2022. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Nekustamā īpašuma Cēsu ielā 9, Blomē, rakstiska nomas tiesību izsole nedzīvojamai telpai

Smiltenes novada pašvaldība rīko rakstisku nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai Cēsu ielā 9, Blomē, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 006 0265 001, 14.0 mkopplatībā.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa 24,00 EUR (divdesmit četri euro un 00 centi) bez PVN gadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv. Izsolāmā īpašuma apskate ir iespējama sazinoties pa tālruni 26420044, to saskaņojot ar Blomes pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai nomas tiesību izsolei līdz 2022. gada 5.septembrim (ieskaitot),  iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtīt pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē, ēkas.

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMS

LĒMUMS