2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība rīko nekustamo īpašumu izsoles  

Smiltenes novada pašvaldība 2020.gada 19.jūnijā rīko divas izsoles:

  • apbūves tiesību izsole uz zemes vienību daļu Avotu ielā 15, Grundzāles pagastā, kadastra apzīmējums 9458 008 0038 8001, 0,3727ha platībā. Apbūves tiesības sākumcena noteikta 780,00 euro(septiņi simti astoņdesmi euro). 
  • nekustamā īpašuma “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, kadastra numurs 9446 004 0094, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no “Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 004 0094, sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 1.12 ha platībā,  ēkas ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0094 001. Izsoles objekta sākumcena noteikta 3050,00 euro (trīs tūkstoši piecdesmit euro).

Pieteikšanās dalībai izsolēm saskaņā ar izsoles noteikumiem, skatīt ŠEIT.