2024. gada 14. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Būvvalde

Smiltenes novada Būvvalde ir Smiltenes novada pašvaldības izveidota pašvaldības administrācijas nodaļa, kas pašvaldības domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

Būvvaldes darbības mērķis ir līdzsvarotas vides veidošana un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Smiltenes novada administratīvajā teritorijā atbilstoši tās attīstības plānam, teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām darbojas saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

Smiltenes novada Būvvaldes darba laiks, kontaktinformācija, pakalpojumu apraksts, būvniecības procesa veidlapas, spiežot uz zemāk esošām pogām:

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

No 2014.gada 1.oktobra spēkā stājas jaunais būvniecības regulējums, kurš nosaka būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam. Ar iedalījumu var iepazīties PIELIKUMĀ. 

Būvniecības dokumentācija nav nepieciešama

Būvniecības procesa normatīvais regulējums, tas ir, speciālie būvnoteikumi, paredz vairākus gadījumus, kad būvniecības ieceres dokumentācija (projekts) nav nepieciešama.

 • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 7. punkts;
 • Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 6. punkts;
 • Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 64. punkts;
 • ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 9. punkts;

ĒKAS:

1. interjera projektam, kas neietver atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas vai nojaukšanas darbus;

2. fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot līdzšinējo krāsojumu (krāsas toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai un markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti;

3. pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus – ēkas) būvdarbiem:

3.1. ēkas vai tās daļas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu, lietošanas veidu vai arhitektonisko veidolu;

3.2. sezonas ēkas jaunai būvniecībai, novietošanai vai nojaukšanai;

3.3. barotavu būvdarbiem meža zemēs;

4. otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot kultūras pieminekļus – ēkas) būvdarbiem:

4.1. vienstāva otrās grupas palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu;

4.2. otrās grupas sezonas ēkas jaunai būvniecībai (neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, vai nojaukšanai;

4.3. logu atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek nodrošināts līdzšinējais loga dalījums un proporcijas, rāmja un loga elementu krāsojums;

4.4. ārdurvju atjaunošanai vai nomaiņai, ja tiek ievērots līdzšinējais apjoms, durvju proporcijas un dalījums, krāsojums;

4.5. ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases zemes līmenī un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai;

4.6. otrās grupas viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas, palīgēkas vai lauksaimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai;

4.7. otrās vai trešās grupas ēkas lodžiju aizstiklošanai, ja institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, saskaņota ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes aizstiklojuma skice vai pase ar skaidrojošu aprakstu vai ja lodžiju aizstiklošana tiek veikta atbilstoši pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos apstiprinātajai lodžiju aizstiklošanas paraugskicei tipveida dzīvojamām ēkām;

4.8. sezonas ēkas nojaukšanai;

5. ēkas novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku.

INŽENIERBŪVES:

1. avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas būvdarbiem;

2. žoga novietošanai, ja to, pildot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, veic valsts pārvaldes iestāde;

3. saskaņojot ar zemes gabala īpašnieku, būves īpašnieku vai, ja tāda nav, tad ar zemes gabala, būves tiesisko valdītāju un trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, ja normatīvajos aktos par saskaņojuma nepieciešamību nav noteikts citādi, un ievērojot citos normatīvajos aktos noteiktās prasības:

3.1. iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei) būvdarbiem (izņemot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos gadījumus), ja tie atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajiem nosacījumiem;

3.2. hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanas darbiem, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņai;

3.3. pirmās grupas inženierbūves (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu inženiertīklu pievadu) atjaunošanai;

