2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks atkārtota sabiedriskā apspriešana par dolomīta ieguvi Grundzāles pagastā

SIA “MENERGO MEŽS” informē – norisināsies atkārtota sākotnējā sabiedriskā apspriešana par derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvi nekustamajos īpašumos Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.

Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.  

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “MENERGO MEŽS”, reģ. Nr. 40103867037, juridiskā adrese: Atmodas iela 9-8, Inčukalns, Siguldas nov., tālrunis:22330885, e-pasts: [email protected]

Paredzētā darbības vieta: nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036,  nekustamā īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz. 94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-02-1/14/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un apvienošanu”.

Paredzētā darbība ietver dolomīta ieguves turpināšanu dolomīta atradnes “Dzeņi” iecirknī “Jaunpurgaiļi ”.  Vienlaicīgi piegulošajos zemes īpašumos Purgaiļi un Birztalas (kas arī atrodas atradnes Dzeņi teritorijā) tiks veikta ģeoloģiskā izpēte, aprēķināti un akceptēti derīgā izrakteņa krājumi un precizēta ieguves platība. Dolomīta ieguvei tiks izvērtēta kā spridzināšanas, tā drupināšanas metodes. Ieguves procesa nodrošināšanai tiks veikta pazemes ūdens līmeņa pazemināšana to atsūknējot, attīrot un pa meliorācijas sistēmu novadot Vecpalsas upē. Ietekmētās teritorijas tiks noteiktas IVN procesa ietvaros veikto izpētes darbu rezultātā.

Paredzētajai darbībai nav prognozējama pārrobežu ietekme.

Atkārtota sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar VPVB 10.05.2023. Lēmumu Nr. 5-02-3/3/2023 “Par sabiedrības līdzdalības tiesību iespējamu pārkāpumu SIA “Menergo mežs” paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā”.

Atkārtotā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2023. gada 16.  jūnija līdz 2023. gada 7. jūlijam.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību atkārtotās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties:

1) tīmekļa vietnē www.purgaili.lv;

2) Tilta ielā 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā, LV-4713, iepriekš piesakoties pa tālruni 29508918;

3) Smiltenes novada pašvaldības interneta vietnē: https://www.smiltenesnovads.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 27. jūnija līdz 4. jūlijam.

  • Tiešsaistes videokonference notiks 2023. gada 29. jūnijā plkst. 17.00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.purgaili.lv no 26. jūnija).
  • 2023. gada 28. jūnijā, plkst.17.30 tiek organizēta klātienes sanāksme Grundzāles pagasta pārvaldes telpās Tilta iela 5, Grundzālē, Grundzāles pagastā, par dalību sanāksmē lūdzam informēt pa tālruni 29545377 vai e-pastu: [email protected].
  • Laika posmā no gada 27. jūnija līdz 4. jūlijam tīmekļvietnē www.purgaili.lv tiks publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes  rakstot uz  e-pasta adresi [email protected].

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173,  e-pasts: [email protected], interneta vietne  www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.  

SIA “MENERGO MEŽS”