2022. gada 20. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Sociālā mentora atbalsts ikdienas situāciju risināšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejams visā Latvijā

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) noslēdzis septiņus sadarbības līgumus ar nevaldības organizācijām par sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā ieradušies Latvijā, ikdienas situāciju risināšanā. Finansējuma ietvaros pakalpojumu saņems vismaz 7 000 Ukrainas iedzīvotāju, un tas jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā.  

Lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā nokļuvuši Latvijā, SIF sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izveidojis jaunu atbalsta pakalpojumu. Lai saņemtu sociālā mentora pakalpojumu, Ukrainas iedzīvotājiem ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Sociālo dienestu sociālie darbinieki izvērtēs katra klienta individuālo gadījumu, un nepieciešamības gadījumā piesaistīs SIF nodrošinātu sociālo mentoru.

Pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem, tā nodrošinot ērtā un vienkāršā veidā atbalstu uzņemšanas vietā.

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem būs pieejams 60 dienas un sniegs praktisku palīdzību dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiks veidota cilvēku izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, piemēram, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā vai nokļūšanai līdz palīdzības saņemšanas vietai.

Pakalpojumu būs iespējams nodrošināt līdz 2023.gadam vai pieejamā finansējuma beigām.

Поддержка социального ментора в решении повседневных ситуаций для жителей Украины доступна по всей Латвии

Фонд интеграции общества (ФІO) заключил семь договоров о сотрудничестве с неправительственными организациями по оказанию услуг социального ментора в решении бытовых ситуаций жителям Украины, прибывшим в Латвию в результате войны. В рамках финансирования услугу получат по меньшей мере 7000 жителей Украины, и она уже доступна по всей Латвии.

Чтобы как можно быстрее оказать поддержку жителям Украины, оказавшимся в Латвии в результате войны, ФІO в сотрудничестве с Министерством благосостояния создал новую форму поддержки. Для получения услуг социального ментора жителям Украины необходимо обратиться в социальную службу самоуправления. Социальные работники социальных служб оценят индивидуальный случай каждого клиента и при необходимости привлекут социального ментора, предоставленного ФІO.

Услуга жителям Украины уже доступна на всей территории Латвии и реализуется в сотрудничестве с социальными службами 43-ох муниципальтетов, таким образом оказывая поддержку удобным и простым способом на месте приема.

Услуга социального ментора будет доступна жителям Украины в течение 60 дней и будет оказывать практическую помощь в решении различных бытовых вопросов. Таким образом будет развиваться понимание о жизни в Латвии, помогая приобретать и развивать повседневные навыки в реальных жизненных ситуациях, например как добраться на место оказания помощи. А так же оказание поддержки жителям Украины в решении различных формальностей, например, обеспечении жилья, одежды и возможностей трудоустройства.

Услуга будет доступна до 2023 года или окончания выделенного финансирования.