2022. gada 25. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Projektu konkursi

Līdzfinansēšanas konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai Smiltenes novadā

NOSLĒDZIES 2022. gada 16. aprīlī.


Konkursa mērķis ir noteikt Smiltenes novadam būtiskos atbalstāmos pasākumus, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā. 

Konkursā var piedalīties kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojoši projekti, kuru realizācija notiek Smiltenes novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam.

Konkurss tiek izsludināts ne biežāk kā divas (2) reizes gadā. 

Konkursā tiek atbalstīti:

 • koncerti un festivāli;
 • teātra, kino un deju izrādes;
 •  izstādes, mākslas plenēri;
 • izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskajās teritorijās;
 • novada kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte, to kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana;
 • novada ievērojamo personību dzīves un darba gaitu izpēte, piemiņas vietu apzināšana, saglabāšana Smiltenes novada teritorijā;
 • kultūrmantojuma digitalizācija;
 • radošās darbnīcas;
 • kultūrizglītojošas programmas un lekcijas;
 • literārie pasākumi;
 • kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana;
 •  novadu (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu videofilmu uzņemšana;
 • audio vai videoierakstu veikšana;
 • gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi.

Konkursā finansējums netiek piešķirts:

 • Ārvalstu braucieniem;
 • Politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumiem;
 • Pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
 • Organizāciju administratīvajām izmaksām un materiāli tehniskās bāzes papildināšanai;
 • Projektu pieteicējiem, kas nav iesnieguši atskaites par iepriekšējo gadu konkursos atbalstītiem un realizētiem Pasākumiem;
 • Pasākumiem, kuri realizēti līdz izsludinātā Konkursa noslēgumam

Konkursā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viena pasākuma īstenošanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējums līdz 2000,00 euro, ne vairāk kā 90% no kopējām pasākuma izmaksām.

Uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”

AKTĪVS līdz 2022. gada 31. maijam.

Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumi, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 18000,- (astoņpadsmit tūkstoši eiro).

 

Līdzfinansēšanas konkurss Smiltenes novada NVO projektiem

NOSLĒDZIES 2022. gada 29. aprīlī.

Vairāk informācijas pieejams šeit.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (NVO) (biedrības, nodibinājumi).

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 2000,00 EUR. Kopējais konkursā pieejamais finansējums šajā kārtā –  21 000,00 EUR.

Konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Projekta mērķi:

 • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniedzējs:

 • Jaunatnes organizācijas; biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Projekta aktivitāšu piemēri:

 • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
 • nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība;
 • personības pilnveides pasākumi;
 • personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību;
 • līdzdalības prasmes pilnveidošana;
 • sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība;
 • pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;
 • pieredzes apmaiņas pasākumi – tai skaitā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju;
 • sports/mūzika/māksla/teātris kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumenti.

Viena projekta pieejamais finansējuma apmērs ir 4600.00 euro.

Projekta īstenošanas termiņš: 3 – 18 mēneši.

Konkursa dokumentācija:

Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki).

Informatīvie materiāli: