2024. gada 29. febr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Teritorijas plānojumi

2023. gada 31. maija lēmums Nr. 242 (protokols Nr. 8, 55.§.) “Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”. Lēmumu skatīt ŠEIT

Lēmums par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu apstiprināšanu Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi“, skatīt ŠEIT.

Lēmums par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu Nr. 7/20 “Par Smiltenes novada domes 2019.gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 19/19 “Smiltenes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā “apstiprināšana”, skatīt ŠEIT

Smiltenes novada teritorijas plānojums

Informatīvais ziņojums


TERITORIJAS PLĀNOJUMS no 2020.g.


Teritorijas plānojumi līdz 2019. gadam

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts: I dala , II daļa

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts: I dala , II daļa

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Bilskas pagasta teritorijas plānojums

Apbūves noteikumi
Plānotā izmantošana
Aizsargjoslu karte
Paskaidrojuma raksts: I dala , II daļa

Blomes pagasta pārvaldes teritorijas plānojums

Brantu pagasta teritorijas plānojums

Grundzāles pagasta teritorijas plānojums

Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2014.gads

Launkalnes pagasta teritorijas plānojums

Smiltenes pagasta teritorijas plānojums

Smiltenes pilsētas teritorijas plānojums

Variņu pagasta teritorijas plānojums

Apes novada teritorijas plānojums

Apes pagasts

Apes novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam

Apes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte.

Apes_pagasta_funkcionalais_zonejums

Apes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. Pilnveidotā redakcija.

Apes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam

Apes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. I REDAKCIJA

 

Apes ciemi

Apes novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam

Apes_ciemu_teritorijas_funkcionalais_zonejums

Apes novada ciemu teritorijas funkcionālā zonējuma karte 1.redakcija

Apes novada aizsargājamās dabas teritorijas un Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Apes novada apdzīvojuma struktūra un publiskā infrastruktūra

Apes novada maģistrālie inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti

Apes novada riska objekti un teritorijas

Apes novada satiksmes infrastruktūra

Apes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam. Apes novada ciemu teritorijas funkcionālā zonējuma karte. I REDAKCIJA

Apes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam. Apes novada plānotā (atļautā) teritorijas izmantošanas zonējuma pārskata karte. I REDAKCIJA

Apes pilsēta

Apes novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam

Apes_pilsetas_funkcionalais_zonejums

Apes pilsētas teritorijas funkcionālā zonējuma karte. Pilnveidotā redakcija.

Apes pilsētas satiksmes infrastruktūra

Apes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam. Apes pilsētas teritorijas funkcionālā zonējuma karte. I REDAKCIJA

Gaujienas pagasts

Apes novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam

Gaujienas_pagasta_funkcionalais_zonejums

Gaujienas pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. Pilnveidotā redakcija.

Apes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam. Gaujienas pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. I REDAKCIJA

Trapenes pagasts

Apes novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam

Trapenes_pagasta_funkcionalais_zonejums

Trapenes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. Pilnveidotā redakcija.

Apes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam. Trapenes pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. I REDAKCIJA

Virešu pagasts

Apes novada teritorijas plānojums 2014. – 2025. gadam

Viresu_pagasta_funkcionalais_zonejums

Virešu pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. Pilnveidotā redakcija. 

Apes novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam. Virešu pagasta teritorijas funkcionālā zonējuma karte. I REDAKCIJA

Raunas novada teritorijas plānojums

Raunas novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam

Header text