2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Par projektu “Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā”

Raunas Staburaga teritorijā norit kāpņu, pastaigu platformu un ar to saistītās infrastruktūras būvniecība, kas objektu padarīs pievilcīgu apmeklētājiem jebkurā diennakts laikā. Sākotnējais projekts paredzēja arī atpūtas teritorijas labiekārtošanu, kas, finanšu nepietiekamības dēļ tika izņemts no projekta pirmās kārtas, kā realizācija tika uzsākta 2023.gadā.

2024.gada budžetā Raunas pagasta pārvalde plānoja projekta otrās kārtas daļu “Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā”  ar mērķi radīt modernu pieturvietu tūristiem un iedzīvotājiem, kas izvēlētos teritoriju kā piknika, atpūtas un telšu vietu jebkurā diennakts laikā, veicinot tūrisma teritorijas pievilcību un uzlabojot tūrisma un atpūtas piedāvājums.

Decembrī tika sagatavots un iesniegts projekts “Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā” projektu konkursam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcībā 2.1. “Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”, par kopējo summu 9931,00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro 00 centi), Smiltenes novada pašvaldība garantē līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta izmaksām jeb 993,10 EUR (deviņi simti deviņdesmit trīs euro 10 centi). Informējam, ka Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis 2023.gada 21.decembrī iesniegto  projekta iesniegumu 23-09-AL18-A019.2201-000012 “Atpūtas vietas ierīkošana Raunas Staburaga teritorijā”. Iepirkumu procedūra un darbi tiks uzsākti pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas.

Informāciju sagatavoja: Linda Zūdiņa, Raunas pagasta pārvaldes vadītāja.