2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Īstenots projekts par tautas tērpu iegādi Blomes pagasta jauniešu deju kolektīvam “Atspēriens”

Projekta mērķis ir iesaistīt pagasta un novada jauniešus kultūras pasākumu pilnveidošanā un latviešu tautas tradīciju popularizēšanā.

Projektā tērpus izgatavoja Saiva Ungure.

Projekts tika realizēts piesaistot Lauku atbalsta dienesta attīstības programmas 2014. –  2020.gadam Abulas lauku partnerības apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas 4380,00 (četri tūkstoši trīs simti astoņdesmit euro). No tām 3942,00 (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit divi euro) ELFLA finansējums, JDK “Atspēriens” līdzfinansējums 438,00 (četri simti trīsdesmit astoņi euro).

 

Lauma Mangale projekta vadītāja