2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Noderīgi

Vispārīgā informācija:

Būve –  ķermeniska lieta, kas tapusi cilvēka darbības rezultātā un ir saistīta ar pamatni (zemi vai gultni)

Būvniecība –  visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi

Būvdarbi –  būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu

Būvniecības veidi:

Jauna būvniecība – jauna iecere. 

Pārbūve – būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu. 

Atjaunošana –  būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju. 

Restaurācija –  būvdarbi, kurus veic zinātniski pamatotai būves vai tās daļas atjaunošanai, lietojot oriģinālam atbilstošus materiālus, paņēmienus vai tehnoloģijas. 

Novietošana – būvdarbi, kurus veic iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem. 

Konservācija – būvdarbi, kurus veic būves konstrukciju nostiprināšanai un aizsardzībai pret nelabvēlīgu ārējo iedarbību, kā arī izbūvēto inženiertīklu atslēgšanai, lai būves konstrukcijas nenonāktu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi bīstamā stāvoklī

Nojaukšana – būvdarbi, kuru rezultātā būve beidz pastāvēt. 

Ierīkošana – būvdarbi, kurus veic inženiertīkla montāžai, ievietošanai vai novietošanai pamatnē (zemē vai gultnē) vai būvē. 

Informācijas meklēšanai:

https://www.kadastrs.lv

https://www.melioracija.lv

https://kartes.lgia.gov.lv/karte

https://karte.lad.gov.lv

http://ozols.daba.gov.lv

Būvju ekspluatācijas uzraudzība:

http://bvkb.gov.lv/lv/eku-ekspluatacijas-uzraudzibas-interaktiva-karte

Latvijas valsts ceļi:

https://lvceli.lv

Vides pieejamība:

http://www.videspieejamiba.lv/lat/pieejama_vide_attelos/iekstelpas/tualete/

Biežāk uzdotie jautājumi par būvniecības procesu:

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/buvnieciba/informacija_un_skaidrojumi/

http://bvkb.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi 

https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaIjBLz2QWCreumvHA 

https://bis.gov.lv/bisp/biezak-uzdotie-jautajumi

http://bvkb.gov.lv/lv/buvniecibas-planosana-un-buvatlaujas-sanemsana-biezak-uzdotie-jautajumi