2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Par skolu reorganizāciju Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē trešdien, 31. maijā, tika pieņemti vairāki lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju Smiltenes novadā. Domes sēdes laikā pieņemtie lēmumi mainīs darba kārtību izglītības iestādes Bilskā, Launkalnē, Trapenē un Raunas pamatskolas mācību realizācijas vietā Drustos.

Lai nodrošinātu Smiltenes novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, veidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu, ir nepieciešams veikt izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, tāpēc ir uzsākta Smiltenes novada pašvaldības Izglītības stratēģijas 2023.-2028. gadam īstenošana, kuras rezultātā notiks vairāku skolu reorganizācija Smiltenes novadā ar izpildes termiņu līdz 2023. gada 31. augustam. Izmaiņas paredzamas izglītības iestādēs Bilskā, Trapenē, Launkalnē un mācību realizācijas vietā Drustos.

Raunas pamatskolas Drustu pagasta mācību realizācijas vieta no 2023. gada 1. septembra īstenos tikai pirmsskolas izglītības programmu, kas atradīsies līdzšinējās pirmsskolas telpās, bet pamatizglītības programma no 1. līdz 6. klasei realizēšana Drustos tiks pārtraukta. Domes lēmums.

Bilskas pamatskolas reorganizācijas rezultātā izglītības iestāde no 2023. gada 1. septembra būs slēgta. Bilskas pamatskolas telpās tiks īstenota pirmsskolas izglītības apguve, par kuras īstenošanu atbildīga būs Smiltenes PII “Pīlādzītis”, bet pamatskolas programmu turpmāk būs iespēja apgūt Smiltenes vidusskolā. Domes lēmums. 

Trapenes sākumskolā īstenotās izmaiņas paredzēs iestādes pievienošanu Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolai, kā  rezultātā iestāde “Trapenes sākumskola” beigs pastāvēt.  Izmaiņas būs administratīvas, jo līdzšinējā pirmsskolas un pamatizglītības programma no 1.-3. klasei no 2023. gada 1. septembra tiks īstenota Trapenes sākumskolas telpās. Domes lēmums.

Launkalnes sākumskola tiks pievienota Raunas pamatskolai un tajā īstenotās pirmsskolas un pamatizglītības programmas no 1.-3. klasei turpinās notikt līdzšinējās sākumskolas telpās Launkalnē, paredzot administratīvas izmaiņas. Pievienošanas rezultātā iestāde “Launkalnes sākumskola” beidz pastāvēt. Domes lēmums.

Kā ziņots iepriekš, 2023. gada 27. aprīlī tika apstiprināta “Smiltenes novada pašvaldības Izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam”. Stratēģijas ietvaros tika paredzētas izmaiņas skolu tīklā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālās, interešu, profesionālās ievirzes izglītību, kas atbilst darba tirgus prasībām, veicina teritorijas ekonomisko un sociālo attīstību. Tāpat reformas rezultātā paredzēts pilnveidot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.

Papildu informācija par reorganizācijas procesu, sazinoties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi.  Izglītības iestādēm ir dots uzdevums informēt izglītības iestāžu darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus vai to likumiskos pārstāvjus par plānotajam izmaiņām.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste