2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pagasta bērnu laukuma atjaunošana

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Smiltenes novada Raunas pagasta pārvaldes 2023. gada 14. martā iesniegto projekta iesniegumu Nr.23-09-AL18-A019.2201-000005 “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā”. Projekta “Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Raunas pagastā” mērķis ir uzstādīt rotaļu kompleksus, ieklāt triecienabsorbējošu segumu un labiekārtot atpūtas zonu Raunas pagasta centra teritorijā, tādējādi nodrošinot publiski pieejamu spēļu un rekreācijas zonu, kas atbilst drošības un kvalitātes standartiem.

Projekts tiks īstenots ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansējumu un Smiltenes novada domes atbalstu.

Saskaņā ar Projekta izmaksu tāmi Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 19781,41 (deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens eiro un četrdesmit viens cents), tajā skaitā publiskais finansējums EUR 17803,27 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīs eiro divdesmit septiņi centi) un Smiltenes novada pašvaldības finansējums 1978,14 (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit astoņi eiro četrpadsmit centi) apjomā.

“Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa