2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Smiltenes novada domes apbalvojumi

Katru gadu 18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Smiltenes novada dome sveic novada cilvēkus, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

Smiltenes novada dome pasniedz apbalvojumus sekojošās nominācijās: 

Katru gadu 18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, Smiltenes novada dome sveic novada cilvēkus, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

Augstākais apbalvojums „Smiltenes novada Goda cilvēks” tiek pasniegts fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

Apbalvojumi “Gada balva” tiek pasniegtas sekojošās nominācijas:

 • Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;
 • Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē;
 • Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;
 • Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;
 • Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;
 • Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
 • Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.

Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu var iesniegt juridiskās personas vai fiziskās personas (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas) ik gadu Smiltenes novada domes  izsludinātajā termiņā (septembris, oktobris). Ierosinājumi jāiesniedz rakstiski Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltenē, Smiltenes novads vai jānosūta elektroniski uz e-pastu: [email protected]. 

Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:

 • Nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu (piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);
 • Apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
 • Iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni.);
 • Klāt jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts;
 • Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiek pieņemts oktobra Smiltenes novada domes sēdē.


2023

2023. gada 18. novembra pēcpusdienā Smiltenes Kultūras centrā svinīgi pasniegti Smiltenes novada pašvaldības augstākie apbalvojumi vietējiem ļaudīm par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Kopumā pasniegtas 24 godalgas, un augstāko no tām – Smiltenes novada “Goda cilvēks” – saņēma smiltenietis, Smiltenes tehnikuma ilggadējs direktors, lokālpatriots Andris Miezītis.

“Šodien ir skaista diena – 18. novembri. Tajā mēs svinam mūsu valsts neatkarības svētkus. Manuprāt, šīs svinības ir laba iespēja pateikt paldies jums – novadniekiem -, kuri īpaši daudz ieguldījuši mūsu novada attīstībā un kuri likuši arī man lepoties, ka dzīvojam skaistā, enerģiskā un darbīgā vietā. Lai jums ir skaists šis pasākums, lai tas sniedz enerģijas devu, kas jau liek ik rītu celties, strādāt un veidot mūsu novadu par vēl labāku vietu, kur dzīvot ne tikai mums, bet arī cilvēkiem no citām Latvijas vietām,” atklājot svētkus vēlēja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. Viņš arī pasniedza godalgas apbalvojumu “Pateicība”, “Goda raksts”, “Gada balva” un “Goda cilvēks” laureātiem.

Smiltenes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Goda cilvēks” saņēma Andris MiezītisViņam pateicās par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, veicinot novada infrastruktūras sakārtošanu, iedzīvotāju labklājību un Smiltenes vārda popularizēšanu Latvijas un starptautiskā mērogā, par ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un tradīciju saglabāšanā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību.

A. Miezītis 32 sava mūža gadus vadījis Smiltenes tehnikumu, kā arī pats ir tā absolvents. Šajā laikā ievērojams ir viņa ieguldījums iestādes un profesionālās izglītības kopumā attīstībā, popularizēšanā un sasniegumu veicināšanā, kas novērtēts arī nacionālā līmenī – par to viņš saņēmis Ministru kabineta Atzinības rakstu. 

Augstā godā A. Miezītis allaž turējis iepriekšējo paaudžu ieguldījumu Smiltenes tehnikuma, Kalnamuižas un visa novada attīstībā. Pats vairākkārt iejuties Paula Līvena tēlā, pēc viņa iniciatīvas firstam skolas tuvumā uzcelts piemineklis.

A. Miezītis ir radoša persona, kultūrmantojuma kopējs. Darbojies teātrī, pēc viņa iniciatīvas izveidots tehnikuma “muzejs”, kas atvērts ikvienam, kā arī skola tapusi par Vidzemes kulinārā mantojuma popularizētāju. Īstens novada patriots. VIDEO 

Apbalvojuma “Smiltenes novada Goda cilvēks” laureāts Andris Miezītis ar Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu. 

Apbalvojumu “Gada balva izglītībā” saņēmusi Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale par profesionālu un radošu darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu izglītības jomā, par veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādes partneriem.

“Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādams,” vislabāk raksturojot Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Biruti Mežali, teic viņas kolēģi. Darbs ar mazuļiem, uzņemot iestādē par zīdaiņus, ir viņas sirdsdarbs, kas ik dienu veikts ar smaidu, iejūtību, uzmanību un bezgalīgu sirsnību. B. Mežale allaž meklē vislabāko risinājumu katra izglītojamā labbūtībai, ar individuālu pieeju un ieinteresētību attiecas pret savu darbinieku, ir pretimnākoša un uz sadarbību vērsta darbā ar izglītojamo vecākiem. Darba tikums un pārliecības atspulgs ir sakārtotā, ērtā un mājīgā vide, ko viņa rada skolā.

B. Mežale aktīvi iesaistās arī sabiedriskajā darbā un kopienas labklājības veicināšanā. Viņas vadītā biedrība “Spēkavots” aktīvi darbojas, lai palīdzētu sievietēm, īpaši laukos, padarītu viņu ikdienu saturīgāku, veiksmīgāku un krāsaināku. VIDEO

Apbalvojuma “Gada balva izglītībā” laureāte Birute Mežale. 

Apbalvojumu “Gada balva kultūrā” saņēmusi Blomes tautas nama vadītāja, amatierteātra Blomes SIA (Blomes strādnieku un inteliģences apvienība) mākslinieciskā vadītāja Gita Skadiņa par augstiem sasniegumiem Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2022”, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību, par ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, par sabiedrības līdzdalības veicināšanu kultūras procesos novadā un ārpus tā.

Gitas Skadiņas sirdsdarbs ir teātris. Viņa lielu rūpību un iedziļināšanos velta izrādes materiāla izvēlei, interpretācijai, aktieru sagatavošanai, scenogrāfijai, skaņu režijai un citu ar iestudējumu saistītu nianšu risināšanai.

G. Skadiņas vadītais Blomes SIA teātris un Brantu amatierteātris ir vairākkārtēji valsts līmeņa skašu dalībnieki. Īpaši augsts sasniegums – Blomes SIA teātra izrāde “Jūlijs” Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē saņēmusi augstāko novērtējumu “Gada izrāde 2022”, gūstot iespēju to demonstrēt arī uz Krievu drāmas teātra skatuves šovasar aizvadīto Dziesmu un deju svētku ietvaros. VIDEO

Gita Skadiņa saņēma apbalvojumu “Gada balva kultūrā”.

Apbalvojumu “Gada balva sportā” saņēma Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas un kluba “Silvas ziķeri” BMX treneris Ģirts Kātiņš par profesionālu darbību un ieguldījumu sporta jomas attīstībā, par augstiem sportistu un komandu sasniegumiem Latvijas un starptautiskā mērogā, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību, veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

Ģirts Kātiņš ir A klases treneris – tas nozīmē, ka ne tikai ieguvis attiecīgu kvalifikāciju, bet viņa audzēkņi uzrādījuši augstus rezultātus starptautiska līmeņa sacīkstēs. Dzimis Liepājā, bet kopš 2008. gada strādā Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā, kur izaudzinājis daudz spilgtu BMX braucēju. Piemēram, Renārs Auga, rezultatīvs amatiersacīkšu dalībnieks, nu ir Ģ. Kātiņa kolēģis. Pie viņa arvien trenējas izcilās sportistes Vineta Pētersone un Veronika Monika Stūriška, kura nupat kļuvusi par pasaules čempioni BMX junioriem. VIDEO

Ģirts Kātiņš saņēma apbalvojumu “Gada balva sportā”. 

Apbalvojumu “Gada balva tautsaimniecībā” saņēma Ilmārs Ceriņš (SIA “Siera ražotne”) par ieguldījumu vietējo iedzīvotāju labklājības veicināšanā, par videi draudzīgas komercdarbības, zaļās domāšanas un Smiltenes novada vārda popularizēšanu.

Smiltenes novadā top unikāli, dabīgi un ļoti veselīgi produkti – Zaļais siers un Zelta sviests -, un tos rada Ceriņu ģimenes uzņēmums “Siera ražotne”. Tur tapušie makaroni, nūdeles, beramie sieri, knapsieriņi ne tikai aicināt aicina uz nesteidzīgu, mājīgu maltīti kopā ar tuvajiem, bet arī pauž Ilmāra Ceriņa galveno vērtību – ģimeni, tās nesveramo nozīmi dzīvē un uzņēmuma attīstībā.

I. Ceriņš ir atsaucīgs un arī aktīvi iesaistās dažādās Smiltenes novadā rīkotajās aktivitātēs, piemēram, “Apslēptās zināšanas”, “Zaķu rogainings 2022” un citas. Viņš ir ļoti enerģisks, dzīvespriecīgs un savas vietas patriots, kurš novada vārdu nes ārpus tā robežām. VIDEO

Apbalvojuma “Gada balva tautsaimniecībā” laureāts – Ilmārs Ceriņš un viņa vadītais uzņēmums SIA “Siera ražotne”.

Apbalvojumu “Gada balva veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” saņēma Smiltenes novada Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece Anita Šteinberga par profesionālu darbību sociālajā jomā, par ieguldījumu novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā un veiksmīgu sadarbību ar nozares partneriem, organizējot un veicinot Smiltenes novada sabiedrības iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos.

“Ja vienas durvis aizveras, Anita klauvēs pie nākamajām,” teic kolēģes. Anita Šteinberga darbam sociālajā jomā Smiltenē un novadā veltījusi 26 gadus. Milzīgs ir viņas ieguldījums dažādu sociālo grupu izglītošanā, dzīves kvalitātes celšanā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Tā saucamā “Veselības projekta” ietvaros viņa organizējusi veselīga uztura meistardarbnīcas, lekcijas un atbalsta grupas ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dažādas sporta nodarbības, rīkojusi tikšanās ar neskaitāmiem augsta līmeņa jomu speciālistiem. Īpaši iemīļotas ir viņas organizētās peldētapmācības senioriem un ģimenēm ar bērniem. VIDEO

Tā kā A. Šteinberga nevarēja ierasties uz svinīgo pasākumu 18. novembrī, apbalvojumu domes priekšsēdētājs E. Avotiņš viņai pasniedza personīgi, tiekoties decembra sākumā. 

Apbalvojumu “Gada balva tūrismā” saņēma Sidra darītavas “Abuls” īpašnieks Jānis Matvejs par ieguldījumu Smiltenes novada tūrisma jomas attīstībā, jaunas tūrisma vietas izveidošanu, veicinot interesentu piesaisti, par augstiem sasniegumiem produktu konkursos, popularizējot novada atpazīstamību vārda nacionālā un starptautiskā mērogā.

Normandijas, Astūrijas, Somersetas un Basku zemes iedvesmota Smiltenes novadā jau vairāk nekā 20 gadus plaukst un attīstās vietējā sidra darītava, kas kopš 2018. gada nes Abula upes vārdu. Tās saimnieks ir Jānis Matvejs. No Latvijas zemes izauklētiem āboliem darināts, gadīgu roku un prāta izlolots šis dzēriens pēdējo gadu laikā guvis vairākus prestižus apbalvojumus: sudraba vērtējumu Starptautiskajā sidra festivālā SISGA’22 Astūrijas reģionā, Spānijā pussauso dzirkstošo sidru kategorijā, 3 sudraba medaļas starptautiskā ikgadējā sidru konkursā “Nordic International Cider Awards” Nicā un citus. VIDEO

“Gada balva tūrismā” laureāts Jānis Matvejs. 

Apbalvojumu “Gada balva “Piederība novadam”” saņēma moto sacīkšu “Vaidavas kauss” organizators Mairis Levans par īpašu ieguldījumu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā un lokālpatriotisma veicināšanā, par iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, sniedzot nozīmīgu devumu novadam un sabiedrībai.

Mairis Levans ir sava laika moto sporta leģenda. Pēc 30 gadus ilgas sportista karjeras viņš turpina sava tēva aizsāktās tradīcijas, organizējot leģendārās sacīkstes “Vaidavas kauss”, kas šogad norisinājās 50. reizi, un ir pamatlicējs kalnu riteņbraukšanas seriālam “Vivus.lv MTB maratons”. Viņš ir īstens “savējais” vietējā kopienā, aktīvs un atbalstošs, lokālpatriots, kura paveiktais liek plaši atbalsoties ne tikai Apes, bet visa Smiltenes novada vārdam. VIDEO

Mairis Levans saņēmis apbalvojumu “Gada balva “Piederība novadam””. 

Sešiem Smiltenes novada iedzīvotājiem, vienai nevalstiskajai organizācijai un neformālai grupai pasniegti pašvaldības Goda raksti:

 • Smiltenes Mūzikas skolas metāla pūšamo un sitamo instrumentu pedagogam, pūtēju orķestru Goda virsdiriģentam Pēterim Vilkam par nozīmīgu un profesionālu pedagoģisko darbu, par ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, novada kultūrvides kopšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Viņš dēvējams par pūtēju orķestra tradīciju “tēvu” Smiltenē. 42 darba gadus aizvadījis Smiltenes Mūzikas skolā, ir ilggadējs pūtēju orķestra “Smiltene” diriģents un XXVII Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XVII Deju svētku goda virsdiriģents, izcils mūziķis, leģendārās grupas “Palsa” dalībnieks. Par savu izcilo darbību saņēmis valsts augstāko apbalvojumu Atzinības krustu. Šogad saņēmis Kultūras ministrijas Īpašo atzinības rakstu par godu un pašaizliedzīgu meistardarba ieguldījumu Dziesmu un deju svētku gara mantu pūrā.
 • Raunas muzeja vadītajai Ievai Plētienai par nopelniem un ieguldījumu novadpētniecībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā nacionālā un starptautiskā mērogā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Pateicoties Ievai Plētienai, Raunas viduslaiku pilsdrupas ieguvušas starptautisko tūrisma apbalvojumu “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2022” Eiropas kultūras tūrisma tīkla kategorijā “Viduslaiku mantojums un arheoloģija”. Savu darba un brīvo laiku nesavtīgi velta Raunas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un popularizēšanai. Organizējusi konferenci “Kultūrvēsturiskais mantojums: iespējas un izaicinājumi”, Eiropas kultūras mantojuma dienas, Viduslaiku dienas, vada projektus “RUNRARO” un “ZE RUNRARO”. Aktīvi iesaistās latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva veidošanā, novadam nozīmīgu personu dzimtas koku izpētē, kā arī ir vietējā izdevuma “Rauna Raksta” redaktore.
 • Grundzāles pagasta deju kolektīva “Rieda” vadītajai Ingai Ķesterei par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu novada kultūrvides kopšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas un latviskās dzīvesziņas saglabāšanā. Viss Ingas Ķesteres dzīves gājums saistīts ar latviešu tautas deju, etnogrāfisko rakstu un rokdarbu izzināšanu un prašanu, tautas tērpu darināšanu, uzkrāta milzīga pieredze, ar ko viņa dalās dažādās meistarklasēs un kursos. Trīs viņas vadītie tautas deju kolektīvi šovasar piedalījās Dziesmu un deju svētkos. Viņa radījusi ideju un īstenojusi projektu “Smiltenes novada deju raksti”, kā ietvaros rīkota nometne un pilnveidota “Riedas” dejotāju meistarība, kā arī radīts video par šo procesu.
 • Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķei Dacei Ciekurei par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā. Dace Ciekure ir Smiltenes vidusskolas metodiķe, arī šīs skolas absolvente. Pēc skolu reorganizācijas Smiltenē viņas vadībā veikti ievērojami darbi digitalizācijas attīstībā. Arī ikdienā viņa sniedz būtisku atbalstu kolēģu digitālajā pratībā. D. Ciekurs audzēkņi pērn uzrādījuši salīdzinoši augstu rezultātus centralizētajos eksāmenos; daudzi viņas skolēni nu ir nozaru profesionāļi, bet 3 kļuvuši par matemātikas skolotājiem un strādā Smiltenes vidusskolā.
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Ingunai Slapjumai par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Ingunas Slapjumas vārds smilteniešiem nav svešs, viņas labestība, radošums, enerģija un spēja iedvesmot zināma daudziem. Viņa ir ilggadēja akcijas “Balta, balta mana sirds” un labdarības tirdziņa rīkotāja, ik gadu nesavtīgi organizē koncertus, izrādes un citus pārsteigums vietējā aprūpes centra vecajiem ļaudīm, bijusi režisore, scenogrāfe, tērpu māksliniece un aktrise vairākās teātra izrādēs bērniem, vadījusi neskaitāmus pasākumus. Augsti novērtēta bijusi viņas organizētā Olimpiskā diena bērnudārzā “Pīlādzītis”, kā arī Smiltenes novada sporta svētki mazajiem “Ceļo pa Eiropu”.
 • SIA “BENU Aptieka Latvija” filiāļu “Apes Aptieka” un “Trapene” farmaceitei Lucijai Osipovai par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Jau no pirmās darba dienas, Lucija Osipova dara vairāk, nekā to prasa pienākums. Viņa ne tikai izsniedz nepieciešamos medikamentus, bet sniedz vērtīgus padomus atlabšanai un veselības uzlabošanai. Ar personīgo auto dodas palīdzēt slimniekiem viņu dzīvesvietā, neliedz telefoniskas konsultācijas ārpus darba laika. Visvairāk L. Osipovai paldies saka sirgstošie un vientuļie trapenieši, kam viņa sniegusi individuālu palīdzību.
 • Nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu civilās aizsardzības jomā un atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem. Tas dibināts pirms teju 20 gadiem ar mērķi piesaistīt finansējumu vietējiem projektiem, izglītot par labdarības nozīmi vietējās kopienas attīstībā un veicināt ļaužu iesaisti tajos, pētīt lokālās tradīcijas. Ieguldījums vietējā kopienā šo gadu laikā bijis patiešām neizmērojams, taču jo īpaši uzteicama ir aktīvā, vērienīgā palīdzīga Ukrainas civiliedzīvotājiem – transporta, dzīvesvietu un darbavietu organizēšana un nodrošināšana, finansiāls, materiāls un emocionāls atbalsts un ne tikai.
 • Iedzīvotāju neformālai grupai “Variņu kompānija” par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību, par ieguldījumu sociālajā aprūpē un novada kultūrvides un tradīciju kopšanā un veidošanā. Tajā darbojas Mārīte Rozīte, Jānis Graudiņš, Mārīte Zariņa, Zigmārs Zariņš un Māra Lāce. Viņus raksturo cilvēcīgums, dāsnums, empātija un sirdsiltums, kas labiem darbiem iedvesmo līdzcilvēkus un sniedz nenovērtējamu ieguldījumu sociāli jūtīgāko grupu ļaužu labklājības veicināšanā. Šī iedzīvotāju kopa organizējusi grupu mājas “Kārkli” iemītnieku darbu ceļojošās izstādes un viņu ekskursijas novada iepazīšanai. Šiem ļaudīm rīkoti dažādas gadskārtu svinības, kā arī sagādāti dažādi gardi produkti.

No kreisās – Edgars Avotiņš, neformālā iedzīvotāju grupa “Variņu kompānija”, Lucija Osipova, Inga Ķestere, nodibinājuma “Alūksnes un Apes fonds” pārstāve Dzintra Zvejniece, Inguna Slapjuma, Ieva Plētiena, Pēteris Vilks.

Astoņi novadnieki saņēmuši Smiltenes novada pašvaldības Pateicības:

 • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja palīdze Velta Gaismiņa par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai. 35 gadus viņa aizvadījusi pirmsskolas skolotāja palīga amatā. Ar augstu pienākuma apziņu un godīgumu ir veikusi savu darbu līdzcilvēku labā, aprūpējot un audzinot uzticētos mazuļus vairākās paaudzēs. Darbā ar bērniem un kolēģiem ir taisnīga, sirsnīga, pacietīga, aktīva un ar labu humora izjūtu. Lojāla savam novadam, pagastam un darba vietai.
 • Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa par ilggadēju profesionālo darbu un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras jomas attīstībā. Viņa 30 gadus atbildīgi, godprātīgi un radoši vada kultūras dzīvi Gaujienā, iesaista vietējo sabiedrību sabiedrisko norišu veidošanā. Ar cieņu kopj vietējās kultūras tradīcijas, rosina jaunu mūsdienīgu veidošanos. Pārvaldē augstu novērtējam Laimas kā kolēģes atsaucību, ieinteresētību, precizitāti un termiņu ievērošanu. Tas pozitīvi ietekmē Gaujienas tautas nama un Smiltenes novada pašvaldības tēlu un reputāciju.
 • Smiltenes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe Kristīne Krūzīte par godprātīgu, mērķtiecīgu, rezultatīvu darbu un atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem, bērniem un vecākiem mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai. Kristīne Krūzīte allaž sniegusi tūlītēju, individualizētu augsta līmeņa palīdzību ikvienam pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” darbiniekam un bērniem ar uzvedības vai mācīšanās problēmām. Popularitāti ieguvušas viņas rīkotās pedagogu tikšanās “Pēcpusdienas sarunas ar psiholoģi Kristīni Krūzīti”. “Pīlādzīša” pedagogi priecājas, ka līdz ar viņas stāšanos darbā būtiski pilnveidota viņa labbūtība darba vietā.
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis Gatis Puriņš par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba nodrošināšanai. Viņa lielākais ikdienas izaicinājums ir realizēt pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” pedagogu nepieciešamības un radošās idejas – veidot jaunas mēbeles, mācību līdzekļus, pasākumu tehnisko nodrošinājumu. Kolēģi augsti novērtē aizvadītajā gadā radīto Ziemassvētku āra vides risinājumu, kā arī šajā mācību gadā izveidotās jaunās mēbeles, “laimes ratu” un norādes uz pasākumiem. Ikvienu darbu G. Puriņš veic precīzi, kvalitatīvi, ar augstu atbildīgas sajūtu, un skolas saime to ļoti novērtē.
 • Smiltenes baptistu draudzes locekles Anita Rīdere un Gundega Liepiņa par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbu novada līdzcilvēku labā, par ciešu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanā. Smiltenes Baptistu draudze jau vairāk nekā 5 gadus nodrošina siltu ēdienu jeb tā saukto zupas virtuvi ļaudīm, kas nespēj to nodrošināt savā dzīvesvietā. Ēdienu, kuru zupas virtuves apmeklētāji novērtē kā gardu, ar mīlestību gatavotu un ikdienā neatsverami nozīmīgu, lielā cilvēkmīlestībā un ar augstu misijas apziņu gatavo Anita Rīdere un Gundega Lapiņa. Viņu godprātīgais un nesavtīgais darbs ir ārkārtīgi svarīgs un augstu vērtējams novada sociāli mazāk aizsargāto cilvēku dzīves kvalitātes un veselības uzlabošanai.
 • Ukrainas civiliedzīvotāju kopienas koordinatore Natālija Juščenko (Nataliia Yushchenko) par ciešu sadarbību ar pašvaldību, atbalstot un vienojot Ukrainas civiliedzīvotāju kopienu Smiltenes novadā. Viņa Latvijā, Smiltenē, ieradās, bēgot no kara šausmām dzimtajā Ukrainas pilsētā Čerņigivā. Ātri vien šeit sāka strādāt savā profesijā – par izglītības psihologu -, neliedzot palīdzību nevienam tautietim, kļūstot par mentoru, kā arī izveidojot vietējo diasporu. N. Juščenko rīkojusi vairākas labdarības akcijas palīdzībai Čerņigivas iedzīvotājiem un ukraiņu kareivjiem, aktīvi un nesavtīgi sniedz organizatorisku un emocionālu atbalstu vietējās ukraiņu kopienas ikdienas vajadzību nodrošināšanā un labbūtības veicināšanā. Natāliju nu smiltenieši sauc par savējo.
 • Smiltenes novadpētniecības muzeja ēku un teritorijas uzraudzei Inetai Purkalītei par godprātīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu muzeja funkcijas nodrošināšanā, par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību. Viņas dzīve jau daudzus gadu desmitus nesaraujami saistīta ar Mēru muižu. Te viņa vadījusi skolas gadus un jau 30 gadus rūpējas par muižas ēku, parku, uzrauga teritoriju. Apbrīnojams ir viņas darba spars un izturība, kurinot daudzās muižas krāsnis, kopjot plašās telpas un rušinot apstādījumus. Viņas sirdsiltums un pieķeršanās muižai atblāzmojas ziedu vāzēs, kas allaž rotā tās telpas.

No kreisās – Edgars Avotiņš, Laima Poševa, Ineta Purkalīte, Natālija Juščenko, Kristīne Krūzīte, Gundega Liepiņa, Anita Rīdere, Gatis Puriņš, Velta Gaismiņa. 

Smiltenes novada pamatu veido enerģiski un uzņēmīgi cilvēki. Mēs lepojamies ar Jums – aizrautīgiem pedagogiem, kultūras darbiniekiem, uzņēmējiem, dažādu jomu profesionāļiem un prasmīgiem darba darītājiem jebkurā nozarē. Jūs iedvesmojat līdzcilvēkus un veicināt novada izaugsmi un atpazīstamību. Sveicam visus šī gada apbalvojumu laureātus – jums sanāk! Smiltenes novada ļaudīm sanāk!

2020

Novembris Latvijā ir īpašs svētku mēnesis, jo īpašāks tas ir Smiltenes novadā, kad godājam un sakām pateicības vārdus novada cilvēkiem, kas ik dienas dara svētīgu darbu, lai celtu mūsu visu labklājību, lai darītu novadu stiprāku un lai sargātu mūsu vērtīgāko mantojumu –  ilgtspējīgu un labāku rītdienu Smiltenes novadā un visā Latvijā.

Ievērojot epidemioloģisko drošību, šogad par godu  Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai netika rīkoti ierastie publiskie pasākumi, taču 18. novembrī Smiltenes novada Kultūras centrā šā gada apbalvojumu laureāti tika sveikti individuāli. Neierastā formātā, taču ar lielu pateicību Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš pasniedza apbalvojumus piecās nominācijās, kā arī piecus Goda rakstus  un trīs Pateicības rakstus.

Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma JURIS MATVEJS. Kopš 1972.gada Juris Matvejs, uzsācis darbu SIA 8CBR uzņēmumā, ieguldījis lielu darbu Smiltenes pilsētas infrastruktūras attīstībā – izbūvējis pirti Vecajā parkā, hokeja laukumu pie Tepera ezera, projektējis un izbūvējis Vecā parka gājēju celiņus. Vienlaikus Jura Matveja lielākā kaislība ir arhitektūra. Tapuši projekti dzīvojamām mājām un dažādām saimniecības ēkām. Kopumā projektētas aptuveni 30 dzīvojamās mājas, arī lielas ražotnes, piemēram, SIA “Smiltene Impex”. Smilteniešu vidū iesaukts par Matveju Jurīti, viņš ir pabijis teju katrā Smiltenes ēkā, nekad nav atteicis savu padomu un vienmēr atradis laiku. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Juris Matvejs atrod laiku saviem hobijiem – makšķerēšanai un augļu koku potēšanai. Daudzos Smiltenes novada dārzos ražo viņa potētas ābeles, plūmes un bumbieres. Juris Matvejs ir cilvēks, kas ar savām zināšanām ir stiprinājis un stiprina Smiltenes vārdu no “pašiem pamatiem”. Pašvaldības vārdā sveicam Juri Matveju un sakām lielu paldies par ilggadēju darbu būvniecības jomā un ieguldījumu Smiltenes novada infrastruktūras attīstībā.  VIDEO 

Juris Matvejs ar dzīvesbiedri

Gada balvas pasniegtas šādās nominācijās: 

“Gada balva KULTŪRĀ” – Smiltenes novada muzeja vadītājai Ievai Miķei, kura ar savu degsmi un enerģiju spēj darboties starpdisciplinārās kultūras vidē, ieguldījusi lielu darbu Smiltenes novada vēstures izpētē, aktivizējusi vēstures entuziastu līdzdarbošanos dažādu pasākumu un projektu virzībā. Pašvaldības vārdā sveicam Ievu Miķi un sakām lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecībā, par aktīvu un radošu darbību Smiltenes novada muzeja attīstībā un novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē. VIDEO

Ieva Miķe

“Gada balva IZGLĪTĪBĀ” – Smiltenes tehnikuma Veterinārmedicīnas nodaļas vadītājai Mārītei Dragonei. Smiltenes tehnikumā Mārīte strādā kopš 1975. gada un darba stāžs iestādē jau ir 45 gadi. Mārīte ir stratēģiska vadītāja savā kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu darba sparu un entuziasmu viņa bagātina kolektīva ikdienu. Viņa ir atvērta jaunām idejām un cenšas tās īstenot dzīvē. Pašvaldība teic lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes tehnikuma veterinārmedicīnas nodaļas attīstībā un pedagoģiskajā darbā, par aktīvu un radošu darbu novada popularizēšanā Latvijā. VIDEO

Mārīte Dragone

“Gada balva TAUTSAIMNIECĪBĀ” – zīmola “InGo” īpašniecei un SIA “Latwing” valdes priekšsēdētājai Ingai Ērglei. Beigusi Smiltenes ģimnāziju, apguvusi augstāko izglītību Latvijā un ārvalstīs, atteikusies no galvaspilsētas iespējām, atgriezās dzimtajā Smiltenes novadā jau kā uzņēmēja, pārceļot arī ražošanas procesu uz Blomes pagastu. Smiltenes novada pašvaldība sveic Ingu Ērgli un saka lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novada tautsaimniecības attīstībā, rādot piemēru, kā ar aktīvu un radošu darbību var attīstīt SIA “Latwing” musli produktu zīmolu “InGo”, popularizējot Smiltenes novadu un nesot tā vārdu visā Latvijā un pasaulē. VIDEO

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz balvu I. Ērglei

“Gada balva VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ” – SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbiniecei Dzintrai Kotovai, kura savas darba gaitas Smiltenes slimnīcā uzsāka jau 1998.gadā un, pēc slimnīcas stacionāra likvidēšanas, sāka strādāt par aprūpētāju ar kvalifikāciju – māsas palīgs. Šogad kopā ar Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu svin jau desmit gadu jubileju. Dzintra ir laipna, izpalīdzīga un atsaucīga darbiniece, kura savu darbu veic ar sirsnību un atbildību pret saviem klientiem. Sveicot Dintru Kotovu, pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par sirsnību un atbildību darbā ar SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem, paldies par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē. VIDEO

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz balvu Dz. Kotovai

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Goda raksts” pasniedza:

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” saimniecības vadītājai Aivijai Sirmajai. Pateicoties darbinieces zināšanām, lielajai pieredzei, atbildībai un precizitātei, visu iestādes darbinieku ikdienas darbs ir drošs un iepriekš paredzams. Aivijas atbildībā ir visu nepieciešamo mācību līdzekļu, pārtikas produktu un inventāra iegāde, atskaites par ēdināšanu un bērnu apmeklējumiem, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana. Saimniecības vadītājas pārziņā ir iestādes divu ēku tehniskās darbības pārraudzība, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošināšana. Viņa nesavtīgi palīdz darbos arī citu izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem. Sirsnīgi sveicam un pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par ieguldījumu un godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, radot drošu un sakārtotu darba vidi visiem iestādes darbiniekiem un audzēkņiem.

Aivija Sirmā

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Aigai Ceplei par nenovērtējamu ieguldījumu pirmsskolas izglītības darbā, ieviešot kompetencēs balstītas izglītības saturu mācību vidē. Viņa katrā bērnā prot pamanīt personību, bērna intereses un vēlmes, tādējādi individualizējot mācību pieeju katram audzēknim. Vienmēr prot uzklausīt un radīt uzticību sev – ikviens pirmsskolas bērns uzticas skolotājai. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam Aigu Cepli, sakām lielu paldies par ieguldīto darbu, godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, ieviešot kompetencēs balstītas izglītības saturu mācību vidē.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Goda rakstu  A. Ceplei

Bilskas pagasta pārvaldes ēkas uzraudzei Regīnai Čerņakovskai. Regīna ir cilvēks, uz kuru var paļauties, ir radoša un darboties griboša, vienmēr ir nemitīgā kustībā un nekad neliedz padomu, palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Regīna noteikti ir tas cilvēks, par kuru droši var sacīt – darbs pats viņu atrod. Viņa nekad nesēž bez darba, aktīvi iesaistās pagasta dzīvē un labprāt darbojas kopā ar bērniem, ar katru pagasta iedzīvotāju apsveicinās. Pašvaldības vārdā sveicam un sakām lielu paldies Regīnai Čerņakovskai par ilggadēju un godprātīgu darbu Bilskas pagasta pārvaldē, pagasta teritorijas labiekārtošanas darbos, kā arī par aktīvu un radošu iesaistīšanos pagasta dzīves notikumos un sabiedriskajās aktivitātēs.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Goda rakstu  R. Čerņakovskai

 SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ilggadējai ārstei Maijai Lauzei, kura nu jau 46 gadus strādā Smiltenes slimnīcā un visu savu darba mūžu ir veltījusi ķirurģijai, strādājot gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā, kā arī veikusi dežūrārsta pienākumus Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Maija ir apzinīga, kārtīga un ļoti atsaucīga kolēģe, nekad neatsaka palīdzību darba biedriem dažādos medicīnas jautājumos un kā ārsts viņa ir iecienīta daudzu pacientu vidū. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam un sakām lielu paldies Maijai Lauzei par ilggadēju un godprātīgu darbu SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” un ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības aizsardzībā.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Goda rakstu M. Lauzei

Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Lazdiņam, kas strādā no visas sirds novadam un savam pagastam, kā rezultātā saimnieciskās darbības  un kultūras aktivitātes Launkalnes pagastā  ir stipras un ilgtspējīgas. Māris savā laikā ir pieņēmis gan svarīgus, gan nepopulārus lēmumus pagasta efektīvai pārvaldībai, nešaubīgi atbalstījis Smiltenes novada izveidi, vienmēr uzsvēris finanšu disciplīnu un budžeta sabalansētību. Pašvaldības vārdā sveicam Māri Lazdiņu un sakām paldies par godprātīgu darbu Launkalnes pagasta pārvaldē, par ieguldījumu pagasta saimnieciskās jomas sakārtošanā un uzturēšanā, kā arī uzņēmējdarbības vides attīstīšanu Launkalnes pagastā, tādējādi popularizējot Smiltenes novadu Latvijā un pasaulē.

Māris Lazdiņš

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Pateicības raksts” piešķirts: 

Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” mūzikas skolotājai Anitai Moruzai. Pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” un ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, pateicoties Anitas radošajai pieejai un zināšanām, daudzi jo daudzi mazie smiltenieši pirmo mūzikas pasauli iepazinuši tieši viņas vadītajās rotaļnodarbībās.

Anita Moruza

Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” veļas pārzinei Ligitai Norkus. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam un sakām lielu paldies par godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, par pašaizliedzīgu darbu, radošu pieeju un atsaucību, radot izglītības iestādes darbiniekiem un audzēkņiem sakārtotu mācību vidi.

Ligita Norkus

Sirsnīgi sveicam Smiltenes novada pašvaldības vārdā atvērtās saimniecības “Zadiņi” vadītāju Elgarau Felci un sakām lielu paldies par sabiedrības izglītošanu, ekoloģiska un ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu Smiltenes novadā. Elgars Felcis ir pētnieks Latvijas Universitātē, Latvijas permakultūras biedrības vadītājs, ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi sociālo un politisko pētījumu veikšanā un vairāk kā 5 gadu pieredzi Ilgtspējas zinātnē un vides aktīvismā.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Pateicības rakstu E. Felcim

Latvijas un Smiltenes novada spēks un vērtība ir darbīgi, viedi un talantīgi cilvēki. Lai visiem veselība un izturība šajā laikā! Mēs esam stipri – mēs esam īsti latvieši!

Vairāk foto no apbalvojumu pasniegšanas, skatīt ŠEIT

Godinot laureātus un Smiltenes novada iedzīvotājus Latvijas valsts 102. proklamēšanas dienā, 15.novembrī Smiltenes novada Kultūras centra Lielajā zālē tika ierakstīts L.Amantova džeza kvarteta un smiltenietes I.Bērziņas koncerts “Katram sava tautasdziesma”, savukārt 18.novembrī Kultūras centra Teātra zālē veikta Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas filmēšana.  Video un muzikālo sveicienu skaties ŠEIT

 

 

Foto: A.Melderis

Video: Jānis Ūdris, Lelde Goba

 

2019

2019.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika Latvijas Republikas simtgadei veltīts pasākums “Es mūžam par latvieti saukšos!”, kurā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, atzīmējot arī novada jubilejas gadu, īsi atskatījās uz sasniegto 10 gados: “Smiltenes novads pārliecinoši nostājies uz savām kājām, mērķtiecīgi virzījies uz priekšu, lai novada iedzīvotājiem radītu labākus dzīves apstākļus, veicinātu uzņēmējdarbību un nav baidījies mainīties, iet līdzi laikam un atbilstoši pielāgoties.” Uzrunas noslēgumā, G.Kukainis, uzrunājot ikvienu klātesošo un arī ikvienu novadā, teica Paldies ikvienam par paveikto un aicināja saglabāt savas vērtības un unikalitāti, kāda ir mūsu novada cilvēkos un kas ir par pamatu novada izaugsmei arī nākotnē: “Cilvēks mūsu novadā vienmēr ir bijis centrā, stiprs savā garā, gudrs savā rīcībā un mērķtiecīgs savā ikdienā, tieši šādi cilvēki ir Smiltenes novada pamats, protot strādāt savā zemē, esot prasīgam pret sevi un sev apkārt notiekošo, ar savu vērtību izpratni veidojot mūsu novadu.(…) Man nav ne mazāko šaubu, ka Smiltenes novads spēj sasniegt neiedomājamas lietas, jo mums ir unikāli cilvēki un attīstīta uzņēmējdarbība. Lai mūžam pār Jāņukalna priedēm lepni plīvo mūsu valsts brīvības simbols – sarkanbaltsarkanais karogs.”

Svinīgā pasākuma galvenajā daļā tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi septiņās nominācijās, kā arī astoņi Goda un divi Pateicības raksti.

2019.gada Smiltenes novada Goda cilvēks –Viktors un Maruta Vilki

Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma ilggadējie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” mediķi: traumatologs-ortopēds Viktors Vilks un medicīnas māsa Maruta Vilka. Gan Maruta, gan Viktors darbu SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” uzsāka uzreiz pēc medicīniskās izglītības iegūšanas. Marutas Vilkas darba stāžs ir 54 gadi, bet Viktora Vilka- 47. M.Vilku slimnīcas kolektīvs raksturo kā ieturētu, precīzu, punktuālu, korektu, kārtīgu un atbildīgu, kā arī izpalīdzīgu, laipnu, iejūtīgu, salīdzinot viņu kā medicīnas māsu etalonu. Viktors Vilks visu savu mūžu veltījis ķirurģijai, traumatoloģijai. Slimnīcas kolektīvs viņu raksturo kā atbildīgu, zinošu, precīzu, korektu, stingru, bet ar lielisku humora izjūtu. Dr.Vilks nekad neatteiks palīdzību kolēģiem un ir ļoti iecienīts ārsts arī pacientu vidū. Medicīna saveda viņus abus kopā dzīvē un darbā- roku rokā, ar lielu precizitāti un atbildības sajūtu visu dzīvi veltījuši Smiltenes novada iedzīvotāju labklājībai, par ko sakām neizmērojamu Paldies! VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Kultūrā laureāti S.Balteri

Gada balvu Kultūrā par ieguldījumu kultūras vērtību un latviešu tradīciju uzturēšanā saņēma Launkalnes vokālā ansambļa “Anemones” vadītāja, bērnu ansambļa “Blēņas” vadītāja, dziedātāja un komponiste Signe Baltere. Ansambļa “Anemones” dalībnieces par Signi saka tā: “Reizēm jābrīnās, kur Signē ir tik daudz enerģijas un radošuma, bet, runājot pašas vārdiem- Mūzika ir spēks- tā visu var!” Signes vadībā Launkalnes dziedošie kolektīvi piedalās dažādos pasākumos, konkursos, iznesot Launkalnes vārdu ārpus pagasta un Smiltenes novada robežām. Katru gadu, pilna enerģijas, sagatavo arī mazos novadniekus dažādiem konkursiem. Šogad novada svētku dienā Launkalnē izskanēja himna un tika prezentēts arī video, kuru Launkalnes pagastam sakomponējusi Signe. Tāpat, viņa veiksmīgi iedzīvina arī citu novada dzejnieku darbus skanīgās melodijās, kuri izskanējuši jau divos autorkoncertos. Ar Signes ieguldījumu lepojas ikviens launklanieks un novadnieks! VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Sportā laureātu R.Dūmiņu

Gada balva Sportā tika pasniegta futbola kluba “Smiltene/ BJSS” galvenajam treneri Raimondam Dūmiņam, kura vadībā šogad komanda sasniegusi augstāko vietu Smiltenes futbola vēsturē – izcīnījusi bronzas medaļu Latvijas futbola turnīrā – komanda.lv 1.līgas čempionātā. Iespējas sevi apliecināt treneris dod gan pieredzējušajiem, gan gados jaunajiem Smiltenes futbola audzēkņiem. “Smiltene/ BJSS” ir viena no retajām komandām, kas spēlē tikai ar savas pilsētas un reģiona spēlētājiem, iztiekot bez leģionāriem no ārvalstīm. Raimonds Dūmiņš ar savu lielo entuziasmu, neskatoties uz komandas ierobežotajām iespējām, spēlētājiem devis ticību, ka Smiltenes futbols var sasniegt jaunas virsotnes. Ieguldītais darbs spēļu analīzēs, pretinieku izpētē, komandas taktikas veidošanā un spēlētāju motivēšanā, ir tikai maza daļa ko Raimonds paveicis Smiltenes futbola labā. Pateicoties Raimonda vadītās komandas rezultātiem, Smiltenē izveidojusies ievērojami lielāka interese par sporta notikumiem. VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē laureāti P.Sīko

Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma saņēma ilggadējā Smiltenes novada medicīnas darbiniece Pārsla Sīkā, kura par smilteniešu un novadnieku veselību rūpējās 45 gadus. Pārslas māsa ir zinoša sava aroda jomā, padomu neatteiks jebkurā diennakts stundā. Viņa vienmēr saviem pacientiem veltījusi gaišu smaidu, mierīgumu un siltumu, iemantojot mazāko pacientu uzticēšanos. Pārsla Sīkā vienmēr zinājusi par katru pacientu, atgādinājusi par nākamajām procedūrām, kuras nepieciešams veikt. Šogad P.Sīkā svinēs 70 gadu jubileju un, kopā ar viņas pacientiem, vēlam veselību, spēku un prieku ik dienas! VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Sabiedriskajā darbībā saņēmēju A.Mežuli

Gada balvu Sabiedriskajā darbībā, par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē, sadarbības veicināšanu un atbalsta pasākumu organizēšanu Ukrainas karadarbībā cietušām ģimenēm saņēma ilggadējais Smiltenes pilsētas un novada domes priekšsēdētājs, 12.Saeimas deputāts Ainārs Mežulis. Viņš ar savu darbu un aktīvu iesaisti sekmējis Smiltenes novada attīstību gan kā novada domes priekšsēdētājs novada izveidošanas sākumā, gan būdams 12.Saeimas deputāts aktīvi aizstāvējis Smiltenes novada intereses un vienmēr centies palīdzēt dzimtajai vietai. A.Mežulis ir smiltenietis, kurš vienmēr uzsvēris savu piederību un veicinājis dažādu iniciatīvu realizāciju novada teritorijā. Pateicoties viņa iniciatīvai, Smiltenes novads ir sniedzis palīdzību vairāku Ukraiņu bērniem no ģimenēm, kuras cietušas karadarbībā, rosinot ikvienu novērtēt savas dzīvības un brīvības vērtību. VIDEO


Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Izglītībā laureāti M.Lāci

Gada balvu Izglītībā saņēma Variņu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra Lāce. Viņa ir unikāla latviešu valodas un literatūras skolotāja Variņu pamatskolā, daudzu gadu garumā viņa spēj atrast piemērotākās mācību metodes ikvienam tās audzēknim, atrodot saikni, radot interesi par valodu ikvienam skolēnam. Māras Lāces audzēkņi ir daudzu olimpiāžu dalībnieki. Māra ir bijusi ilggadēja Variņu pagasta deputāte, kā arī ir sociāli aktīva un skolas vides un pagasta dzīves organizatore. VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Tautsaimniecībā laureātu SIA “TIM-T” vadītāju G.Trapanu

Gada balvu Tautsaimniecībā, kas tiek pasniegta par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā, saņēma SIA “TIM – T”. Uzņēmums izveidots 1993.gadā, kad tika atvērts mazumtirdzniecības veikals ,,Pie Gvido”, kurā tirgo pārtikas preces un alkoholiskos dzērienus. Paplašinot biznesu un izveidojot jaunu virzienu, 2015. gada 29. oktobrī tika atvērta vairumtirdzniecības bāze “Vairumnieks”, nodrošinot noliktavu pakalpojumus, tajā skaitā temperatūras režīmu un loģistikas pakalpojumus. Turpinot attīstību uzņēmums 2018.gadā savu darbību paplašinājis, atverot jaunu mazumtirdzniecības veikalu Smiltenes pilsētā. , SIA “TIM- T” izveidojis konditorejas ražošanu, garšvielu ražošanu un vērienīgi attīstījis gaļas produktu tirdzniecību. Uzņēmuma kopējais apgrozījums pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis 2018.gadā tas sasniedzis 4 618 761 euro, nodarbinot vidēji 14 darbiniekus. VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Goda raksta laureātiem E.Ozoliņu- Brenci, Dz.Medni, S.Pētersoni

Goda rakstu par ieguldīto darbu novada sociālās labklājības nodrošināšanā saņēma SIA “TOM-DŽĪ” īpašniece Evita Ozoliņa-Brence. Viņa kopā ar savu komandu ne tikai apkalpo klientus, bet pēc pašu iniciatīvas svētkos regulāri dodas sapost un safrizēt Smiltenes pansionāta vecos ļaudis, dāvājot viņiem svētku sajūtu, izkrāsojot ikdienu un veicinot piederības sajūtu pārējai sabiedrībai.

Goda raksts par ieguldījumu amatiertmākslas attīstībā Grundzāles pagastā un novadā un aktīvu sabiedrības līdzdalības veicināšanu tika pasniegts Grundzāles pagasta amatierteātra “Cik jaudas!” režisorei Dzintrai Mednei.  Kopš 2012. gada Dzintra vada Grundzāles amatierteātri “Cik jaudas”. Viņa ne tikai iestudē lugas, bet veido dekorācijas un kostīmus, gaismo izrādes un ir pat kolektīva šoferis. Aktieri Dzintrai saka paldies par uzņēmību, iedvesmu un iespēju savu mīlestību pret teātri dod citiem.

Goda rakstu par ilggadēju ieguldījumu un objektīvas informācijas nodošanu, atspoguļošanu laikraksta “Ziemeļlatvija”  lasītājiem saņēma žurnāliste Sandra Pētersone. Vairākus gadus, strādājot reģionālajā laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Sandra ir centusies būt objektīva un sniegt daudzpusīgu viedokli par aktualitātēm Smiltenes novadā. Viņa savu darbu veic atbildīgi gan pret lasītājiem, gan stāstu varoņiem, nodrošinot patstāvīgu un uzticamu lasītāju loku.

Goda raksts par atbalsta sniegšanu Smiltenes novada un Latvijas sportistiem savu mērķu sasniegšanai un sporta infrastruktūras sakārtošanai tika piešķirts SIA “Vudlande” īpašniekam Mārim Zālītim. Māris un viņa vadītais uzņēmums finansiāli atbalsta novada basketbolistus, hokejistus, futbolistus, riteņbraucējus, slēpotājus, svarcēlājus un citus sportistus. Nozīmīgs ir viņa ieguldījums šaušanas sporta attīstībā un baskāju takas izveidē Gaujienas internātpamatskolas bērniem.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Goda raksta  laureātiem M.Pabērzu, A.Liuki, I.Mežuli, R.Lindi

Goda rakstu par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā saņēma Smiltenes deju kopas “Pīlādzītis” vadītāja Raita Linde. Viņa ir aktīva un enerģiska, savu dejotāju dzinējspēks. Kolektīvs nemitīgi dodas koncertēt teju pa visu Latviju ne tikai bagātinot savu ikdienu, bet arī popularizējot Smiltenes novada vārdu valstī.

Goda raksts par profesionālu pieeju un ieguldījumu novada bibliotēku pakalpojumu uzlabošanā tika pasniegts Smiltenes novada bibliotēkas vadītājai Intai Mežulei. Viņa ir profesionāla, pretimnākoša un iedvesmojoša vadītāja – īstena līdere, kura spēj radīt vidi, kurā darbinieki strādā ar neviltotu prieku. Viņa ir modernizējusi bibliotēku un ieviesusi tajā dažādas modernās tehnoloģijas, ko novērtē lasītāji un apmeklētāji.

Goda rakstu par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecības jomā saņēma Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke. Alda 25 gadus nostrādājusi Smiltenes bibliotēkā un savā darba mūžā devusi milzīgu ieguldījumu novadpētniecībā un sabiedrības izglītošanā par kultūras mantojuma nozīmi un vērtību. Pagājušajā gadā, sadarbojoties ar Smiltenes Mākslas skolu, radīta piemiņas izstāde novadniekam, keramiķim Jēkabam Drandam, kas eksponēta arī “Rīgas Jūgendstila centrā”.

Goda raksts par godprātīgu un pašaizliedzīgu, sabiedriski aktīvu darbu pagasta labklājības nodrošināšanā tika pasniegts Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekārei un lietvedei Maldai Pabērzai. Visa Maldas dzīve un darba gaitas ir saistītas ar Bilskas pagastu. Viņa strādājusi kolhoza “Druva” kantorī, Bilskas astoņgadīgajā skolā un pagasta padomē. Šobrīd strādā par Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekāri un lietvedi. Uzteicams ir viņas ieguldījums novadpētniecībā, senioru izglītošanā e-vidē, dažādu izstāžu organizēšanā un sabiedriskās dzīves bagātināšanā.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Pateicības raksta  laureātiem  L.Tiļčiku, L.Balteri

Pateicības raksts tika pasniegts ilggadējai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu pavārei Līvijai Tiļčikai par godprātīgu darbu Smiltenes pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanā 39 gadu garumā. Viņa sevi pierādījusi kā pieredzes bagātu profesionāli, ar lielisku garšas izjūtu apveltītu pavāri, kura spēj atrast risinājumu teju jebkurai problēmsituācijai un uz kuru var paļauties kolēģi. Līvijas pavāres meistarību un darba tikumu atzinīgi novērtējuši kolēģi, bērni un viņu vecāki vairākās paaudzēs.

Pateicības rakstu par ilggadēju un godprātīgu pedagoģisko darbu 33 gadu garumā saņēma Launkalnes sākumskolas skolotāja Ligita Baltere. Latviskās tradīcijas – bez tām nav iedomājamas Ligitas darba gaitas. Atbildība un mīlestība pret savu valsti tiek nodota ikvienam audzēknim. Jāuzteic arī ekoloģiskās domāšanas ieviešana audzināmajā bērnudārza grupiņā. Viņa ir trakulīga – vārda vislabākajā nozīmē -, iedvesmojot gan kolēģus, gan savus audzēkņus.

18.novembrī Valsts apbalvojumus Latvijas valsts apbalvojumu svinīgajā apsniegšanas ceremonijā Rīgas pilī pasniedza arī Valsts prezidents Egils Levits. Esam lepni, jo apbalvojumu saņēmēju vidū arī Smiltenes novadnieki. Smiltenes novada domes sveic Blomes pagasta feldšeru- vecmāšu punkta ārsta palīdzi Laimu Garklāvu ar augstākā Latvijas valsts apbalvojuma- Atzinības krusta saņemšanu. Paldies par Jūsu ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības stiprināšanā un veselības jomas attīstībā Smiltenes novadā! Sveicam arī Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 2.mehanizētā kājnieku bataljona virsseržantu, štāba virsseržantu Pēteri Muižnieku, kurš dzimis un audzis Smiltenes novada Blomes pagastā un, kurš saņēma Valsts apbalvojumu Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi.

