2022. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Smiltenes novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.

Šobrīd tiek izstrādāta Smiltenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija, kuras projekts, tiek nodots publiskajai apspriešanai no no 2021. gada 4. novembra  līdz 2021. gada 3. decembrim. Vairāk informācijas par publiskās apspriešanas norisi skatīt ŠEIT.

 

Ar ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķiem, prioritātēm aicinām iepazīties zemāk esošajos dokumentos:

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts 

 

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam

Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski augstāk esošu attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un prioritātes.

Dokuments sagatavots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/102) ietvaros.


ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS (VĪZIJA) – PASAULES LATVISKĀKAIS NOVADS VIDZEMES CENTRĀ –  novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas gudri un izglītoti cilvēki.

Lai sasniegtu Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), tiek noteikti trīs stratēģiskie mērķi, kuri balstās uz novada vērtību izmantošanu ekonomiskās vides, sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanā. 

 
Lēmums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.  

 

 

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

 

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam

Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski augstāk esošu attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un prioritātes.

Apes novada IAS izstrādāta ievērojot Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija 2030.) un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes.


ILGTERMIŅA PRIORITĀTE (IP) ir vispārēja teritorijas attīstības tendence, kura tiek izvirzīta priekšplānā, salīdzinot
ar citām aktualitātēm un jomām.
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS (SM) ir koncentrēts politisko uzstādījumu kopums vēlamajām pārmaiņām noteiktā laika
periodā, kas vērsts uz novada attīstības vīzijas sasniegšanu.

 
Lēmums par plānošanas dokumenta „Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030. gadam” apstiprināšanu  

 

Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

 

Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2037. gadam

Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski augstāk esošu attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un prioritātes. 
Stratēģija izstrādāta saskaņā ar Raunas novada domes 2012. gada 28. marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3. 13.p.).


ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS (VĪZIJA) – Raunas novads 2037. gadā ir uzņēmējdarbībai pievilcīga, ģimenēm draudzīga un pieejama, skaistākā Vidzemes daļa, līdzsvarā ar vidi ekonomisko attīstību un kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem labvēlīgus dzīves apstākļus. Raunas novads uzrunā, aicina un pārsteidz. 

 
   

Lēmums par Raunas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam izstrādes uzsākšanu

 

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne