2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrības “Abulas lauku partnerības” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu

 

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu

ELFLA1 KLP SP2 intervences  “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19)

 

 aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

 

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš 30.05.2024.-30.06.2024.
2.kārtas kopējais finansējums 240 000.00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija Biedrības “Abulas lauku partnerība” darbības teritorija – Smiltenes  novada Bilskas, Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasti un pilsēta Smiltene.
Projektu īstenošanas termiņš: Ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no LAD3 lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem – viens gads no Dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Biedrības “Abulas lauku partnerība” kontaktinformācija Biroja adrese: Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV4707

Kontaktpersona: Svetlana Rozīte, +37128368431, [email protected] 

Sludinājums www.abulas.lv 

https://www.abulas.lv/lv/leader-abula-2023/izsludinatie-konkursi-leader-2023-2027/566-2-karta

Stratēģija 2023-2027.g.:

http://www.abulas.lv/lv/leader-abula-2023/strategija-23-27-abulai

Noteikumi, nolikumi, metodikas:

http://www.abulas.lv/lv/leader-abula-2023/noteikumi-strategijas-23-27-g-istenosanai

Sludinājums LAD

https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027 

   
Mērķis:                                                  M1 – Vietējas ekonomikas stiprināšana
Rīcība R.1.1. Uzņēmējdarbības attīstība
Atbalsta apmērs 240 000.00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 100 000,00 EUR  (infrastruktūras projektiem)

50 000,00  EUR (pamatlīdzekļu iegāde)

2000,00 EUR (ar sabiedriskām attiecībām  saistītas izmaksas un darbinieku apmācības)

Atbalsta intensitāte 40%-75%

40% – pamata likme;

maksimālais atbalsts līdz 75% – saskaņā ar biedrības Abulas lauku partnerība  SVVA4  stratēģija 2023 – 2027.gadam 3.1.2. nodaļā aprakstītiem kritērijiem atbalsta intensitātes paaugstināšanai5:

+ 10% projekts tiek īstenots lauku teritorijā

+ 10% projekta īstenošanas laikā dibina uzņēmumu Abulas LP darbības

teritorijā

+ 5% attīsta tūrisma nozari paralēli savas ražotās produkcijas pārstrādei un noietam

Atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.580: 

+ 5% investīcijām pamatpakalpojumos lauku teritorijā izglītības, sociālā vai veselības jomā

+ 5% neienesīgām investīcijām kvalitatīvu darba apstākļu uzlabošanai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Abulas LP papildus iesniedzamie dokumenti

 

1.Fiziska persona un saimnieciskās darbības veicējs  iesniedz izziņu no pašvaldības vai izdruku www.latvijai.lv   par deklarēto dzīves vietas adresi.

2. Veidlapa “Biznesa plāns un noieta tirgus izpēte”

3. Veidlapa «Horizontālo mērķu sasniegšana projekta īstenošanas laikā»

4.Projekta ieceres vizuālizācija vai fotofiksācija un īstenošanas vietas fotofiksācija

5. Veidlapa “Atbalsta intensitātes paaugstināšanas kritēriju piemērošana”

 
Projektu pieteikumi jāiesniedz LAD EPS  sistēmā līdz 2024.gada 30.jūnijam plkst. 23.59

Projektu iesniegumi elektroniskā dokumenta veidā vai papīra formātā netiks pieņemti un reģistrēti.

Informācija kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta klientu un EPS lietotāju: https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem             

 

Eiropas lauku fonds lauku attīstībai

Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāns 2023.-2027.gadam

3 Lauku atbalsta dienests

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība

Abulas lauku partnerības SVVA Stratēģija 2023 – 2027.g. 41.lpp http://www.abulas.lv/images/dokumenti/SVVA_23-27/Abulas-Strategija-23-27-311023.pdf

Plašāka informācija: 

Sagatavoja: 

Sveta Rozīte
biedrības “Abulas lauku partnerība” VRG vadītāja