Fotogalerija

2018.gads

2018.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika Latvijas Republikas simtgadei veltīts pasākums “Saules mūžu Latvijai!”, kurā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis pasniedza Smiltenes novada domes apbalvojumus astoņās nominācijās, kā arī piecus Goda un četrus Pateicības rakstus.


Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma ANDA UN JĀNIS DINGAS.  Dingu ģimene kopā ar aktīviem smilteniešiem 2002.gadā nodibināja sabiedrisko fondu “Krustceles”, ar kuru īstenoti vairāki projekti Smiltenes Cērtenes pilskalnā, radot iespēju bez maksas tā apmeklētājiem interesantāk un aktīvāk pavadīt laiku pie dabas. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem fonds rīko akciju, kuras ietvaros palīdz sarūpēt svētku eglītes tiem, kuri paši mežā nevar doties vai iegādāties par samaksu. Vienlaikus, kopjot mežu, tiek sarūpētas eglītes arī citiem, kuras var izvēlēties pie pilskalna. Atmodas laikā Jānis bija aktīvs tautfrontietis, “Daugavas vanagi” Smiltenes nodaļas vadītājs, šobrīd zemessargs, vairojot patriotismu un lepnumu par savu valsti. Dingu ģimene ir devusi būtisku ieguldījumu novada attīstībā un neatkarības stiprināšanā. Ar savu darbu ir paraugs ikvienam. VIDEO.


Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma medmāsa BIRUTA SPUNDE. Birutiņa, māsa – tā medmāsu Birutu sauc teju vai visa Smiltene un ne tikai. Cieņa un uzticība iemantota visu savu darba mūžu, strādājot medicīnas aprūpē Smiltenē jau kopš 1972.gada, kad B.Spunde absolvējusi Cēsu medicīnas skolu. 17 darba gadi aizvadīti pie dakteres Vīksnas, bet nu jau 9 gadus par savu darbavietu viņa sauc dakteres Zušmanes ārsta praksi. Ne viena vien paaudze izaugusi medmāsiņas gādībā. 46 darba gados B.Spunde ir veiksmīgi spējusi pārdzīvot pārmaiņas medicīnas aprūpē, apgūstot arvien jaunas zināšanas un iemaņas, saglabājot pašu galveno – attieksmi pret darbu, pienākumiem un darīt to ar neizmērojamu cilvēkmīlestību. VIDEO.


Gada balvu Sabiedriskajā darbībā saņēma biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas INGA GAILUMA, ILZE HAKA, EVIJA ŠUBE. Ar savu darbību biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas popularizē, stiprina latviešu rokdarbu tradīcijas un vērtības, nododot tās nākamajām paaudzēm. Kopīgi ir radījušas tērpu kolekciju “Latviešu gēns cauri gadu simtiem”, kas ieguvusi ievērību Latvijā un Baltijas valstīs, jo tērpos atspoguļojas rokdarbu tradīcijas un krāšņi etnogrāfiski elementi, atspoguļojot latviešu rokdarbu prasmi dažādos gadsimtos. Viņu ideja “Latvijas simtgades laikapstākļu deķi” īstenojusies projektā, kura laikā tapušas vairāk kā 100 segas visā pasaulē. Biedrībā tiek īstenotas dažādas apmācības, darbnīcas, īpaši pirms tradicionālajiem svētkiem, ar savu aktivitāti gūstot atzinību un atpazīstamību visā Latvijā. Pateicoties “Sirds siltuma darbnīcas” aktivitātēm, tiek izgatavotas zeķītes, cepurītes, jaciņas, sedziņas priekšlaikus dzimušajiem bērniem, caur katru darbiņu nododot siltas domas un mīlestību bērniņam un jaunajai ģimenei.VIDEO.


Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas ķīmijas skolotājs JĀNIS CELMIŅŠ. J.Celmiņš ir pieredzējis ķīmija skolotājs, kurš jau kopš 1986.gada strādā Smiltenes vidusskolā. Skolotājs māca skolēniem zināšanas apgūt darbojoties praktiski, rosina domāt, uzdot jautājumus un pašiem meklēt atbildes. Mācību stundās un ārpus tām. J.Celmiņš attīsta skolēnu pētniecības prasmes eksperimentējot, izzinot ķīmiju ar tausti, redzi, dzirdi. Skolotājs konsultē un strādā individuāli gan ar talantīgiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts. J.Celmiņš aktīvi piedalās skolas, novada un starpnovadu pieredzes apmaiņas pasākumos, daloties ar labās prakses piemēriem. Viņš ir autoritāte kolēģu un jomas speciālistu vidē, viņa viedokli respektē gan skolēni, gan viņu vecāki. Savās prasības J.Celmiņš ir konsekvents, ar cieņu izturas pret skolēniem, kas viņu raksturo kā sava darba entuziastu. Skolotāja aizraušanās ir mūzika un mīlestību pret to viņš nodod arī skolēniem, vadot divas skolēnu mūzikas grupas. VIDEO.


Gada balvu Tautsaimniecībā par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma SIA “Palsa” vadītājs AIVIS AIZSILNIEKS. Kopš 2010.gada par SIA “PALSA” vadītāju ir kļuvis Aivis Aizsilnieks, kura vadībā ik gadu uzņēmumā tiek kāpināts apgrozījums, par ko liecina tas, ka kopš 2017.gada SIA “Palsa” tiek vērtēts kā viens no simts vērtīgākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā. SIA “Palsa” ir lielākais darba devējs Variņu pagastā, katru gadu mērķtiecīgi tiek meklētas iespējas paplašināties. Savas darbības laikā ir uzcelta jauna ferma 500 govīm, un paplašināšanās tiek plānotā arī tuvākajā nākotnē. A.Aizsilnieks ik dienu pierāda, ka ar gribu darīt un darbu ir iespējams sasniegt daudz. VIDEO.


Gada balvu Kultūrā par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma REINIS REŠETINS. Horeogrāfs un deju pedagogs Reinis Rešetins ir 28 gadus jauns, enerģisks jaunietis, kurš savus dzīves 24 gadus veltījis dejai, no kuriem 21 gadu dejojis tautas dejas, bet šobrīd par savu žanru atzīst laikmetīgo deju. Pašlaik R.Rešetins Rīgas bērnu deju kolektīva “Teiksmiņa” repetitors un Smiltenes vidējās paaudzes deju kolektīva “Ieviņa” mākslinieciskais vadītājs. Tieši Reiņa vadībā VPDK “Ieviņa” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos tika atzīts par sesto labāko vidējās paaudzes deju kolektīvu Latvijā. R.Rešetins jau divus gadus ir Smiltenes, Valkas, Strenču novadu deju kolektīvu deju apriņķa virsvadītājs. Viņam piemīt spēja saliedēt un virzīt savu komandu uz mērķi, prasmīgi izmantojot savas zināšanas par deju un tradīcijām. R.Rešetins ar savu profesionālo, emocionālo un ārkārtīgi “nostrādāto” dejas sniegumu labprāt ir klāt novada nozīmīgos mirkļos, iepriecinot ikvienu. VIDEO.


Gada balva Sportā tika pasniegta Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretāram, sporta entuziastam TOMAM MARKSAM. Toms dzimis un audzis Smiltenē, sabiedriski un sportiski aktīvā ģimenē. Kopš bērnības nodarbojies ar riteņbraukšanu un interesējies par sporta nozari. Pašlaik T.Markss ir preses sekretārs Latvijas Riteņbraukšanas federācijā un sabiedrisko attiecību speciālists Igo Japiņa sporta aģentūrā. Paralēli darbam Rīgā viņš aktīvi un brīvprātīgi iesaistās Smiltenes futbola komandas spēļu apskatu veidošanā, veido video intervijas, dažādus rakstus par futbolistiem. Cik vien iespējams iesaistās novada sporta pasākumu organizēšanā. Liels T.Marksa ieguldījums ir ikgadējā novada sporta pasākuma “Gada balva sportā” organizēšanā. Ikdienā viņš turpina meklēt iespējas, kā vēl panākt, lai plaša mēroga sacensības notiktu tieši Smiltenē. T.Marksa darbs ir viņa vaļasprieks un dzīvesveids. Visus darbus, ko viņš uzņemas, viņš dara ar lielu atbildības sajūtu, jo to dara no savas sirds, mīlot dzimto pilsētu Smilteni, Smiltenes novadu un Latviju. VIDEO.


Gada balvu Tūrismā par ieguldījumu Smiltenes novada tēla veidošanā un popularizēšanā saņēma Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājs MODRIS APSĪTIS. Gandrīz piecus gadus M.Apsītis strādā Smiltenes novada TIC, no kuriem divus gadus ir tā vadītājs. Viņš ir prasīgs pret sevi un apkārtējiem, pedantiski pieiet pie ikviena sava darba pienākuma, kas noteikti ir viņa darba rezultātu panākuma atslēga. Pēdējo gadu laikā tūrisma piedāvājums novadā ir kļuvis daudzveidīgs, popularitāti guvuši TIC organizētie pasākumi, pārgājieni, piesaistot novadam aizvien jaunus interesentus. M.Apsītis lielu daļu sava laika velta pašvaldības pārrobežu projektu īstenošanā, radot jaunas iespējas novada amatnieku un mājražotāju attīstībai. Viņš ir atvērts un atsaucīgs, kas savu darbu dara no sirds, nebaidoties no inovatīvu risinājumu ieviešanas.


Goda rakstu par ieguldījumu tautas kultūras, vēstures mantojuma saglabāšanā saņēma grundzāliete SKAIDRĪTE RENCE. Skaidrīte ar savu darbu un padomu gādā, lai ne tikai savās mājās, bet arī Grundzāles pagastā veidotos sakopta un estētiska vide, kurā atcerētos, novērtētu un godā celtu savas iepriekšējās paaudzes un lepotos ar viņu veikumu. Pēc viņas iniciatīvas ir tapis piemineklis represijās cietušo un bojāgājušo grundzāliešu piemiņai. Kopā ar projekta “Zudusī Latvija” fotogrāfu Skaidrīte šovasar apbraukājusi teju pus Latviju, meklējot un gaismā izceļot aizmirstas mūsu tautas kultūras, vēstures un dabas vērtības. Ar savu darbu un attieksmi pret savu zemi viņa novadniekiem palīdz ieraudzīt, cik skaistā, bagātā un stipru ļaužu veidotā valstī mēs dzīvojam.


Goda rakstu par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejūtību un sirsnību darbā ar bērniem saņēma Smiltenes novada bibliotekāre ZOJA NIKOLAJEVA. Zoja bibliotēkā apzinīgi un godprātīgi nostrādājusi 40 gadus. Viņa sevi ir parādījusi kā centīgu un apzinīgu darbinieci ar ļoti augstu atbildības sajūtu, ar vēlmi palīdzēt gan kolēģiem, gan apmeklētājiem, ar spēju izprast klientu vajadzības. Apbrīnojamas ir viņas spējas piedāvāt bērnu vajadzībām un vēlmēm atbilstošus risinājumus, radot papildus vērtību sniegtajam pakalpojumam.


Goda raksts par godprātīgu, atbildīgu, rūpīgu darba pienākumu veikšanu tika pasniegts Bilskas pagasta pārvaldes remontstrādniekam VITAUTAM SERDĀNAM. Vitauts atbildīgi un rūpīgi ikdienā attiecas pret katru viņam uzticēto pienākumu. Nenovērtējams ir viņa ieguldītais darbs Smiltenes novada muzeja Mēru muižā tapšanā, lai 2017.gada 27.oktobrī varētu atvērt apmeklētājiem ekspozīcijas zāli. Pateicoties arī Vitauta darbam, Birzuļu tautas nama pelēkā zāle nu kļuvusi par gaišu un mūsdienīgu telpu. Viņš ir savas dzīves patriots, kurš pašaizliedzīgi iegulda savu darbu un laiku, lai vide ap viņu tiktu sakopta, lai līdzcilvēki dzīvotu labāk.


Goda rakstu par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma LĪGA un INTS AUGAS. Lauku māju “Kalbakas” saimnieki- Augu ģimene- aktīvi un nesavtīgi iesaistās kultūras pasākumu rīkošanā, organizē iemīļotas un izglītojošas nometnes ģimenēm, popularizē ne tikai dzīvi laukos, bet arī novadu kopumā. Jāizceļ, ka “Kalbakas” šobrīd ir arī vienīgā saimniecība Smiltenes novadā, kas piedāvā studentiem kvalitatīvu praksi un apmācību lauku tūrisma nozarē. Līga un Ints ir atsaucīgi un nesavtīgi, radoši un uzņēmīgi cilvēki.


Goda rakstu saņēma komponiste, mūzikas pedagoģe, profesionālā pianiste MADARA KALNIŅA.Jaunās un talantīgās komponistes skaņdarbi ne tikai iemantojuši īpašu vietu vietējo amatiermākslas kolektīvu repertuārā, bet iemīļots kļuvis arī viņas izlolotais un rīkotais tautas mūzikas festivāls “Madaras”. Jau otro gadu festivāls pulcēja izcilus mūziķus no visas Latvijas, radot unikālu kopā būšanas brīdi un popularizējot Smiltenes vārdu, kā vietu kur dzimst un skan augstvērtīga mūzika. Talantīgā smilteniete ar prieku brauc koncertēt uz savu dzimto novadu, atvedot sev līdzi un iepazīstinot ar Smilteni arī citus māksliniekus.


Pateicības raksts tika pasniegts Launkalnes pagasta Bāriņtiesas darbiniecei RAMONAI OZOLIŅAI. Vērtīgs un augstu novērtējams ir Ramonas ieguldījums Launkalnes pagasta izglītojamo labklājības veicināšanā – sadarbojoties ar pirmskolas iestādes vadību, regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, un šī informācija tiek veiksmīgi pielietota audzēkņu atbalstam. Ramona strādā ar ģimenēm, ievērojot principu, ka ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē.


Pateicības rakstu saņēma smilteniete, fotogrāfe, skolotāja ELĪNA KUBULIŅA-VILNE. Kā brīvprātīgā skolotāja Elīna vairākus gadus velta savu laiku, zināšanas, sirds siltumu, degsmi un talantu, radoši darbojoties ar bērnu brīvā laika centra “Ligzdiņa” audzēkņiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm. Elīna ir iedibinājusi tradīciju svētkos ar priekšnesumiem un dāvanām sveikt Smiltenes veco ļaužu pansionāta iemītniekus, kā arī veikusi citus nozīmīgus darbus līdzcilvēku ikdienas daudzveidošanā un uzlabošanā. Sevis veidotās foto izstādēs, Elīna notver un saglabā Latvijas un novada ainavas arī nākamajām paaudzēm.


Pateicības rakstu par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā saņēma VĒSMA ZOLTNERE. Sētnieka darbs nebūt nav viegls, jo tajā nepieciešama liela fiziskā izturība un atbildības sajūta. Vēsma savu darbu veic ļoti apzinīgi. Pat atvaļinājuma laikā viņa uzrauga, lai viņas aizvietotājs darbu paveic pietiekami labi. Arī ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem viņa izpalīdzīga, atsaucīga un uz viņu allaž var paļauties.


Pateicības rakstu par prasmīgu un mūsdienīgu Smiltenes novada bibliotēkas tēla veidošanu, godprātīgu un profesionālu darbu, nodrošinot kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstību, saņēma Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre SANITA LĀRMANE. Sanita strādā bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā. Viņa sevi ir pierādījusi, kā centīgu un apzinīgu darbinieci, kura ir gatava stāties pretim jauniem izaicinājumiem, mācīties un attīstīties.

2017.gads

2017.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā pasākumā “Latvijai-99!” tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi sešās nominācijās, kā arī astoņi Goda un divi Pateicības raksti.


Smiltenes novada domes augstāko apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma KLEPERU ĢIMENE.  Launkalnes pagasta Kleperu ģimenes mājās, kur saimnieko Līga un Raimonds Kleperi, jau kopš 1998.gada ir izveidots meža medību un, godājot senčus, senu lietu muzejs- privātkolekcija. Saimnieki laipni sagaida ikvienu interesentu, kurš vēlas aplūkot gan senus mežkopības un zemkopības darbarīkus, gan rūpīgi vāktās sadzīves lietas, gan ziņas par dzimtas un pagasta vēsturi. Kleperu ģimene ir iedvesmojusi, ne tikai savu dzimtu, bet daudzus viesus sākt apzināties savas dzimtas saknes. Apkārtējās skolas, īpaši, Launkalnes sākumskola, novērtē sadarbību, kāda ir izveidojusies ar Kleperu ģimeni. Kleperu mājās katru gadu tiek rīkotas Meža dienu mācību ekskursijas, Līgas un Raimonda, un viņa bērnu vadībā tiek spēlētas dažādas dabas izzinošas spēles, iepazīti ārstniecības augi, pētīti koki. Līga un Raimonds ir nesavtīgi, pacietīgi cilvēki, kuri snieguši ieguldījumu Smiltenes novada un Launkalnes pagasta tēla veidošanā, sabiedrības izglītošanā kultūrvēstures un mežsaimniecības jomā. VIDEO


Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas fizikas, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs ANDREJS MIĶIS. Kopš 1997.gada A.Miķis strādā Smiltenes izglītības sistēmā. Skolotājs mācību stundās prot ieinteresēt skolēnus darboties jēgpilni un māca apgūto sasaistīt ar reālām dzīves situācijām, attīsta skolēnu pētniecības prasmes, vadot skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus informātikas un fizikas tematikā. Andrejs informē ne tikai skolēnus, bet arī kolēģus, par jaunākajām zinātnes atziņām, organizē dažādus izzinošus pasākumus, mācību ekskursijas, nodarbības. Skolotājs veido cieņpilnas attiecības ar skolēniem, mācot ne tikai mācību priekšmeta saturu, bet arī vispārcilvēciskas vērtības. A.Miķis sniedz ieguldījumu skolas datortīkla un datorprogrammu uzturēšanā, pedagogu tālākizglītības nodarbību organizēšanā. Skolēni viņu raksturo ar vārdiem- “stingrs, prot izskaidrot šķietami neizskaidrojamo, mīl jokot, īsts sava priekšmeta un skolas entuziasts, draudzīgs un atsaucīgs” . VIDEO


Gada balvu Kultūrā, par ieguldīto darbu nemateriālo kultūras mantojuma saglabāšanā, tradīciju turpināšanā savā radošajā darbā, saņēma ANNA UN GUNTIS PRIEDĪTES. Anna Priedīte ir šuvēja, individuālā darba veicēja, kura, veicot savus darba pienākumus, ir uzņēmīga, atbildīga, pretimnākoša, labestīga. Viņa ir šuvusi tērpus Smiltenes un apkārtējo novadu amatiermākslas kolektīviem, kā arī Annas šūtais tautastērps, šogad ir izvēlēts izstādei, kas būs skatāma Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku laikā. Meistares darbi, kuros jūtama mīlestība, apliecina viņas cieņu pret latviešu tautas vērtībām. Guntim Priedītem piemīt milzīgs gribasspēks, pacietība un rūpība pret ikvienu darbu, kas tiek darīts. Darbs ar koku ir viņa aicinājums. Gunta darbi aplūkojami nozīmīgos tūrisma objektos Smiltenes novadā un blakus novados, kā arī šobrīd apskatāmi izstādē Siguldā. Viņa veidotās rotaļlietas radījušas prieku Smiltenes pirmsskolas grupu bērniem. Anna un Guntis ir izaudzinājuši trīs meitas, dodot stabilu pamatu, veidojot vērtību sistēmu, attīstot radošās spējas un mīlestību pret mākslu. VIDEO


Gada balvu Tautsaimniecībā  par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS (PIKC) “SMILTENES TEHNIKUMS” KOLEKTĪVS. PIKC “Smiltenes Tehnikums” pēdējo gadu laikā ir kļuvis par mūsdienīgu, prestižu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu profesionālās izglītības iestādi, kas domā gan par audzēkņu, gan tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Smiltenes tehnikumā, nepārtraukti domājot par mācību programmu pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām un piesaistot dažādu projektu līdzfinansējumu, izdevies panākt, ka skolā mācās daudz zinošu un savā izvēlētajā profesijā ieinteresētu jauniešu. PIKC ir uzsācis modulāro apmācību Latvijas ekonomikai prioritārajā nozarē būvniecībā būvniecībā – ceļu būvtehniķis un izstrādājis un licenzējis jaunu, šobrīd tautsaimniecībā īpaši nepieciešamu mācību programmu – hidrobūvju būvtehniķis. Smiltenes tehnikums ar labiem panākumiem izmanto savas konkurētspējas priekšrocības, piedāvājot mūsdienu darba tirgum atbilstošu izglītību. VIDEO


Gada balvu Tūrismā par aktīvu un radošu darbību tūrisma nozarē un par sniegto ieguldījumu Smiltenes novada popularizēšanā valstī un pasaulē saņēma Maizes muzeja “Kukaburra” saimnieks JĀNIS KRIEĶIS. Maizes muzejā katrs ceļinieks un viesis ir laipni gaidīts, pacienāts un iepazīstināts ar skaistu, latvisku vidi, telpu, tradīcijām un vērtībām. Jāņa darbam piemīt sirsnība, pamatīgums un laba gaume. Viss, ko viņš dara, tiek veikts ar apdomu, no sirds un domājot par produkta saņēmēju. Viņa cepto maizi, ābolu sieru, kaņepju staku un produktus ir ievērojuši gan starptautiskajā izstādē “Balttour”, gan daudzos, dažādos tirdziņos un pasākumos. Īpaši jāuzsver Jāņa latviskums un lokālpatriotisms, savos produktos izmantojot novada simbolu-rudzupuķi. Kā apliecinājums Jāņa darba kvalitātei ir saņemtā kultūras zīme “Latviskais mantojums”, ko piešķir Latvijas tūrisma uzņēmējiem, kuri saglabā un daudzina latvisko kultūras mantojumu. VIDEO


Gada balvu Sabiedriskajā darbībā par brīvprātīgu iesaistīšanos un sniegto palīdzību gan Ukraiņu kara darbībā cietušo bērnu nometņu organizēšanā, gan palīdzot novada sociālo problēmu ģimenēm, saņēma AURIKA ZĪVERE. Aurika ir Smiltenes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, līdz ar to ikdienas darbs ir cieši saistīts ar sociālas dabas jautājumiem. Viņa atbildīgi un individuāli izvērtē katru problēmjautājumu un situāciju. Nenovērtējama ir viņas sirsnība, labestība, ar kādu viņa pieiet pie katra darba uzdevuma. Aurika nekad neteiks “Nē!”, viņa vienmēr cenšas atrast risinājumus, nezināmās lietas uztverot kā izaicinājumus. Jau vairākus gadus, Aurika ir novada jauniešu krustmāte. Viņa brīvprātīgi vada Smiltenes Jauniešu domi, kur, kopā organizējot dažādus izklaidējošus un sociālus pasākumus, ir kā paraugs jauniešiem, starp kuriem, pateicoties aktīvai darbībai Jauniešu domē, izaug krietni cilvēki, kuri aizejot “lielajā dzīve”, sasniedz daudz. Aurika savu sirds siltumu nepatur sev, viņa ar to dalās gan caur saviem bērniem, gan ievērpjot to savos darbos, neatskatot savu palīdzību nevienam. VIDEO


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Launkalnes feldšerpunkta ārsta palīdze JEĻENA APSE. Kopš 1969.gada Jeļena vada Launkalnes pagasta feldšerpunktu, kurš kļuvis par viņas mūža vienīgo darba vietu. Paralēli tiešajam darbam, viņa veikusi arī sociālā darba pienākumus, iesaistoties sociālo problēmu risināšanā pagastā. Jeļena nesavtīgi veikusi savu darbu gandrīz piecdesmit gadu garumā, rūpējoties par pagasta un novada iedzīvotāju veselību.


Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu sabiedriskās darbības organizēšanā saņēma palsmanieši GUNTA UN VALDIS PAEGĻI. Pateicoties viņu entuziasmam, vairāk kā 20 gadu garumā tika organizēti galda spēļu turnīri Palsmanes pagastā. Īpašs Valta un Guntas lolojums ir Zolītes spēles atklātais čempionāts, kurš reizi mēnesī pulcēja 70-80 dalībniekus no visas Latvijas. Daudzu gadu garumā, Paegļu ģimene organizēja Palsmanes pagasta komandu rajona sporta spēles, kurās aktīvi iesaistījās arī paši. Ar savu aktivitāti viņi ir spējuši piesaistīt daudzus jaunus dalībniekus galda spēlēm.


Goda rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu sabiedrības labā saņēma ilggadējā Grundzāles pagasta pārvaldes sekretāre IRITA PAKALNE. Irita punktuāli un precīzi pilda savus darba pienākumus Grundzāles pagastā, jau vairāk kā 40 gadus, kuru laikā veikusi grāmatvedes pienākumus un svarīgākos uzdevumus dzimtsarakstu jomā, joprojām apzinīgi strādājot pie arhīva uzturēšanas. Dodoties pie sekretāres Iritas Pakalnes, ikviens iedzīvotājs zina, ka saņems gan kvalitatīvu apkalpošanu, gan pilnvērtīgu informāciju. Irita izaudzinājusi divus dēlus- krietna darba darītājus. Četri mazbērni uzauguši, baudot Iritas nesavtīgo mīļumu, rūpes un gādību, kāds jūtams ir arī viņas darbā.


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma ģimenes ārste LILITA EZERIŅA. Daktere Ezeriņa ir laipna un rūpīga ārste, kura savu darbu veic ar sirsnību jau no pirmajiem darba gadiem. Lilita Ezeriņa, ar sapratni daudzos jautājumos, spēj palīdzēt un sniegt atbalstu grūtākos dzīves posmos. Daktere šogad svin skaisto 70 gadu jubileju. Nenovērtējams ir viņas ieguldījums un ilgstošais darbs veselības aprūpē. Kopā ar vīru Juri Ezeriņu ir izaudzināti trīs brīnišķīgi bērni, ar kuriem var lepoties.

Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu tautsaimniecībā saņēma SIA “Vidzemīte” galvenā zootehniķe ILGA GRIBULE. Nenovērtējams ir Ilgas devums uzņēmuma SIA “Vidzemīte” attīstībā, kurā viņa strādā kopš 1994.gada. Viņa zina visu par katru lopu, kas ir saimniecības ganāmpulkā, nepārtraukti papildina savas zināšanas dažādos kursos, lasa jaunākās atziņas žurnālos, internetā. Ilga neskaita savas darba stundas, ar savu optimismu un lielo darba mīlestību ik dienu atgādina: ir jāstrādā! Viņa ir atsaucīga, izpalīdzīga. Ar savu sirdsdegsmi labi dara savu darbu, dara vairāk, kā liek pienākums. Šogad Ilga svin 75 gadu jubileju.


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu izglītībā saņēma Smiltenes tehnikuma galvenā grāmatvede GENOVEFA LOGINA. Kopš 1991.gada Genovefa Logina strādā Smiltenes tehnikumā. Darbā ir ļoti enerģiska, taupīga un saimnieciska. Vadot izglītības iestādes grāmatvedību vairāk kā 25 gadus, viņa pati saka, ka “apzinos, ka nevaru neko mainīt lielajā politikā, taču savu iespēju robežās esmu izdarījusi visu, lai tehnikumā dzīve ietu uz augšu”. Bez viņas prasmīgās finanšu vadības nebūtu iespējams īstenot projektu, kas paredzēja tehnikuma modernizāciju. Genovefa ir lieliska vadītāja savā grāmatvedības kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu pašaizliedzību un entuziasmu bagātinot tehnikuma sociālo vidi un ikdienu.


Goda rakstu par ilggadīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu veselības aprūpē saņēma Palsmanes pagasta ģimenes ārstes prakses medmāsa INDRA ANTĒNA. Medmāsiņa Indra Antēna medicīnā strādā kopš 1979.gada, bet 1981.gadā uzsāka darba gaitas Palsmanes ambulancē. Viņa nenogurstoši rūpējas par cilvēku veselību, neskaitot sava darba stundas. Ikviens zina, ka droši var griezties pie Indras un vienmēr tiks dots vērtīgs padoms vai sniegta palīdzība. Indra vienmēr ir saprotoša, labestīga, uzklausa pacientu problēmas, rod risinājumus, iedrošina cilvēkus rūpēties par savu veselību.


Goda rakstu par ilggadīgu ieguldījumu izglītībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Smiltenes novadā saņēma PALSMANES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES KOLEKTĪVS. Stipras valsts nākotne ir bērni, kuriem iemācīta viņu dzimtenes kultūra un tradīcijas, atbildība un mīlestība pret savu valsti. Tieši šādā – latviskā – garā jau 50 gadus bērni tiek audzināti Palsmanes bērnudārzā. Audzēkņu vecāki novērtē drošības sajūtu, ko radījuši pedagogi un darbinieki, rūpējoties par vissvarīgāko, kas viņiem ir- bērniem. Radošās aktivitātēs, nodarbībās, kopīgajos pasākumos un ikdienas rūpēs ir jūtama pedagogu un darbinieku sirsnība un mīlestība ikdienu.


Pateicības rakstu par ilggadīgu un atbildīgu darbu un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Smiltenes novadā saņēma Palsmanes bērnu, jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja AIJA ZEIBOTE. Aija ir deju skolotāja ar augstām kvalitātes prasībām, tajā pašā laikā dejotājiem iemācot patiesumu, sirsnību un attieksmi pret latviskumu. Šogad aprit 25 gadi, kopš Aija vada Palsmanes bērnu deju kolektīvu un 20 gadi, kopš vada Vidējās paaudzes deju kolektīvu “Cīrulis”.. Viņas vadītie deju kolektīvi, kopš izveidošanas brīža, ir piedalījušies visos vispārējos Dziesmu un deju svētkos, kā arī aktīvi koncertē un veido savas koncertprogrammas, pārstāvot Smiltenes novadu un Latviju ārzemju festivālos. Latviešu tautas deja ir Aijas dzīve. Tādi cilvēki kā Aija, ir tie, kas neatlaidīgi, soli pa solim, apzinīgi, ar atbildības sajūtu rada paliekošas vērtības, kas ļauj mūsu bērniem un mums pašiem noticēt sev, likt pamatus drošai rītdienai un nest Smiltenes, Latvijas vārdu pasaulē.


Pateicības rakstu par atbildīgu un godprātīgu darbu tautsaimniecībā saņēma SIA “Smiltenes NKUP” elektriķis ANDREJS LEJA. Andrejs ir apzinīgs un profesionāls, savus pienākumus veic ļoti labi, izrādot iniciatīvu. Darba laikā sevi ir pierādījis kā zinošu un kvalificētu darbinieku. Savu pienākumu veikšanai, īpaši daudzdzīvokļu mājas elektrību problēmu jautājumos, veltījis neskaitāmas darba stundas, nereti arī brīvdienās un svētku dienās. Andrejam var uzticēt jebkuru uzdevumu, jo kā pats mēdz teikt- “strādā visu, ko valdība liek”. Viņš darbu veic godprātīgi un ar lielu atbildības sajūtu, sniedzot ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības un uzņēmuma attīstībā.