3.4. atsevišķu labiekārtojuma elementu (piemēram, soliņi, celiņi, vaļēja terase (kas nav saistīta ar ēku), medību torņi ar augstumu līdz 10 m, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķas laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti ar augstumu līdz 12 m (ieskaitot), dārza kamīni, ielu norādes stabi, laipas, brīvi stāvošas atkritumu tvertnes, velosipēdu statīvi), žoga un pirmās grupas sporta laukuma (bez inženiertīkliem) būvdarbiem, kā arī kapavietas aprīkojuma (piemēram, kapavietā uzstādīta piemiņas zīme, piemineklis, soliņš, apmales, sēta) būvdarbiem;

3.4.1 reklāmas un informācijas stendu (vienpusēji, divpusēji, apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) ar augstumu līdz 6 m būvniecībai vai nojaukšanai;

3.4.2 elektrolīnijas gaisvada pieslēgumam, kas ierīkojams elektroizolētā izpildījumā vienā pārlaidumā ar garumu līdz 10 m, nešķērsojot ielu brauktuves, ceļus un citas virszemes būves (izņemot žogu un ietvi);

3.5. tādas inženierbūves (izņemot ārējos inženiertīklus) nojaukšanai, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un kura jānojauc līdz šā termiņa beigām (turpmāk – sezonas inženierbūve);

3.6. būvtāfeles novietošanai un nojaukšanai;

3.7. inženierbūves novietošanai uz publiska pasākuma vai ielu tirdzniecības atļaujā norādīto laiku;

4. atsevišķu elementu atjaunošanas būvdarbiem pastāvīgi norobežotās un nepiederošām personām slēgtās energoapgādes komersantu objektu teritorijās (piemēram, elektroenerģijas un siltumenerģijas ražotnēs, apakšstaciju, sadales punktu, komutācijas punktu un tamlīdzīgās norobežotās teritorijās).

AUTOCEĻI UN IELAS:

1. avāriju un bojājumu seku (arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas, noziedzīgu nodarījumu un citu neparedzētu apstākļu dēļ) novēršanai;

2. visu veidu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek uzstādīti uz laiku līdz sešiem mēnešiem;

3. ikdienas uzturēšanas darbiem un valsts autoceļa seguma atjaunošanai.

HIDROTEHNISKĀS UN MELIORĀCIJAS BŪVES:

1. Paskaidrojuma raksts (1. pielikums) vai būvniecības iesniegums (2. pielikums) (turpmāk kopā – būvniecības ieceres iesniegums) nav nepieciešams, ja būvniecības ierosinātājs veic avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla.

Tipveida ēku projekti

Lai novada iedzīvotājiem atvieglotu būvniecības procesu, tām palīgēkām, kas atbilst mazēku definīcijai (mazēka ir vienstāva ēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2), un veicinātu arhitektoniskā veidola vienotību novada teritorijā, Smiltenes novada būvvalde piedāvā iedzīvotājiem iespēju izvēlēties kādu no izstrādātajiem tipveida projektiem. Tipveida projekti izstrādāti, lai atvieglotu palīgēku būvniecības procesu novada teritorijā.

Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, mazēkas klasificējamas kā pirmās grupas ēkas. Tām būvniecību ierosina, iesniedzot būvvaldē paskaidrojuma rakstu vai paziņojumu par celtniecību. Lēmums par būvniecības ieceres akceptēšanu ir spēkā piecus gadus, un šajā termiņā ēkas process ir jānoslēdz.

Tipveida projektu dokumentācija sagatavota atbilstoši būvniecības normatīvā regulējuma prasībām. Tipveida projektos ietilpst skaidrojošais apraksts par plānoto būvniecības ieceri (tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem), objekta vizuālais risinājumu un arhitektūras rasējumi (stāva plāns, fasādes risinājumi un jumta plāns).

Tipveida projektus ir iespējams pielāgot būvniecības ierosinātāja vajadzībām, tie ir izstrādāti tā, lai būtu ērti pielāgojami jebkurai atrašanās vietai. Sazinoties ar būvvaldes arhitektu, ir iespējams mainīt ēkas ārējās nesošās konstrukcijas, apdares materiālus, ailu novietojumu un citus risinājumus projektā.

