2021. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Par pašvaldību

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā ietilpst Smiltenes pilsēta un 8 pagasti: Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts, Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –Smiltenes novada dome, kas:

 • pieņem lēmumus;
 • nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
 • lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
 • izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
 • atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15 deputātiem. Domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā, un tās ir brīvi pieejamas apmeklētājiem.

Lai izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl komitejas.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas

Domes padotībā ir pašvaldības iestādes un struktūrvienības:

 • Smiltenes vidusskola;
 • Smiltenes mūzikas skola;
 • Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola;
 • Smiltenes mākslas skola;
 • Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs;
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”;
 • Palsmanes speciālā pamatskola;
 • Bilskas pamatskola;
 • Blomes pamatskola;
 • Grundzāles pamatskola;
 • Launkalnes sākumskola;
 • Palsmanes pamatskola;
 • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde;
 • Variņu pamatskola;
 • Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde un tās pakļautībā esošām struktūrvienībām: Smiltenes novada Kultūras centrs ar apakšstruktūrām –  Blomes pagasta Tautas nams; Variņu pagasta Tautas nams; Launkalnes pagasta Tautas nams; Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams; Grundzāles pagasta Kultūras nams; Palsmanes pagasta Kultūras nams. Smiltenes novada bibliotēka ar apakšstruktūrām – Bilskas pagasta bibliotēka un tās sastāvā esošais Smiltenes novada Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos,  Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka, Blomes pagasta bibliotēka; Brantu pagasta bibliotēka, Grundzāles pagasta bibliotēka, Launkalnes pagasta bibliotēka, Palsmanes pagasta bibliotēka, Variņu pagasta bibliotēka. Tūrisma informācijas centrs ar apakšstruktūrām – Smiltenes novada Muzejs, Lietišķās mākslas studija “Smiltene”. Smiltenes novada Sporta centrs.
 • Bilskas pagasta pārvalde un tās pakļautībā esošā struktūrvienība: Bilskas feldšeru punkts;
 • Blomes pagasta pārvalde un tās pakļautībā esošā struktūrvienība: Blomes pagasta feldšeru –vecmāšu punkts;
 • Grundzāles pagasta pārvalde un tās pakļautībā esošā struktūrvienība: Grundzāles ambulance;
 • Launkalnes pagasta pārvalde un tās pakļautībā esošā struktūrvienība: Launkalnes pagasta feldšerpunkts;
 • Palsmanes pagasta pārvalde;
 • Variņu pagasta pārvalde un tās pakļautībā esošā struktūrvienība: Variņu pagasta feldšerpunkts;
 • Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde;
 • Smiltenes novada domes Sociālais dienests;
 • Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs;

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja pašvaldības kapitālsabiedrībās:

 • SIA „Smiltenes NKUP”;
 • SIA „Līvena aptieka”:
 • SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”. 

Administrācija ir Smiltenes novada domes izpildinstitūciju kopums, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, organizē vietējās pārvaldes darbu ievērojot normatīvo aktu prasības. 

Administrācija sastāv no:

 • Finanšu nodaļas;
 • Kancelejas nodaļas;
 • Attīstības un plānošanas nodaļas;
 • Izglītības pārvaldes;
 • Juridiskās nodaļas;
 • Nekustamo īpašumu nodaļas;
 • Dzimtsarakstu nodaļas;
 • Saimnieciskās darbības nodaļas;
 • Smiltenes novada Pašvaldības policijas;
 • Smiltenes novada Būvvaldes;
 • Lauku attīstības speciālistiem;
 • Informācijas tehnoloģiju nodaļas;
 • Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra.

Novada pašvaldības galvenās funkcijas un uzdevumi ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • rūpēties par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālo aprūpi;
 • sekmēt uzņēmējdarbību;
 •  gādāt par sabiedrisko kārtību;
 • noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību,
 • veikt citus likumā „Par pašvaldībām” noteiktos uzdevumus.

Smiltenes novada dome, tās iestādes un struktūrvienības veic likumā noteiktās funkcijas, veicinot novada attīstību un iedzīvotāju labklājības līmeņa attīstību. Smiltenes novada domes darbu vada domes priekšsēdētājs un izpilddirektors. Gan domes deputāti, gan pašvaldības darbinieki savā darbā ievēro  Ētikas kodeksu.

Pašvaldības darba organizācijas pamatprincipi noteikti „Smiltenes novada pašvaldības nolikumā”.

Iedzīvotāju iesniegumi, dokumenti un jautājumi tiek pieņemti Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, domes noteiktā darba laikā.  KONTAKTINFORMĀCIJA

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider