglītības informācijas sistēma (sistēmu uztur Izglītības un zinātnes ministrija); E-klase (sistēmu uztur SIA “Izglītības sistēmas”); Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma, Centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāze (sistēmas uztur Valsts izglītības satura centrs); mācību olimpiāžu, sporta sacensību un tamlīdzīgu pasākumu organizatori.

 • Kultūra, sports, tūrisms un citas sabiedriskās aktivitātes
Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei
Bibliotēkas lietotāja – bērna – personiskā informācija un kontaktinformācija;

Vecāku personiskā informācija un kontaktinformācija ;

Pilngadīga bibliotēkas lietotāja personiskā informācija un kontaktinformācija;

Bibliotēkas informācija (lietotāja kategorija un statuss, izsniegto grāmatu saraksts, u.c.);

Informācija par Pašvaldības finansiālo atbalstu individuāliem sportistiem (sportistu personiskā informācija un kontaktinformācija, maksājumu informācija);

Informācija par Pašvaldības sporta infrastruktūras lietotājiem (personiskā informācija, kontaktinformācija) un lietošanu (treniņu grafiks), maksājumu informācija;  

Kultūras un sporta iestāžu organizēto bezmaksas pasākumu dalībnieku biometriskie dati (fotogrāfijas, videomateriāli)    Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija;
Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija
Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese); Jūsu piekrišana
Publicitātes pasākumu (Pašvaldības laikraksts, mājaslapa, sociālie tīkli, Pašvaldības rīkotas publiskas akcijas) ietvaros apstrādātie personas dati (fotogrāfijas un citi personas dati); Jūsu piekrišana
Tūrisma informācijas centra pakalpojumu saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija; Līguma (pakalpojuma) izpilde

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (sistēmu uztur  SIA “Tieto Latvia”); E-klase (sistēmu uztur: SIA “Izglītības sistēmas”); mācību olimpiāžu, sporta sacensību un tamlīdzīgu pasākumu organizatori.

 • Sociālo pakalpojumu sniegšana, sociālo pabalstu piešķiršana, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšana, nodarbinātības veicināšana
Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei
Sociālo pakalpojumu, pabalstu un palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā saņēmēju un to ģimenes locekļu personiskā informācija un kontaktinformācija; informācija, kas pamato sociālās palīdzības saņēmēja statusu (maznodrošinātās personas statuss, invaliditāte u.c.), nodarbošanās; informācija par ienākumiem, t.sk. bankas kontu izdrukas; izglītības informācija; informācija par veselības stāvokli. Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija


Līguma (sociālo pakalpojumu) izpilde
Informācija par Pašvaldības dzīvokļu īrnieku maksājumiem (īres maksa, komunālie maksājumi) e) Līguma (pakalpojuma) izpilde na
 
Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese) Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra; sociālo pakalpojumu sniedzēji – ārpakalpojumu uzņēmumi, SIA “Smiltenes NKUP”.

 • Dzimtsarakstu nodaļas funkcija, bāriņtiesas funkcija un dzīvesvietas deklarēšana
Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei
Visi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā minētie dati, kas nepieciešami laulības, dzimšanas un miršanas reģistru uzturēšanai

Pašvaldības bāriņtiesas uzdevumu izpildei nepieciešamie personas dati

Adreses deklarēšanai nepieciešamie personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, jaunā adrese, deklarēšanas tiesiskais pamatojums)
Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija


Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Iedzīvotāju reģistrs, Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma (sistēmas uztur Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde). Pašvaldības bāriņtiesa sadarbojas ar daudz dažādām institūcijām, lai realizētu savas funkcijas, un šīs sadarbības rezultātā dažādus personas datus gan iegūstot no, gan un nododot uz šīm institūcijām, kuru vidū ir citu pašvaldību bāriņtiesas, veselības aprūpes iestādes, izglītības iestādes, policijas iestādes, Valsts probācijas dienests, tiesas, tiesu izpildītāji u.c.

 • Teritorijas plānošana, būvvaldes funkcija, citi saimnieciski tehniskie jautājumi
Personas datu kategorijas Juridiskais pamats datu apstrādei
Iedzīvotāju, kuri iesaistās Pašvaldības teritorijas plānojuma sabiedriskajā apspriešanā, personiskā informācija un kontaktinformācija

Iedzīvotāju personiskā informācija un kontaktinformācija, kuri piesaka dažādas teritorijas plānošanas un administrēšanas darbības (detālplānojuma izstrāde, zemes īpašuma sadalīšana, koku ciršanas pieteikšana, tehnisko noteikumu izdošana, adreses piešķiršana u.c.)

Būvniecības ieceres – būvatļaujas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksti, saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija

Izkārtnes, reklāmas un reklāmu objektu izvietošanas atļaujas saņēmēju personiskā informācija un kontaktinformācija

Ielas tirdzniecības atļaujas saņēmēja personiskā informācija un kontaktinformācija
Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija


Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese) Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma (sistēmu uztur Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija); Būvniecības informācijas sistēma (sistēmu uztur Būvniecības valsts kontroles birojs).

 • Nekustamo īpašumu funkcija
Personas datu kategorijasJuridiskais pamats datu apstrādei
Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pircēju un nomnieku personiskā informācija, kontaktinformācija un maksājumu informācija, kā arī informācija par iegādāto vai nomāto īpašumu

Pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku personiskā informācija, kontaktinformācija un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu informācija, kā arī informācija par personas nekustamo īpašumu. Ja persona pieprasa nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tad arī informācija par personas īpašu statusu, kas dod tiesības saņemt nodokļa atlaides
Ar normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija


Informācija par Pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksājumiemNomas līguma izpilde
Papildu kontaktinformācija (elektroniskā pasta adrese)Jūsu piekrišana

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu tiek ievadīta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (sistēmu uztur Valsts ieņēmumu dienests).

 • Sabiedriskās kārtības nodrošināšana: administratīvo pārkāpumu lietvedība un videonovērošana
 • Administratīvo pārkāpumu lietvedība
Personas datu kategorijasJuridiskais pamats datu apstrādei
Likumpārkāpēju personiskā informācija, kontaktinformācija, informācija par iepriekšējiem sodiem, informācija par nodarbošanos un apgādājamiem, personību raksturojošā informācijaAr normatīvajiem aktiem noteikta pārvaldes funkcija

Jūsu personas dati tiek nodoti (galvenie personas datu saņēmēji): Sodu reģistrs (sistēmu uztur Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs); Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs (sistēmu uztur Ceļu satiksmes drošības direkcija).

 • Videonovērošana

Pašvaldība veic videonovērošanu un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs atrodaties Pašvaldības teritorijā, gan Jūsu personiskās, gan Pašvaldības darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, Pašvaldība ir uzstādījusi brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ieraksti Pašvaldības sistēmās tiek glabāti normatīvajos aktos noteikto laika posmu: ne vairāk kā 30 dienas (videonovērošanai, ko veic Pašvaldības iestādes, izņemot Smiltenes pašvaldības policiju) un ne vairāk kā 90 dienas (videonovērošanai, ko veic Smiltenes pašvaldības policija). Ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem

Personas datu kategorijasJuridiskais pamats

Biometrijas dati (sejas attēls)
Pašvaldības darbinieku un klientu vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība
Pašvaldības likumīgā interese uz īpašuma aizsardzību

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
 • Sīkdatnes (Cookies)

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā Interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Pašvaldības domes un iestāžu Interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pašvaldības interneta vietnes lietošanas ērtumu.
Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti Interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Pašvaldības Interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces Interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

Personas datu kategorijas Juridiskais pamats

Interneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika
Jūsu piekrišana (Interneta pārlūkprogrammas konfigurācija)


No kādiem avotiem Pašvaldība iegūst personas datus?

 • Jūs

Pašvaldība apstrādā Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat Pašvaldībai pirms Pašvaldības pakalpojumu saņemšanas, kā arī kad Jūs apmeklējat Pašvaldības publiskos pasākumus (publicitātes fotogrāfijas), publiskas vietas Pašvaldībā (videonovērošana) vai Pašvaldības domes un iestāžu mājaslapas (sīkdatnes).

 • Valsts iestādes un informācijas sistēmas

Pašvaldība iegūst personas datus no Iedzīvotāju reģistra un citām valsts informācijas sistēmām, lai pārbaudītu Jūsu sniegto datu pareizību. Ļoti bieži Pašvaldība iegūst datus no citām valsts sistēmām un iestādēm, pamatojoties uz labas pārvaldības principu un Administratīvā likuma 59.panta otrās daļas prasības, lai iedzīvotājiem nebūtu nepieciešams pašiem šo informāciju iegūt un iesniegt Pašvaldībā.

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat Pašvaldības pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu Pašvaldības likumīgās intereses.
Kad šis periods ir beidzies, Pašvaldība drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

Kā Pašvaldība aizsargā Jūsu personas datus?

Pašvaldība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Pašvaldība pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.
Tomēr, Pašvaldība rekomendē Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un Pašvaldība neuzņemsies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums vairākas tiesības ietekmēt Jūsu personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, lūdzu iesniedziet Pašvaldībai rakstveida iesniegumu: klātienē valsts un pašvaldības  vienotajā klientu apkalpošanas centrā – Dārza ielā 3, Smiltenē (līdzi jāņem pase vai personas apliecība), vai nosūtot ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu parakstītu iesniegumu uz [email protected]. Pēc iesnieguma saņemšanas Pašvaldība Jūs identificēs – pārliecināsies, ka Jūs esat tā pati persona, par kuru uzdodaties –, un sniegs Jums atbildi viena mēneša laikā.

 • Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pašvaldības, vai Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

 • Personas datu labošana

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pašvaldības, vai Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt izsniegt apstrādē esošo personas datu kopiju.

 • Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Pašvaldība pārtrauks apstrādāt Jūsu personas datus tam nolūkam, kādam Jūs devāt savu piekrišanu. Piekrišanu par Pašvaldības jaunumu saņemšanu e-pastā var atsaukt, uzklikšķinot uz e-pasta sūtījuma lejasdaļā ievietotās hipersaites. Piekrišanu par sīkdatņu izmantošanu var atsaukt, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi Interneta pārlūkprogrammā. Citos gadījumos piekrišanu var atsaukt sadaļas “Jūsu tiesības” ievadā aprakstītajā veidā. Lūdzu ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana Jums nedos tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumīgumu, ko Pašvaldība veikusi līdz piekrišanas atsaukšanai.

 • Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt Pašvaldībai dzēst Jūsu personas datus. Tomēr ņemiet vērā, ka Pašvaldība ir valsts pārvaldes organizācija, kas personu datus galvenokārt apstrādā, jo Pašvaldībai ir jāīsteno ar normatīvajiem aktiem noteiktas pārvaldes funkcijas. Kamēr datu apstrāde pamatojas uz normatīvajiem aktiem, datu dzēšana nav pieļaujama. Pēc tam, kad dati vairs nav nepieciešami pārvaldes funkcijas īstenošanai, Pašvaldība tos dzēš, arhivē vai padara nepieejamus/neidentificējamus kādā citā veidā.

 • Apstrādes ierobežojums un iebildumi pret datu apstrādi

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Pašvaldībai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat arī Jums ir tiesības pieprasīt Pašvaldībai pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, ko Pašvaldība veic, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktu pārvaldes pienākumu vai Pašvaldības leģitīmām interesēm, izņemot Pašvaldības prasību celšanu tiesā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt Pašvaldības pakalpojumus. Lūdzu ņemiet arī vērā, ka daudzas no Pašvaldības funkcijām ir obligātas (piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana), un šādu funkciju izpildes gaitā datu apstrādi nevar ierobežot vai pārtraukt

 • Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis Pašvaldībai, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Pašvaldību.
Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/)

Datu pārziņa kontaktinformācija

Smiltenes novada dome
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729
E-pasts: [email protected] 
Informatīvais tālrunis: 64707588

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: [email protected]