2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Notiks nekustamā īpašuma Limbažu ielā 8, Smiltenē trešā rakstiskā nomas tiesību izsole 

Smiltenes novada dome 2020. gada 20. maijā plkst.15:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko trešo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam Smiltenē, Limbažu ielā 8.

Nomas objekts – nekustamais īpašums ar adresi Limbažu iela 8, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 94150070706), kas sastāv no:

  • labiekārtotas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94150070706 (platība 4 727,47 m2);
  • uz zemes vienības esošas ražošanas ēkas (iekštelpu platība 793,3 m2/ārtelpu platība 218,71 m2);
  • uz zemes vienības esošas, ar ēku saistītas, brauktuves un stāvvietas, kas sastāv no asfaltbetona ceļiem un bruģa laukumiem (kopējā platība 2 545,96 m2).

Nomas objekts tiks iznomāts nomniekam tā iesniegtajā biznesa plānā paredzētās komercdarbības veikšanai ar ierobežojumiem, kas noteikti izsoles noteikumos.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa un izsoles sākuma cena – 800,00 euro (astoņi simti euro) bez PVN mēnesī.
Iznomāšanas termiņš – 12 (gadi) no Nomas līguma spēkā stāšanās dienas. Nomas līguma termiņš var tikt pagarināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Citi iznomāšanas nosacījumi: Nomniekam līdz 2023. gada 31. decembrim Nomas objekta teritorijā:

  • jāveic nefinanšu investīcijas savos nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos ne mazāk kā 82 000,00  euro (astoņdesmit divi tūkstoši eiro), un jāizveido ne mazāk kā 2 (divas) jaunas darba vietas;
  • citi nosacījumi atbilstoši izsoles noteikumiem.

Nomas objekta apskates vieta un laiks – Limbažu ielā 8, Smiltenē 2020. gada 18. maijā plkst. 14.00 iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītāja Andra Jaunpetroviča, tel.nr. 28323729,     e-pasts: [email protected].

Dalības maksu 25,00 euro (divdesmit pieci euro) apmērā:
Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337
Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,
Konta Nr. LV75UNLA0050014255591

Drošības naudu 80 euro (astoņdesmit euro) apmērā:
Saņēmējs: Smiltenes novada dome, reģ.Nr, 90009067337
Banka: SEB Banka; kods UNLALV2X,
Konta Nr.LV88UNLA0050021788959

IZSOLES NOTEIKUMI 

PIETEIKUMS

Izsoles dalībnieku pieteikumus pretendentiem iesniegt Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. Izsoles pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniegt slēgtā aploksnē, iesniedzot to klātienē iepriekšminētajā adresē vai ievietojot slēgā aploksnē ievietojot pieteikumu pasta kastē, kas novietota pie ēkas Dārza ielas 3, Smiltenē ieejas durvīm, līdz 2020.gada 20. maijam plkst.13:00.