Kā izmantot palīgēku tipveida projektu:

Persona, kura ir izvēlējusies izmantot kādu no piedāvātajiem tipveida projektiem un nevēlas veikt arhitektūras risinājumos nekādas izmaiņas:

 1. lejupielādē skaidrojošā aprasta veidlapu, tipveida projekta vizuālo risinājumu un grafiskos materiālus;
 2. aizpilda skaidrojošā apraksta veidlapu;
 3. sagatavo situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts ēkas novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri (var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs), kā arī dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību (ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās) un saskaņojumus ar trešajām personām (ja šo personu tiesības tiek skartas);
 4. ielogojas Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/lv ;
 5. zem sadaļas “Būvniecība” izvēlas “Gribu būvēt”;
 6. ja būvniecība plānota ārpus publiskās ārtelpas, tad izvēlas, aizpilda un iesniedz dokumentu “Paziņojums par būvniecību”. Ja būvniecība plānota publiskajā ārtelpā, tad izvēlas, aizpilda un iesniedz dokumentu “Paskaidrojuma raksts ēkai (iesniegums)”.

SKAIDROJOŠĀ APRAKSTA VEIDLAPA

Personām, kuras vēlas pielāgot tipveida projekta risinājumus, nepieciešamas sazināties ar kādu no būvvaldes speciālistiem.

Apmeklētāju pieņemšanas dienās Smiltenes novada būvvalde Smiltenes novada iedzīvotājiem nodrošina palīdzību tipveida projektu dokumentācijas iesniegšanai.

 

NORMATĪVS:

 • Ja tiek izmantots paziņojums par būvniecību:

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvniecības informācijas sistēmā iesniedz paziņojumu par darbu uzsākšanu. Par paziņojumā par būvniecību norādīto datu pareizību atbild tā iesniedzējs. Paziņojumam par būvniecību pievieno: Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 22.3. punktā norādīto informāciju šo noteikumu 7.1 3., 7.1 4. un 7.1 5. apakšpunktā minētajā gadījumā – situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta nojaucamā ēka vai ēkas novietojums zemes gabalā un tā ārējie izmēri, un kuru var izstrādāt pats būvniecības ierosinātājs, kā arī citu personu saskaņojumus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami.

 • Ja tiek izmantots paskaidrojuma raksts ēkai (iesniegums):

Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu “Ēku būvnoteikumi” 23. punkts nosaka, ka ierosinot būvniecību šo noteikumu 7.2 1., 7.2 2., 7.2 3., 7.2 4. un 7.2 5. apakšpunktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 8. un 9.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus un informāciju:

 1. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

8.1. valdījuma vai lietojuma gadījumā – dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

8.2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu);

8.3. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

9.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

23.1. skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu) un sadalījumu būves kārtās ar tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), bet nojaukšanas gadījumā – arī par paredzēto nojaukšanas metodi un tās termiņiem, ēkai nojaucamajiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem;

23.2. ja paredzēta jauna būvniecība vai novietošana, papildus pievieno:

23.2.1. publiskā ārtelpā paredzētam objektam – objekta vizuālo risinājumu;

23.2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;

23.2.3. ja paredzēta sezonas ēkas būvniecība, – izvērtējumu par risinājuma ietekmi uz ēkas kopējo stiprību un noturību.

Projektu veidi   

1. 

 

PLĀNI

ĒKAS FASĒDES KRĀSU PASES

2. 

PLĀNI

ĒKAS FASĀDES KRĀSU PASES

3.

PLĀNI

ĒKAS FASĀDES KRĀSU PASES

4.

PLĀNI

ĒKAS FASĀDES KRĀSU PASES

5. 

PLĀNI

ĒKAS FASĀDES KRĀSU PASES

 

6. 

PLĀNI

ĒKAS FASĀDES KRĀSU PASES

7.

PLĀNI

ĒKAS FASĀDES KRĀSU PASES