2022. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Grozīti MK noteikumi par trūcīgā statusa noteikšanu

Lai mazinātu atšķirības pašvaldību starpā un pilnveidotu nepieciešamo sociālo atbalstu, noteikti precīzāki kritēriji trūcīgā statusa piešķiršanai attiecībā uz kustamo un nekustamo īpašumu, kas var piederēt trūcīgai personai. Iztikas līdzekļu deklarācija, kas jāaizpilda vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības, papildināta ar visiem Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem ienākumu un mantas veidiem. Tas darīts, lai mazinātu risku, ka cilvēki, vēršoties sociālajā dienestā, nebūs izpratuši, kādas ziņas ir būtiskas ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanai.

To paredz otrdien, 20. jūnijā, valdības sēdē pieņemtie „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu””.

Liela daļa informācijas par ģimenes vai personas materiālo situāciju tiek iegūta no valsts un pašvaldības informācijas sistēmām, bet Ministru kabineta noteikumos precizēta papīra formātā iesniedzamā papildus informācija, kas nepieciešama materiālās situācijas izvērtēšanai. Piemēram, noteikts, ka darba ņēmēji deklarācijai pievieno izziņu par darba samaksu par pēdējiem pilniem trīs kalendāra mēnešiem, jo Valsts ieņēmumu dienests neuzkrāj informāciju par personas neto ienākumiem.

Grozījumi nosaka pienākumu saimnieciskās darbības veicējiem sagatavot un kopā ar deklarāciju sociālajā dienestā iesniegt paša sagatavotu izziņu, kurā tiek norādīti ieņēmumi, saimnieciskās darbības izdevumi un ienākumi par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem pirms iesnieguma iesniegšanas pašvaldības sociālajā dienestā. Tāpat grozījumi nosaka, ka deklarācijai jāpievieno izraksts no kredītiestādes maksājuma konta par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem, paredzot sociālā dienesta individuālu risinājumu katrā konkrētā teritorijā un sociālajā situācijā, pamatojumu fiksējot klienta lietā.

Precizēti arī ienākumu veidi, kurus ņem vērā trīs kalendāra mēnešu periodā un 12 kalendāra mēnešu periodā pirms iesnieguma iesniegšanas, iekļaujot ienākumu veidus iztikas līdzekļu deklarācijā. Ir arī precizēts vidējo ienākumu personai mēnesī aprēķināšanas algoritms, paredzot, ka visi ienākumi, kurus skata 12 mēnešu periodā, tiek aprēķināti vienādi.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, [email protected]