2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Aicināti pieteikties investīciju objekta Limbažu ielā 8, Smiltenē nomas tiesību izsolei

Smiltenes novada dome 2020. gada 23. janvārī plkst.10:30 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko pirmo nekustamā īpašuma – investīciju objekta Smiltenē, Limbažu ielā 8, nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošam pašvaldības nekustamajam īpašumam:

1. Nomas objekts – investīciju objekts (ražošanas ēka) Limbažu ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 94150070706), kas sastāv no:
1.1. labiekārtotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94150070706 (platība 4 727,47 m2);
1.2. uz zemes vienības esošas ražošanas ēkas jaunbūves (iekštelpu platība 793,3 m2/ārtelpu platība 218,71 m2);
1.3. uz zemes vienības esošas, ar ēku saistītas, brauktuves un stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem (kopējā platība 2 545,96 m2).

2. Nomas objekts tiks iznomāts Nomniekam biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles noteikumos.

3. Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena – 2000 euro (divi tūkstoši euro) bez PVN mēnesī.

4. Iznomāšanas termiņš – 12 (gadi) no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas.

5. Citi iznomāšanas nosacījumi: Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim Nomas objekta teritorijā:
5.1. jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 82 000,00 euro (astoņdesmit divi tūkstoši eiro), un
5.2. jāizveido ne mazāk kā 2 (divas) jaunas darba vietas;
5.3. citi nosacījumi atbilstoši izsoles noteikumiem.

6. Nomas objekta apskates vieta un laiks – Limbažu ielā 8, Smiltenē 2020. gada 14. janvārī plkst. 14.00 iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītāja Andra Jaunpetroviča, tel.nr. 28323729, e-pasts: [email protected].

7. dalības maksu 25,00 euro (divdesmit pieci euro) apmērā:
Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337
Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,
Konta Nr. LV75UNLA0050014255591

8. drošības naudu 200 euro (divi simti euro) apmērā:
Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337
Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,
Konta Nr.LV88UNLA0050021788959

Iepazīties ar izsoles noteikumiem pretendenti var Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltenesnovads.lv sadaļā: IZSOLES un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 līdz 2020.gada 17. janvārim (ieskaitot).

Ieva Meldere,
Smiltenes novada domes
Nekustamo īpašumu speciāliste