2022. gada 6. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par lokālplānojuma Grotūža ciema 31 īpašuma publisko apspriešanu

Smiltenes novada dome 29.06.2021. pieņēma lēmumu Nr.366 (sēdes protokols Nr.9, 44.§.) “Par lokālplānojuma, 31 zemes vienībai Grotūža ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2021.gada 12.jūlija līdz 9.augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2021.gada 2.augustā plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/Grotuzis zoom tikšanās kods 023815.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis: mainīt funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

Lokālplānojuma risinājumi daļā no lokālplānojuma teritorijas groza Smiltenes novada teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) (1,47 ha). Plānotās vietējas nozīmes ielas sarkanajās līnijās noteiktas  kā Transporta infrastruktūras teritorija (TR) (1,24 ha). Pārējā teritorijas daļā saglabāta Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) (3,07 ha).

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu iespējams iepazīties:

  • izdrukas veidā Smiltenes novada pašvaldības administrācijas ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, pašvaldības darba laikā, iepriekš sazinoties ar izstrādes vadītāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522);
  • elektroniskā veidā pašvaldības tīmekļa vietnē un facebook.com/SmiltenesNovads  
  • elektroniskā veidā portālā geolatvija.lv 
  • plakāts ar informāciju par lokālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Dārza iela 3 informācijas stendā, Baznīcas laukuma informācijas stendā.

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2021.gada 9.augustam:

  • nosūtot pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected];
  • vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”

Informāciju par lokālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

  • sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522, e-pasts: [email protected]);
  • sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju: SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Santu Pētersoni (tālrunis 29419002, e-pasts [email protected]).