2023. gada 31. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pašvaldības policija


Smiltenes novada Pašvaldības policija

Adrese:  Pils iela 2a, Smiltene

E-pasts: [email protected]

Dežūrtālrunis: 64772034; 28659933

Kontaktinformācija

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša otrajā trešdienā no plkst.10.00-12.00, iepriekš piesakoties pa tālr. 28659933

Neatliekamos gadījumos, kā arī gadījumos, kad Pašvaldības policija nestrādā, lūgums zvanīt Valsts policijai pa diennakts bezmaksas tālruni 110.

Smiltenes novada Pašvaldības policija ir Smiltenes novada domes apbruņota militarizēta administrācijas struktūrvienība, kas izveidota, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi sabiedriskās kārtības uzturēšanā un personu saukšanu pie administratīvās atbildības par Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu.

Pašvaldības policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Smiltenes novada Pašvaldības policija darbojas Smiltenes un Apes novada teritorijā uz deleģējuma līguma pamata.

Smiltenes novada Pašvaldības policija  pilda likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

Smiltenes novada sabiedriskās kārtības un drošības attīstības plāns

Smiltenes novada Pašvaldības policijas pamatuzdevumi

 • likumpārkāpumu profilakse;
 • kontrole pār to, kā tiek izpildīti Smiltenes novada domes saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
 • par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
 • Valsts policijas un Drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

Pašvaldības saistošie noteikumi, kurus kontrolē Smiltenes novada Pašvaldības policija

Sabiedriskās kārtības pārkāpumus:

 • spļaušanu un dabisko vajadzību nokārtošanu;
 • atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu;
 • pašvaldības organizāciju, iestāžu un teritoriju (t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības izveidotu jauniešu interešu centru u.c. pašvaldības dibinātu institūciju) iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
 • mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un ūdenstilpēs, kur tas aizliegts;
 • ubagošanu, zīlēšanu publiskās vietās;
 • publisko vietu piegružošanu ar sīkajiem atkritumiem;
 • ugunskuru kurināšanu, grilēšanu, pikniku rīkošanu neatļautās vietās;
 • sēdēšanu, gulēšanu publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm;
 • iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu (no plkst.23.00-6.00).

Nepilngadīgo pārkāpumus:

 • nepilngadīgo rotaļāšanos uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos;
 • nepilngadīgas personas vecumā līdz 15 gadiem atrašanos publiskās vietās bez likumiska pārstāvja klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 un nepilngadīgas personas vecumā no 15 līdz 18 gadiem atrašanās publiskās vietās bez nepilngadīgās personas pārstāvja klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00.

Ar transporta lietošanu saistītie pārkāpumus:

 • braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu pa novada publiskā lietošanā esošajiem apstādījumiem un zālājiem;
 • automašīnu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, apkopi un remontu šim nolūkam neparedzētās vietās.

Novada ēku, ceļu, komunikāciju un citu labiekārtojuma elementu bojāšana, apzīmēšana vai iznīcināšanu:

 • dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu, komunikāciju, soliņu, skeitparka un bērnu laukumu konstrukciju, spēļu un atrakciju, labiekārtojuma elementu apzīmēšanu vai citādu bojāšanu;
 • zālienu un apstādījumu bojāšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu kontrole:

 • neiekļaušanās Smiltenes novada pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā (līgumu slēgšana ar SIA “ZAAO”);
 • mežu un vides piesārņošana ar sadzīves atkritumiem, būvgružiem un notekūdeņiem.

Teritoriju kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumu kontrole:

 • zālāja pļaušana;
 • sniega un ledus tīrīšana no ēku jumtiem;
 • sniega tīrīšana no ietvēm un pagalmiem;
 • apstādījumu kopšana.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā Pašvaldības policijas kompetence

 • smēķēšanas ierobežojumu ievērošanas kontrole;
 • taksometru pārvadājumu noteikumu pārkāpšana;
 • atsevišķi pārkāpumi ceļu satiksmē, apstāšanās un stāvēšanas nosacījumu ievērošanas kontrole;
 • mazumtirdzniecības noteikumu, marķēšanas prasību, preču apriti un citu atsevišķu specifisku normatīvo aktu izpildes kontrole;
 • žūpības profilakse un nepilngadīgo alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežošana;
 • pirotehnisko izstrādājumu aprites un izmantošanas kontrole;
 • dzīvesvietas deklarēšanas kontrole;
 • zemes apsaimniekošanas pasākumu neveikšanu (zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos);
 • mājdzīvnieku labturības prasību ievērošanas kontrole (suņu klaiņošana, reģistrēšana, vakcinēšana un čipēšana).

Papildus uzdevumi, kurus Smiltenes novada Pašvaldības policija veic savas kompetences ietvaros

 • zivju resursu aizsardzība;
 • pilsētas publisko vietu videonovērošanas monitorings;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana nozīmīgu valsts un pašvaldības rīkoto pasākumu laikā.