2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko atklātu rakstisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli nomas objektam Valmieras iela 1, Raunā, Raunas pagastā

Smiltenes novada pašvaldība rīko atklātu rakstisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli nomas objektam Valmieras iela 1, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 4276 006 0168 018, telpai Nr.17 ar platību 17,5 m² platībā.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – 35.00 EUR (trīsdesmit pieci euro un 00 centi) bez PVN mēnesī. Izsoles solis 1.00 EUR (viens euro 00 centi).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv. Izsolāmā īpašuma apskate ir iespējama sazinoties pa tālruni 28397062 un to saskaņojot ar Raunas pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz  2022. gada 17. februārim (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtīt pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē, ēkas.

Vairāk informācijas šeit