2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Iedzīvotāji atkārtoti tiek aicināti reģistrēt īpašumā vai valdījumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – DKS).

Pamatojoties uz 2022. gada 30. martā Smiltenes novada pašvaldības domes saistošiem noteikumiem Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā vai valdījumā ir DKS un īpašums atrodas Smiltenes un Apes pilsētas un novada ciemu teritorijās, ir pienākums tās reģistrēt.

Noteikumi attiecas uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām DKS, kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

 1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;

 2. septiķus;

 3. notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi), t.sk., sausās tualetes.

Uz šo brīdi pilsētās un ciemos ir daudz īpašumi, kuri nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kas liecina, ka tiek izmantotas DKS. Tikai neliela daļa DKS lietotāji un valdītāji ir iesnieguši Smiltenes novada pašvaldībā reģistrācijas veidlapu – Apliecinājumu, bet daudzi lietotāji un valdītāji to nav izdarījuši.

Apliecinājums pieejams Saistošo noteikumu 1. pielikumā (https://likumi.lv/ta/id/332933-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-smiltenes-novada). Apliecinājumu iespējams aizpildīt gan papīra formā iesniedzot novada Klientu apkalpošanas centros vai pa pastu, gan elektroniski parakstot to ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu: [email protected].

Tiem DKS lietotājiem un valdītājiem, kuri iepriekš ir iesnieguši Apliecinājumu iepriekšējam reģistra uzturētājam Smiltenes pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam SIA “Smiltenes NKUP”, Apliecinājums atkārtoti nav jāsniedz.

Apliecinājums atkārtoti jāiesniedz, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts, iegādāts vai notikušas DKS izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits) ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

Šobrīd notiek darbs pie reģistra sakārtošanas un brīdinājumu sagatavošanas tiem DKS lietotājiem un valdītājiem, kuri nav veikuši DKS reģistrāciju. Attiecīgi, ja pēc brīdinājuma saņemšanas netiks veikta DKS reģistrācija, pamatojoties uz Saistošo noteikumu 33. punktu, tiks piemērots naudas sods fiziskajām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

Atgādinām, ka DKS lietotājs vai valdītājs īpašnieks nodrošina:

 1. apkopi un remontu par saviem līdzekļiem;

 2. individuālo attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un atbilstoša komersanta veiktu tehnisko apkopi vismaz reizi gadā vai ražotāja noteiktajā biežumā;

 3. no septiķa notekūdeņu novadīšanu vidē tikai caur speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu;

 4. krājtvertnes hermētiskumu;

 5. krājtvertnēs, septiķos uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu pašvaldībā reģistrētam asenizatoram. Pašvaldības uzturētais asenizatoru reģistrs pieejams: https://smiltenesnovads.lv/pakalpojumi/;

 6. attīrīto notekūdeņu atbilstību normatīvajos aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām;

 7. pēc asenizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu uzrādīšanu;

 8. Smiltenes novada pašvaldības atbildīgajam darbiniekam piekļuvi DKS, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei.

 

Cerot uz atbildīgu rīcību un kopēju sadarbību tīras vides un dzīves kvalitātes nodrošināšanai,

 

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste

64107342

[email protected]