2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

KF projekti

Grundzāles pagasta izgāztuves “Smiltiņsils” rekultivācija

Projekta programma:
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 
3.5.1.2.1. apakšaktivitātē  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
Projekta mērķis:
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros ir veikti atkritumu izgāztuves rekultivācijas darbi 1,2 ha platībā un attīrīta no izkaisītajiem atkritumiem izgāztuvei piekļautā teritorija 3,2 ha platībā. Rekultivācijas būvdarbos ietilpa: krūmu ciršana pa perimetru, atkritumu pārvietošana kopējā kaudzē, teritorijas līdzināšana un planēšana, atkritumu blīvēšana kaudzē, tās pārklāšana ar rekultivācijas segumu, auglīgā grunts slāņa izveide krātuves teritorijā, planēšana, teritorijas apzaļumošana, monitoringa urbumu ierīkošana.
Projekta realizācijas laiks:
No 20.07.2009.-20.07.2010.
Projekta izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 18 786,50, no tām LVL 15 968,52  finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un  LVL 2 817,98 ir pašvaldības līdzfinansējums.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 29.03.2010.
Preses relīze  30.06.2010.
Preses relīze 04.08.2010.

Launkalnes pagasta atkritumu izgāztuves “Putnukalns” rekultivācija

Projekta programma:
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 
3.5.1.2.1. apakšaktivitātē  „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
Projekta mērķis:
Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršana un monitoringa sistēmas nodrošināšana izgāztuvē.
Projekta aktivitātes:
Veikta krautuves pārklāšana ar rekultivācijas segumu 1828m2 platībā, 20cm auglīgās grunts slāņa uzklāšana, novērsta nokrišņu turpmāka nokļūšana pārsegtajos atkritumos, 10cm bieza slāņa izveide teritorijā no kuras nostumti atkritumi. Ir veikta teritorijas apzaļumošana – ierīkots bērzu stādījums 8 rindās pa 54m,  iesēts zālājs 0,64ha platībā.
Projekta ietvaros uzstādīts pēcrekultivācijas monitoringam nepieciešamais aprīkojums.Projekta realizācijas rezultātā veikta izgāztuves rekultivācija, novēršot piesārņojuma izplatību 0,385 ha platībā, ierīkoti 3 gruntsūdeņu monitoringa urbumi.
Projekta realizācijas laiks:
No 20.07.2009.-30.06.2010.
Projekta izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas LVL 13 160,69, no tām LVL 11 186,59  finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un  LVL 1974,10 ir pašvaldības līdzfinansējums.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 10.11.2009.
Preses relīze  29.04.2010.
Preses relīze  01.07.2010.
Preses relīze 04.08.2010.

Palsmanes pagasta izgāztuves „Kangarkalni” rekultivācija

Projekta programma:
Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2.aktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide
Rīcības virziens 3.2: Sakārtota vides infrastruktūra
Uzdevums 3.2.3: Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas infrastruktūras attīstību
Pasākums 3.2.3.2. Bijušo izgāztuvju rekultivācijas pasākumi
Projekta iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Izgāztuve ir I kategorijas, tā ir reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā 2004.gadā, Nr.9415/3371. Pēc Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Smiltenes novada Palsmanes pagasta Izgāztuve „Kangarkalni” plānots veikt rekultivāciju.
Projekta mērķis ir panākt, lai rekultivētā izgāztuve pilnībā atbildīs Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. 
Projekta aktivitātes:
Atkritumu izgāztuves rekultivācija veikta 1,01 ha platībā un sakopta izgāztuvei piekļautā teritorija 2,98 ha platībā, 1,09 ha veikta teritorijas apzaļumošana iesējot zālāju.  Objektā izvietots gruntsūdeņu monitoringa tīkls ar trim aprīkotiem novērojumu urbumiem, veikts gruntsūdeņu stāvokļa novērtējums. Izveidotais monitoringa tīkls paredzēts arī, lai turpmākajos gados varētu sekot gruntsūdens piesārņojuma līmenim un tā kvalitātei.
Projekta realizācijas laiks:
21.01.2013.-21.09.2014.
Projekta izmaksas:
Kopējais finansējums 60892.59EUR
Attiecināmās izmaksas 60302.98EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 51257.53EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 9635.06EUR
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.01.2013.
Preses relīze 20.06.2013.
Preses relīze 30.09.2013.
Preses relīze 05.12.2013.
Preses relīze 07.03.2014.
Preses relīze 30.06.2014.

Smiltenes pilsētas izgāztuves „Drandu ielā 24” rekultivācija

Projekta programma:
Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.5.prioritāte „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākums „Vides aizsardzības infrastruktūra”, 3.5.1.2.aktivitāte „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”, 3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3: Droša un pievilcīga dzīves un darba vide
Rīcības virziens 3.2: Sakārtota vides infrastruktūra
Uzdevums 3.2.3: Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas infrastruktūras attīstību
Pasākums 3.2.3.2.: Bijušo izgāztuvju rekultivācijas pasākumi.
Projekta mērķis:
Izgāztuve ir I kategorijas, tā ir reģistrēta Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā 2004.gadā, Nr.9415/3371. Pēc Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam, Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuve „Drandu ielā 24” plānots veikt rekultivāciju.
Projekta mērķis ir panākt, lai rekultivētā izgāztuve pilnībā atbilst Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” prasībām. Panākt izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi novēršanu, monitoringa sistēmas nodrošināšanu izgāztuvē un Cērtenes pilskalna aizsardzību, novēršot iespējamo teritorijas piesārņojuma risku.
Projekta aktivitātes:
Kopējā izgāztuves rekultivācijas platība ir 1.57 ha un veikta teritorijas apzaļumošana 2.83 ha platībā. Teritorijā izvietoti trīs urbumi monitoringa sistēmas nodrošināšanai.
Projekta realizācijas laiks:
15.10.2013.-15.06.2015.
Projekta izmaksas:
Kopējais finansējums 180796.03EUR
Attiecināmās izmaksas 180421.57EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 153358.34EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 27063.23EUR
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 28.10.2013.
Preses relīze 13.01.2014.
Preses relīze 09.05.2014.
Preses relīze 24.07.2014.
Preses relīze 22.10.2014.
Preses relīze 08.01.2015.
Preses relīze 29.04.2015.
Preses relīze 08.06.2015.