2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pagastos ir iespējams saņemt notariālos pakalpojumus pēc iepriekšēja pieraksta

Informējam, ka vēršoties pie Smiltenes novada Bāriņtiesas speciālistiem pagastos, ikvienam novadniekam ir iespējams saņemt notariālos pakalpojumus. Iepriekšēja pieteikšanās – obligāta. Smiltenes novadā deklarētie iedzīvotāji pakalpojumu var saņemt jebkurā pagastā, neatkarīgi no savas dzīves vietas.

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā, respektīvi, Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, veic šādus uzdevumus:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz Smiltenes novadā dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8 537 EUR;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Smiltenes novadā;
 • ieraksta testamentu grāmatā Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju testamentus, pieņem tos glabāšanā (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju pilnvaras, izņemot universālpilnvaras, un pieņem to atsaukumus;
 • apliecina uz dokumentiem Smiltenes novadā deklarēto iedzīvotāju paraksta īstumu;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes novads;
 • apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60. pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējies Smiltenes novadā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

PAKALPOJUMU CENRĀDIS

Šos pakalpojumus ir iespējams saņemt:

 • Apes pilsēta un pagasts – Stacijas iela 2, Ape, otrdienās plkst. 9.00 – 13.00 un 14.00 – 16.00;
 • Bilskas pagasts – „Pašvaldības māja”, Bilska, trešdienās plkst. 12.00 – 17.00;
 • Blomes pagasts – Cēsu iela 9, Blome, pirmdienās plkst. 9.00 – 13.00;
 • Drustu pagasts – Palsas iela 20, Drusti, piektdienās plkst. 9.00 – 13.00;
 • Gaujienas pagasts – „Pilskalni”, Gaujiena, pirmdienās plkst. 9.00 – 13.00;
 • Grundzāles pagasts – Tilta iela 5, Grundzāle, pirmdienās 9.00 – 13.00;
 • Launkalnes pagasts – Ezera iela 2A, Launkalne, pirmdienās plkst. 14.00 – 17.30;
 • Palsmanes pagasts – “Pagasta nams”, Palsmane, otrdienās plkst. 9.00 – 13.00;
 • Raunas pagasts – Valmieras iela 1, Rauna, otrdienās plkst. 9.00 – 13.00 un 13.30 – 17.00;
 • Smiltenes pagasts – “Kalnamuiža 2”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, piektdienās plkst. 9.00 – 13.00;
 • Smiltenes pilsētā Bāriņtiesa notariālos pakalpojumus nesniedz! Smiltenes pilsētas iedzīvotājiem tie pieejami jebkurā no pagastiem.;
 • Trapenes pagasts – “Pagastnams”, Trapene, trešdienās plkst. 9.00 – 13.00;
 • Variņu pagasts – Oktobra iela 13, Variņi, piektdienās plkst. 9.00 – 13.00;
 • Virešu pagasts – „Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pagasts, trešdienās plkst. 09.00 – 13.00.

 

Informē:

Solvita Bauere, Smiltenes novada Bāriņtiesas vadītāja

Sagatavoja:

Madara Mūrniece-Krūmiņa, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste