2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Precizēta 2017.gada tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Vienotajā iesniegumā deklarējams tas kultūraugs, kas konkrētajā laukā aug vai ir iesēts līdz 25. jūnijam un dominē līdz 31. augustam, pārsniedzot 60 % no citiem laukā esošajiem augiem, tostarp nezālēm. Prasība noteikta, lai novērstu gadījumus, kad noteiktam kultūraugam paredzētam atbalstam tiek pieteiktas platības, kurās atbalstāmais kultūraugs sastāda niecīgu daļu attiecībā pret citiem tajās augošajiem augiem.

Par lauksaimniecības zemes gabalu precizēšanu vai jaunu zemes gabalu iekļaušanu lauku reģistrā, iesniegums LAD bija jāiesniedz līdz 1.aprīlim. Jaunos laukus vai precizējumus varēs norādīt arī vienotajā iesniegumā, ja platība ir lielāka par 0,3 hektāriem.

Ilggadīgo zālāju statusa noteikšana turpmāk notiks automātiski, balstoties uz lauku reģistra informāciju. Ilggadīgo zālāju statusu noteiks zālājam, kas vienā laukā sēts vai audzēts piecus gadus pēc kārtas, neskatoties uz to, vai zālājs ir dabiski veidojies, vai arī veikta zālaugu piesēšana, un uzaršana, lai atjaunotu vai mainītu zālaugu sastāvu.

Ekoloģiski nozīmīgu platību izpildes prasībai šogad varēs pieteikt starpkultūras, kas būs maisījumā sēti vismaz divi šādu kultūraugu augi – vasaras rapši, viengadīgās airenes, baltās sinepes, eļļas rutki, auzas, facēlija, griķi vai vasaras vīķi. Lai starpkultūras uzskatītu par ekoloģiski nozīmīgu platību, tās iesējamas ne vēlāk kā kārtējā gada 1. septembrī, un sējums saglabājams vismaz līdz kārtējā gada 31. oktobrim. Par ekoloģiski nozīmīgu platību šogad iespējams deklarēt arī tīrsējā sētas sojas platību.

Lauksaimnieki, kuri šogad un turpmāk savu pirmo dibināto lauku saimniecību juridiskas personas statusā pirmo reizi pieteiks maksājumam gados jauniem lauksaimniekiem, atbalstu varēs saņemt tikai tad, ja jaunajam lauksaimniekam piederēs vismaz 50,1 procents kapitālsabiedrības daļu vai viņš būs vienīgais zemnieku saimniecības īpašnieks. Līdz šim maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem varēja piešķirt tikai par pirmo dibināto saimniecību, bet turpmāk varēs piešķirt arī par saimniecību, kura izveidota, pārņemot pirmo dibināto saimniecību. Tāpat precizēts, ka juridiska persona atbalstu varēs saņemt tikai tik ilgi, kamēr to kontrolēs lauksaimnieks, kurš saimniecību gados jauna lauksaimnieka maksājumam pieteicis pirmo reizi.

Izmaiņas veiktas arī brīvprātīgā saistītā atbalsta par sertificētajām sēklām nosacījumos. Turpmāk šo atbalstu varēs saņemt tikai par tām stiebrzāļu un lopbarības zālaugu, labības un sēklas kartupeļu platībām, no kurām tiks iegūts noteikts sertificētas sēklas daudzuma minimums. Brīvprātīgā saistītā atbalsta atbalsttiesīgo kultūraugu saraksts papildināts ar auzeņairenēm, dillēm, salātiem un vasaras ripšiem.

Pazemes ūdeņu aizsardzības nolūkā precizēta arī laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasība – tiešo maksājumu un lauku attīstības programmas platībmaksājumu atbalstu samazinās, ja tiks konstatēta degvielas, eļļas un smērvielu, notekūdeņu, mēslošanas līdzekļu, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu, biocīdu un citu saimniecībā izmantotu ķīmisko vielu noplūde vai ievadīšana pazemes ūdeņos.

Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā sadaļā Platībmaksājumi un rokasgrāmatas: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/

Papildus konsultācijas un palīdzība Vienotā iesnieguma sagatavošanā un iesniegšanā pieejama pie lauku attīstības speciālistiem pagastos.

Pēc ZM informācijas sagatavoja:
Gunta Mangale,
lauku attīstības speciāliste