2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Raunas pamatskola aicina pievienoties kolektīvam

Raunas pamatskola (reģistrācijas Nr. 4412903467) 2023./2024.mācību gadā aicina pievienoties kolektīvam jaunus darbiniekus.

DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) AUDZINĀŠANAS JOMĀ (profesijas kods 1345 04; amatu uz noteiktu laiku (0,6 slodze)).

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu 962,40 EUR pirms nodokļu nomaksas par 0,6 slodzi un sociālās garantijas;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

Amata pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu klašu audzināšanas procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • izstrādāt, pārvaldīt un attīstīt audzināšanas darba sistēmu;
 • mērķtiecīgi īstenot un pārraudzīt skolas audzināšanas prioritātes izpildi;
 • plānot, organizēt un vadīt skolas pasākumus rūpējoties par skolas tradīciju saglabāšanu un veidojot jaunu, inovatīvu, pieprasījumam atbilstošu pasākumu piedāvājumu;
 • organizēt visu pušu sadarbību ārpus klašu pasākumu īstenošanā (vecāki, skolēni, pedagogi);
 • nodrošināt skolas pasākumu publicitāti, apkopot skolā notiekošās aktivitātes, sagatavot vizualizācijas pēc nepieciešamības un uzturēt skolas comprofilu;
 • plānot un pārraudzīt programmas Latvijas skolas somas realizāciju atbilstoši programmas noteikumiem;
 • plānot un organizēt neformālās izglītības programmu ieviešanu un organizēšanu, pārraudzīt un koordinēt programmas #Neklusē un MOT īstenošanu;
 • plānot un realizēt plānoto budžetu skolas vides uzlabošanā, audzināšanas darbā, ārpus klases jautājumos (sk. suvenīru un balvu dizainu veidošana, iepirkuma procedūru veikšana);
 • skolēnu pašpārvaldes konsultanta pienākumu veikšana un citu skolēnu iniciatīvu atbalstīšana.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • darba pieredze līdzīgā amatā un izglītības vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un prasme rīkoties nestandarta situācijās; labas komunikācijas, sadarbības un motivēšanas prasmes; precizitāte un atbildība darbā;

Pieteikuma dokumentus: CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected] līdz 2024. gada 29. februārim. Tālrunis papildus informācijai, direktore Agnese Rode-Danšina 29445397.


 

DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) IZGLĪTĪBAS JOMĀ (profesijas kods 1345 04; amatu uz nenoteiktu laiku (1 slodze)).

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu 1604,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 1 slodzi;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, un citus labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam.

Amata pienākumi:

 • Nodrošina izglītības programmu īstenošanu atbilstoši Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu prasībām;
 • Koordinē skolas iekšējās kārtības normatīvo aktu izstrādi;
 • Komplektē klases (grupas);
 • Izstrādā un precizē mācību stundu sarakstu;
 • Plāno un organizē skolēnu pārbaudes darbu norisi;
 • Atbilstoši savai kompetencei sagatavo pārskatus un atskaites;
 • Organizē individuālu atbalstu izglītojamajiem,
 • Nodrošina izglītības iestādes metodiskā darba un kvalitātes vadību;
 • Plāno un informē pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām;
 • Nodrošina pedagogu profesionālās darbības novērtēšanu;
 • Nodrošina metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Piedalās izglītības iestādes attīstības plānošanā, tostarp attīstības plāna un jaunas izglītības programmas izstrādē vai pielāgošanā;
 • Piesaista dažādus projektus, lai attīstītu izglītības iestādi.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izpratne ar izglītības jomu saistītos likumdošanas jautājumos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • vēlama iepriekšēja pieredze šajā vai līdzīgā amatā;
 • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru, vēlama pieredze darbā ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS) un DVS Namejs;
 • kompetences: prasme organizēt, vadīt un plānot padoto darbinieku darbu; prasme analizēt problēmas, noteikt darbības prioritātes; prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, psiholoģiskā noturība; precizitāte un iniciatīva, elastība.

Pieteikuma dokumentus: CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected] līdz 2024. gada 29.  februārim. Tālrunis papildus informācijai, direktore Agnese Rode-Danšina 29445397.

 


 

IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU (profesijas kods 2634 03; pilna slodze; uz nenoteiktu laiku).

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā;
 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • stabilu atalgojumu 1020 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika 1500 EUR par pilnu slodzi;
 • profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas;
 • iespēju realizēt savas idejas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām.

Amata pienākumi:

 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes rezultātiem, ja izglītojamais tiek sūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (ja ir šādu atzinumu sagatavošanas tiesības);
 • konsultēt izglītības iestāžu pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus izglītojamā psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • sniegt psiholoģisko palīdzību, t.sk. piesaistot citus speciālistus krīzes un citās situācijās, kad tas ir nepieciešams izglītojamajiem, izglītojamo grupām, izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, pedagogiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem;
 • veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc nepieciešamības);
 • piedalīties izglītības iestāžu atbalsta komandas darbā (pēc nepieciešamības);
 • vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas tēmām;
 • sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.

Prasības pretendentiem:

 • bakalaura vai maģistra grāds psiholoģijā;
 • izglītības jomu un psihologa darbību reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • spēja būt elastīgam un reaģēt uz izglītības iestādes izglītojamo vajadzībām;
 • prasme organizēt un patstāvīgi plānot savu darbu, uzņemties atbildību;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas prasmes un spēja uzturēt konstruktīvas sadarbības attiecības;
 • zināšanas un izpratne par izglītības sistēmu;
 • spēja pieņemt lēmumus;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office standarta programmām;
 • valsts valodas zināšanas augstākā līmenī;
 • darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, 
 • valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja nepieciešams);

Darba vietas adrese: Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads.

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu atsaucīgās un uz izaugsmi vērstās komandas līdz 2024. gada 29. februārim (ieskaitot) iesniedz nepieciešamos dokumentus:

 • sūtot  uz e-pastu: [email protected] ar norādi „Psihologa vakance” vai 
 • lietvedei (211.kabinets) Raunas pamatskolā, Skolas ielā 1, Raunā vai 
 • sūti ierakstītā vēstulē – Raunas pamatskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131 vai 

Tālrunis informācijai: Direktore Agnese Rode-Danšina, 29445397.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Raunas pamatskola  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.