2022. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

PAZIŅOJUMS PAR JAUNVEIDOJAMĀ SMILTENES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, noteic, ka Smiltenes novada pašvaldība kopā ar Apes novadu pašvaldību un Raunas novadu pašvaldību turpmāk, no 2021. gada 1. jūlija, veidos vienu administratīvo teritoriju – Smiltenes novadu. Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde.

Smiltenes novada dome 2020. gada 25. novembra domes sēdē nolēma par jaunveidojamā Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Smiltenes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, izstrādes Darba uzdevumiem, izpildes termiņiem, kā arī izstrādes vadības grupas sastāvu.

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un to īstenošanas vizuāls atspoguļojums telpiskās attīstības perspektīvā, ievērojot Smiltenes novada attīstības programmu un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

Smiltenes novada attīstības programmā tiks noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums, pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģiju uzstādījumu īstenošanai, ievērot Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību izstrādes procesā.

Smiltenes novada dome, sadarbojoties ar Apes un Raunas novada domi, izstrādās jaunveidojamā Smiltenes novada plānošanas dokumentus, balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā arī spēkā esošajos attīstības plānošanas dokumentus.

Izstrādes laikā iedzīvotāji arī tiks laipni aicināti iesaistīties, piedaloties darba grupās, izsakot viedokli iedzīvotāju aptaujās vai sabiedriskajās apspriešanās.

Par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes turpmākajiem pasākumiem tiks paziņots atsevišķi mājas lapā https://smiltenesnovads.lv/attistiba/. Lūdzam sekot informācijai.

Jautājumus un priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu [email protected] vai iesniegt Smiltenes, Apes un Raunas novadu pašvaldību Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Attīstības un plānošanas nodaļa

 

Foto: K. Liepiņš