2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” mazo projektu konkurss 2024

Projektu konkursa mērķis ir aktivizēt vietējās biedrības, atbalstot to rīkotos pasākumus biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” teritorijā, viena projekta īstenošanai piešķirot finansējumu ne vairāk kā 170 EUR (viens simts septiņdesmit eiro) apmērā.

Projektu konkursā var piedalīties biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas, iesniedzot brīvā formā sagatavotu projekta pieteikumu, kurā norāda norises nosaukumu, iesniedzēja rekvizītus, pasākuma mērķi, plānoto laiku un vietu, sniedz īsu pasākuma aprakstu (īstenotāji, dalībnieki, plānotās darbības, tradīcija, u.tml.), plānoto finansējuma izlietojumu un atbildīgo kontaktpersonu. Projekta pieteikumu nepieciešams saskaņot ar attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāju/izpilddirektoru vai apvienības/pagasta pārvaldes vadītāju.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 10. maijs. Parakstītus un ieskenētus vai elektroniski parakstītus projektu pieteikumus jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi [email protected]. Saņemtos pieteikumus vienas nedēļas laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtēs biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” padome, nepieciešamības gadījumā pagarinot vērtēšanas laiku līdz divām nedēļām. Katrā teritoriālajā vienībā (pilsētā/pagastā) tiks atbalstīts viens projekts, pamatojoties uz kritērijiem – atbilstība projektu konkursa mērķim un mērķauditorijas lielums. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par reāla un sasniedzama mērķauditorijas lieluma uzrādīšanu. Vairāki pagasti/pilsētas, savstarpēji vienojoties, var pieprasīt tiem pieejamā finansējuma summu viena kopīga/saistīta pasākuma rīkošanai, kurš ir vienlīdzīgā apjomā pieejams visu iesaistīto teritoriju interesentiem (tas ir, jābūt vienlīdzīgām nokļūšanas vai citām pieejamības iespējām).

Finansējums tiks piešķirts tādu pasākumu atbalstam, ko organizē un īsteno Nolikuma 2. punktā minētās juridiskās personas. Finansējums ar biedrības starpniecību nevar tikt izmantots kāda cita organizatora, piemēram, pašvaldības, rīkotam pasākumam. Iesniedzot pieteikumu, pieteicējs tajā ietver apliecinājumu, ka atbalsts netiks izmantots citu organizatoru pasākumu papildināšanai. Pasākums nevar būt paredzēts skaitliski nelielai, slēgtai interesentu grupai, un finansējumu nedrīkst izmantot peļņas gūšanai vai politisko partiju aktivitātēm. Gatavojot pieteikumu, pieteikuma iesniedzējs ir apzinājis visus iespējamos riskus saistībā ar pasākuma rīkošanu un piešķirtā atbalsta savlaicīgu izlietošanu atbilstoši šī nolikuma prasībām. Pieņemot piešķirto atbalstu pasākuma īstenošanai, pieteikuma iesniedzējs uzņemas visu atbildību par pasākuma īstenošanu, kā arī par pieteikumā norādītās informācijas patiesumu.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” piešķirto finansējumu pārskaitīs pieteikuma iesniedzēja norādītajā kontā vienu nedēļu pirms pasākuma vai nepieciešamības gadījumā ātrāk pēc pieteikuma iesniedzēja atsevišķa pieprasījuma. Ja pieteikuma iesniedzējam – biedrībai, nav sava bankas konta finansējuma pārskaitīšanai, tad pieteikuma iesniedzējs iesniedz biedrībai “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” rakstveida pilnvaru, kurā norāda fizisku personu – biedrības pārstāvi, uz kuras bankas kontu pārskaitīt piešķirto finansējumu.

Projekta pasākums jāīsteno un piešķirtais finansējums jāizlieto līdz 2024. gada 31. decembrim. Desmit darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas elektroniski (nosūtot uz e-pasta adresi [email protected]) jāiesniedz īsa atskaite/apraksts par notikušo pasākumu, pievienojot 3-5 fotogrāfijas (kā atsevišķus .jpg failus). Pieteikuma iesniedzējs, kas nav iesniedzis iepriekšējā gada pasākuma atskaiti, netiks atbalstīts.

Ja pieteikuma iesniedzējs ir saņēmis piešķirto atbalstu, bet iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ nespēj īstenot plānoto pasākumu, tas vai nu atmaksā piešķirto finansējumu biedrībai “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” vai īsteno pasākumu 2025. gadā, taču šajā gadījumā zaudē tiesības piedalīties 2025. gada projektu konkursā.

Obligāts nosacījums projektu īstenotājiem: pasākumu sludinājumos, afišās, kā arī rakstos par notikušajiem pasākumiem, u.c. publiskotos materiālos jāietver atsauces uz pieteikuma iesniedzēju kā pasākuma īstenotāju un uz biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” piešķirto finansiālo atbalstu pasākuma īstenošanai. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad nākamā gada konkursā pieteikuma iesniedzējam atbalstu nepiešķir.

 

Papildu informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz [email protected], vai zvanot konkursa koordinatorei Lindai Krūmiņai, t. 29163859.