2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā par 2023. gadu

Nekustamo īpašumu nodaļa atkārtoti informē par būtiskākajām izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtībā, kuras būs spēkā ar 01.01.2023.

Smiltenes novada pašvaldība 2021. gada 27. oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). Noteikumu nodaļas par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem stājās spēkā ar 01.01.2022.

Saistošo noteikumu II.nodaļa, kas nosaka atsevišķu nekustamā īpašuma nodokļa objektu aplikšanas kārtību, stāsies spēkā 01.01.2023. Noteikumi paredz nodokļa aprēķinā  vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm piemērot likmi 3% gadā.

Ar 01.01.2023. spēku zaudē bijušo Apes, Raunas, Smiltenes novadu saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtību šajās novadu teritorijās, un stājas spēkā Saistošo noteikumu III.nodaļa par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, kuru piemērošanā ir būtiskas izmaiņas.

Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai (turpmāk – Objekts):

  • fiziskām personām 0.2 % likmi piemēro, ja šādā īpašumā  taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 ir deklarējusies vismaz viena persona;
  • fiziskām personām, kuru dzīvošanai paredzētā ēkā (būvē) nav deklarējusies neviena persona – piemēro nodokļa likmi 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.
  • juridiskām personām 0.2 % likmi piemēro, ja dzīvošanai paredzēts Objekts ir izīrēts, īres tiesība nostiprināta zemesgrāmatā un taksācijas gada 1.janvārī plkst.0.00 ir deklarējusies vismaz viena persona.
  • juridiskām personām, kuras neizpilda 3.punktu, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 1.5 %.

Par dārza mājām un vasarnīcām, kuru kopējā platība ir līdz 40 m2, nodokļa likme ir 0.2 %.

Bijušo Apes, Raunas un Smiltenes novadu saistošie noteikumi, kuri paredzēja dzīvojamo māju palīgēkas neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli, zaudēs spēku ar 01.01.2023. Tātad, ar 01.01.2023. par visām ēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, aprēķinās nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli”, vai pašvaldības Saistošajiem noteikumiem.

Ar pašvaldības Saistošajiem noteikumiem pilnā redakcijā var iepazīties interneta saitē https://likumi.lv/ta/id/328342-par-nekustama-ipasuma-nodokli-un-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-piemerosanu-smiltenes-novada  un Nekustamo īpašumu nodaļā, Dārza ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā, tālrunis 64774848, 20284499.

 

Nekustamo īpašumu nodaļa