2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

PIESAKI SAVU IDEJU! Otro reizi tiek izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Smiltenes novada dome aicina jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumus iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

 Projekta mērķi:

 • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta mērķa grupa: Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam, t.sk. PMP riska grupas izglītojamie atbilstoši konkursa nolikuma 3.punktam.

Projekta iesniedzējs: Jaunatnes organizācijas; biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Projekta aktivitāšu piemēri:

 • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
 • nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība;
 • personības pilnveides pasākumi;
 • personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību;
 • līdzdalības prasmes pilnveidošana;
 • sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība;
 • pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;
 • pieredzes apmaiņas pasākumi – tai skaitā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju;
 • sports/mūzika/māksla/teātris kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumenti.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2020.gada 2.jūnijam, Dārza ielā 3, Smiltene, LV-4729, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai nosūtot kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: [email protected]

Viena projekta pieejamais finansējuma apmērs ir 4600.00 euro. Pieejams finansiāls atbalsts 5 projektiem.

Projekta īstenošanas termiņš: 3 – 18 mēneši.

Kontaktinformācija: Alise Valaine – Kalniņa, Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece (e-pasts: [email protected], t. 64707579).

Konkursa dokumentācija  un informatīvie materiāli pieejami sadaļā “Attīstība-Pašvaldības atbalsts”

Metodika un vadlīnijas:

Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jeb projekta “PuMPuRS” ietvaros.

Plašāka informācija par projektu: www.pumpurs.lv