2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Projektu konkursi

Līdzdalības budžeta projektu konkurss

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA NOSLĒGUSIES 2023. GADA 30. JŪNIJĀ


Konkursa mērķis ir radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi un aktivizētu jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, kā arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veicinot Smiltenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību Smiltenes novada attīstībā un piešķirto finanšu līdzekļu izlietošanā.

Konkursā projekta pieteikumus var iesniegt 10 iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā un kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu vai Smiltenes novadā reģistrēta biedrība. Konkursa dalībnieki aicināti iesniegt idejas, kuras var īstenot sabiedrībai pieejamā publiskā vietā – Smiltenes novada pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamā īpašumā (ārtelpa vai iekštelpa).

Projektam ir jābūt saistītam ar infrastruktūras uzlabošanu, kam ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība, tā rezultāti ir pieejami plašam iedzīvotāju lokam.

Šogad kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 28 500 EUR. Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir 9 500 EUR.

Pieteikt savu ideju projektu konkursam var, aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai ir pievienota projekta skice un vizualizācija, kas pēc tam tiks izmantota projekta publicitātei. Projekta pieteikumu var iesniegt klātienē vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem (Dārza iela 3, Smiltene; Vidzemes iela 2, Rauna; Stacijas ielā 2, Apē; Palsas ielā 20, Drusti; Oktobra ielā 13, Variņi; “Pilskalni” Gaujiena;) vai Smiltenes novada pagasta pārvaldēs. Projekta pieteikumu var iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektronisko pasta adresi [email protected].  Iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Tie projekti, kas pēc izvērtēšanas tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam, tiks nodoti balsošanai iedzīvotājiem, kas ilgs trīs nedēļas. Smiltenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.

Uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā”

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA NOSLĒGUSIES 2023. GADA 31.MARTĀ.

Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumi, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 3000 EUR (trīs tūkstoši eiro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 18000,- (astoņpadsmit tūkstoši eiro).

 

Līdzfinansēšanas konkurss kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu īstenošanai Smiltenes novadā

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA LĪDZ 2023. GADA 8. SEPTEMBRIM, PLKST. 16.00


Konkursa mērķis ir noteikt Smiltenes novadam būtiskos atbalstāmos pasākumus, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas, kas izglīto sabiedrību, bagātina Smiltenes novada kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Smiltenes novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, novada vārda un tēla popularizēšanā. 

Konkursā var piedalīties kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojoši projekti, kuru realizācija notiek Smiltenes novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam.

Konkurss tiek izsludināts ne biežāk kā divas (2) reizes gadā. 

Konkursā tiek atbalstīti:

 • koncerti un festivāli;
 • teātra, kino un deju izrādes;
 •  izstādes, mākslas plenēri;
 • izglītojošas un inovatīvas ekspozīcijas valsts un vietējas nozīmes kultūrvēstures objektos, publiskajās teritorijās;
 • novada kultūrvēsturiskā mantojuma objektu izpēte, to kultūrvēsturiskās vērtības saglabāšana;
 • novada ievērojamo personību dzīves un darba gaitu izpēte, piemiņas vietu apzināšana, saglabāšana Smiltenes novada teritorijā;
 • kultūrmantojuma digitalizācija;
 • radošās darbnīcas;
 • kultūrizglītojošas programmas un lekcijas;
 • literārie pasākumi;
 • kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana;
 •  novadu (tai skaitā cilvēku, kolektīvu, uzņēmumu) reprezentējošu videofilmu uzņemšana;
 • audio vai videoierakstu veikšana;
 • gadskārtu svētku un latvisko tradīciju popularizēšanas pasākumi.

Konkursā finansējums netiek piešķirts:

 • Ārvalstu braucieniem;
 • Politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumiem;
 • Pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām;
 • Organizāciju administratīvajām izmaksām un materiāli tehniskās bāzes papildināšanai;
 • Projektu pieteicējiem, kas nav iesnieguši atskaites par iepriekšējo gadu konkursos atbalstītiem un realizētiem Pasākumiem;
 • Pasākumiem, kuri realizēti līdz izsludinātā Konkursa noslēgumam

Konkursā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Viena pasākuma īstenošanai var saņemt pašvaldības līdzfinansējums līdz 2000,00 euro, ne vairāk kā 90% no kopējām pasākuma izmaksām.

Līdzfinansēšanas konkurss Smiltenes novada NVO projektiem

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA LĪDZ 2023. GADA 31. OKTOBRIM

Vairāk informācijas pieejams šeit.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (NVO) (biedrības, nodibinājumi).

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 2000,00 EUR. Kopējais konkursā pieejamais finansējums šajā kārtā –  14 000,00 EUR.

Konkurss “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Projekta mērķi:

 • palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē;
 • iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešus aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.

Projekta iesniedzējs:

 • Jaunatnes organizācijas; biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni; jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni.

Projekta aktivitāšu piemēri:

 • neformālās mācīšanās aktivitātes un pasākumi;
 • nometnes, pārgājieni, āra dzīves aktivitātes un piedzīvojumu izglītība;
 • personības pilnveides pasākumi;
 • personīgo mērķu definēšana un to sasaiste ar izglītību;
 • līdzdalības prasmes pilnveidošana;
 • sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība;
 • pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes;
 • pieredzes apmaiņas pasākumi – tai skaitā sabiedrībā pazīstamu cilvēku pieredze saistībā ar mācību motivāciju;
 • sports/mūzika/māksla/teātris kā izglītības un sociālās iekļaušanas instrumenti.

Viena projekta pieejamais finansējuma apmērs ir 4600.00 euro.

Projekta īstenošanas termiņš: 3 – 18 mēneši.

Konkursa dokumentācija:

Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja paredzēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja paredzēti konkrēti cilvēki).

Informatīvie materiāli:

 

Smiltenes novada pašvaldības atbalsts reliģiskajām organizācijām kultūras un tūrisma veicināšanai novadā

Mērķis:

 • veicinātu brīvprātīgas iniciatīvas, tūrisma attīstību, novada atpazīstamību, sadarbību ar pašvaldību un organizāciju darbību;
 • veicinātu reliģisko organizāciju draudžu tradīciju saglabāšanu, saglabātu un atjaunotu Smiltenes novadā esošus kultūras un vēstures pieminekļus, kā arī sakrālās būves un reliģisko rituālu priekšmetus.

Pieteikuma dokumenti iesniedzami līdz 2023. gada 9. jūlijam:

 • elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz [email protected];
 • nosūtot pa pastu uz adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
 • iesniedzot klātienē Smiltenes novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Dārza ielā 3, Smiltene, Smiltenes novadā, vai attiecīgajā Pašvaldības pagasta vai pilsētas pārvaldē.

LĒMUMS

NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

AKTIVITĀŠU PLĀNA VEIDLAPA