2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par autoostas ēkas Baznīcas laukumā 16A būvprojekta izstrādes uzsākšanu

Foto: J. Ūdris

Par autoostas pārcelšanu 

2017.gada 21.februārī Smiltenes novada pašvaldība kļuva par nekustamā īpašuma īpašnieku zemes gabalam ar adresi Baznīcas laukums 16A, Smiltenē (kadastra numurs 94150010006) un uz zemes gabala esošajām būvēm ar adresi Marijas iela 1, Smiltenē (kadastra apzīmējums 94150010101004) un Baznīcas laukums 16A, Smiltenē (kadastra apzīmējums 94150010101006). Nekustamo īpašumu pašvaldība iegādājās, lai realizētu būvniecības ieceri par Smiltenes centra daļas teritorijas pārbūvi.

2017.gada 16.jūnijā tika noslēgts līgums ar SIA “Firma L4”  par būvprojekta izstrādi projektam “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” par ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūvi objektā “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē”.

Saskaņā ar projektēšanas darba uzdevumu, no 2017.gada 22.septembrim līdz 2017.gada 22.oktobrim, tika veikta sabiedrības aptauja par iespējamajiem pilsētas plānojuma risinājumiem Smiltenes pilsētas centrā. Atbilstoši sabiedrības viedoklim un 2017.gada 29.novembra domes lēmumam (Nr.18, 24.§) pašvaldība turpināja darbu pie detalizēta būvprojekta izstrādes atbilstoši aptaujas 2. plānojuma shēmai par pilsētas plānojuma risinājumu, kurā paredzēta autoostas infrastruktūras pārcelšana uz teritoriju Baznīcas laukums 16A. 

Būvprojektā “Baznīcas laukuma. Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukuma 16A un Baznīcas laukuma 10 pārbūve Smiltenē” paredzētie risinājumi tika nodoti sabiedriskai apspriešanai laika posmā no 27.06.2018 līdz 27.07.2018. Tāpat kā 2017.gada aptaujā arī sabiedriskās apspriešanas laikā,  sabiedrība atbalstīja autoostas pārvietošanu uz Baznīcas laukumu 16A.

2019.gadā tika pabeigta būvprojekta izstrāde pilsētas centrālās daļas pārbūvei, tajā skaitā – būvprojektā ir norādīta vieta autoostas ēkai Baznīcas laukumā 16A, paredzot tur esošās ēkas pārbūvi (ķieģeļu ēka, kurā iepriekš atradās veikals), plānojot satiksmes organizāciju, peronu izvietojumu,  iespējamo gājēju plūsmu un apkārt esošās teritorijas labiekārtošanu.

Attiecībā uz esošās autoostas teritoriju nekas nav mainījies, atbilstoši sabiedriskās apspriešanas laikā prezentētam, tās vietā ir paredzēta jauna autostāvvieta. Autoostas pārcelšana varēs notikt tikai pēc jaunās ēkas būvniecības un nodošanas ekspluatācijā. Pagaidām konkrētu termiņu nav iespējams nosaukt, tas ir atkarīgs no pašvaldības finansējuma iespējām.

Par esošo autoostas ēku 

Šobrīd esošā pilsētas autoostas ēka un zeme zem ēkas pieder SIA “VTU Valmiera”, bet tā ir tikai daļa no esošās autoostas infrastruktūras. Tualetes, kas izvietotas blakus esošajā konteinerā pie ēkas, izveidoja un uztur pašvaldība, kā arī autoostas autobusu stāvvietas teritorijas uzturēšanu gan ziemā, gan vasarā veic pašvaldība. Savstarpējās pašvaldības un SIA “VTU Valmiera” sarunās pašreizējais pakalpojuma sniedzējs nesaskata iespēju investēt Smiltenes autoostas infrastruktūras uzlabošanā. Svarīgi minēt, ka VSIA “Autotransporta direkcija” ir izsludinājusi atklātu konkursu “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā”. Šobrīd sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā nodrošina SIA “VTU Valmiera”, pakalpojuma sniedzēja maiņa var ietekmēt arī turpmāko autoostas darbību.

Par iepirkumu – sarunu procedūras piemērošanu līguma slēgšanai par autoostas ēkas būvprojekta izstrādi

2020.gada 3.augustā Smiltenes novada dome iesniedza projekta iesniegumu Nr.3.3.1.0/20/I/019 “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, kur 2020.gada 3.septembrī tika saņemts projekta apstiprinājums no Centrālā finanšu un līguma aģentūras ar nosacījumu, paredzot iesniegt papildus informāciju par iesniegto projektu. Projekta ietvaros ir plānots atjaunot Smiltenes pilsētas centra daļu – Marijas ielu un izbūvēt ielas turpinājumu Baznīcas laukuma 16A teritorijā (Būvprojekta – 1.un 6.kārta), veidojot pie ielas pieguļošās stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu un ietvju konstruktīvo pamata kārtu un segumu pārbūvi. Projektā ir paredzēta arī ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un jauna apgaismojuma izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas teritorijā, tajā skaitā veidojot perona laukumus, kas paredzēti autoostā sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanai. Teritorijas pārbūves darbus paredzēts uzsākt 2021.gada aprīlī.

Lai nodrošinātu projektā “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” piešķirtā finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma saimniecisku ieguldīšanu, kā arī ņemot vērā, ka autoostas ēkai paredzētie inženiertīklu pieslēgumi ir jāizbūvē vienlaicīgi ar teritorijas pārbūves darbiem, kā arī jāizstrādā uzgaidīšanas nojumju un ēkas novietojums plānā, jāsaskaņo arhitektoniskie risinājumi, jāveic izmaiņas izstrādātā būvprojekta teritorijas un vertikālajā plānojumā, kā arī jāveic izmaiņas būvprojekta inženiertīklu plānu risinājumos, savietotajā inženiertīklu plānā un darbu apjomu sarakstos, darbs pie autoostas būvprojekta projektēšanas uzdevuma izstrādes un saskaņošanas uzsākts jau 2020.gadā, plānots finansējums pašvaldības 2021.gada budžetā,  izvēlēta atbilstoša iepirkuma procedūra.

Par būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības “Ēkas pārbūve par autoostu” pakalpojuma līguma slēgšanu tika organizēta sarunu procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunktu, kas nosaka, ka pasūtītājs līgumu var noslēgt ar konkrētu piegādātāju, ja nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību.

Minētā autoostas būvprojekta izstrāde ir saistīta ar SIA “Firma L4” izstrādāto būvprojektu “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē” (turpmāk – Būvprojekts), kas paredz Smiltenes centrālās daļas pārbūvi, tajā skaitā autobusa peronu izbūvi, teritorijas labiekārtošanu, komunikāciju izbūvi pārbūvējamai ēkai Baznīcas laukumā 16A, Smiltenē. Nepieciešams veikt izmaiņas izstrādātā Būvprojekta teritorijas vertikālajā  plānā, salāgojot esošās augstuma atzīmes ar ieejas mezgliem ēkā, jāveic Būvprojekta izmaiņas un papildinājumi lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves plānā, jāprecizē un jāveic izmaiņas ūdens apgādes un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu novietojumam plānā un jāveic būvdarbu apjomu izmaiņas atbilstoši izmaiņām plānā. Papildus nepieciešams veikt būvprojektā ieviesto tīklu izmaiņu saskaņošanu ar inženiertīklu turētājiem, atbilstoši būvnormatīvu prasībām. Kā arī būvprojektā nepieciešams veikt izmaiņas teritorijas plānā, paredzot stabveida pamatu vietu izbūvi un precizēt veicamo būvdarbu un to apjomu sarakstu. Tāpat nepieciešamās izmaiņas teritorijas plānā un veikt darba apjomu precizēšanu, pēc būvprojekta ēkas stāva, jumta plāna, fasādes un nojumu arhitektūras daļu risinājumu saskaņošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka  projektējamās autoostas ēkas un perona nojumu arhitektūrai ir jāveido vienota publiskā ārtelpa, tai jāiekļaujas kopējā pilsētvides ainavā, pieguļošās teritorijas labiekārtojumam, segumiem un mazās arhitektūras formām jābūt  vienotām un saderīgām ar izstrādātā Būvprojekta risinājumiem, lai radītu vienotu kvalitatīvu publisko ārtelpu, kas savukārt nozīmēja, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunktam nepieciešams ievērot SIA “Firma L4” kā Būvprojekta izstrādātāja autortiesības (intelektuālā īpašuma), tajā skaitā jānodrošina to aizsardzība. Atbilstoši Autortiesību likuma 14.panta pirmās daļas 5.punkta regulējumam, kas nosaka, ka bez autora atļaujas aizliegts darbā (šajā gadījumā – Būvprojektā) izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus,  un līdz ar to nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību.

Iepriekš norādīto apstākļu rezultātā objektīvi bija radusies situācija un iestājās nosacījums, lai piemērotu sarunu procedūru. Publisko iepirkumu komisija sarunu procedūru un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību “Ēkas pārbūve par autoostu” nosūtīja 14.12.2020. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš bija līdz 22.12.2020. Piedāvājums izvērtēts un paziņojums pretendentam nosūtīts 13.01.2021.  Ziņojums atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir jāpublicē 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas, līgums ar SIA “Firma L4” noslēgts 11.02.2021., ziņojums publicēts EIS sistēmā – 12.02.2021. Projektēšanas izmaksas ir 53 800,00 EUR bez PVN, autoruzraudzība 5760,00 EUR bez PVN. 

Par arhitektūras metu konkursu

Ņemot vērā apstākļus, kas minēti pie sarunu procedūras piemērošanas pamatojuma, metu konkursa rīkošana nebija piemērojama šajā gadījumā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste