2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada (Stratēģija) ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Smiltenes novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādes mērķis ir nodrošināt saskaņotu un koordinētu Smiltenes novada attīstību ilgtermiņā. Stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka virzienus un vadlīnijas turpmākajai teritorijas attīstības plānošanai.

Lēmums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam gala redakcijas apstiprināšanu.

Publiskā apspriešana

Vairāk informācijas par publiskās apspriešanas norisi skatīt ŠEIT.

 

Ar ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķiem, prioritātēm aicinām iepazīties zemāk esošajos dokumentos:

Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam

 

Vēsturiskās Smiltenes, Raunas un Apes novadu Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam

Dokuments izstrādāts, ievērojot hierarhiski augstāk esošu attīstības plānošanas dokumentu – Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma uzstādījumus un prioritātes.

Apes novada IAS izstrādāta ievērojot Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā (Latvija 2030.) un Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos noteiktos ilgtermiņa attīstības mērķus un prioritātes.

 

 

Dokuments sagatavots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta „Smiltenes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” (projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/102) ietvaros.

 


 

ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS (VĪZIJA) – PASAULES LATVISKĀKAIS NOVADS VIDZEMES CENTRĀ –  novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas gudri un izglītoti cilvēki.

Lai sasniegtu Smiltenes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), tiek noteikti trīs stratēģiskie mērķi, kuri balstās uz novada vērtību izmantošanu ekonomiskās vides, sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanā. Lēmums par Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.