2024. gada 21. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko nomas tiesību izsoles

Informējam par aktuālajām Smiltenes novada pašvaldības rīkotajām izsolēm. 

Zemes vienības daļai Limbažu ielā 8, Smiltenē ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0706 8002 un kopējo platību 0,7755 ha ar mērķi – saules bateriju uzstādīšana. Nomas tiesību izsoles sākumcena – 1275,00 eiro (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi) gadā. Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 20.februārim plkst. 18:00.


Ēkas pagrabstāva daļai “Mēru muižā”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 010 0264, būves kadastra apzīmējums 9444 010 0264 001 ar kopējo platību 153,6 m². Nomas tiesību izsoles sākumcena – 0,20 eiro 1m2/mēnesī (nulle eiro un divdesmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 20.februārim plkst. 18:00.


Nedzīvojamas ēkas (saimniecības ēka) ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0562 002 “Rijkalni”, Raunas pagastā, Smiltenes novadā un nosacīti saistītās zemes vienības daļu 221,8 m² platībā  ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0562. Nomas tiesību izsoles sākumcena – 0,15 eiro 1m2/mēnesī (nulle eiro un piecpadsmit centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz 2023.gada 20.februārim plkst. 18:00.

 

 

Vairāk informācijas skatīt www.smiltenesnovads.lv mājaslapas sadaļā “Izsoles”.