2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Virešu pagasts

Foto J. Šatrovskis


Virešu pagasta teritorija aizņem: 154 km2

Iedzīvotāju skaits: 556 (uz 01.08.2021.)

Virešu pagasts atrodas 150 km attālumā no Rīgas. Pagastu šķērso auto ceļš Rīga – Veclaicene , 69,5% teritorijas aizņem meži.

Virešu pagasts atrodas Gaujas abos krastos. Lielākās apdzīvotās vietas ir Vireši (pagasta centrs), Vidaga un Sikšņi. Par vēsturiski apdzīvotu vietu pagasta teritorijā liecina Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis – Staldu pilskalns. Nosaukums Vireši cēlies no som-ugru valodas izcelsmes vārda Virivele. 1224. gada Tālavas un Atzeles zemju dalīšanas līgumā Viriveles ciems minēts, kā Tālavas ciems. Daļa pagasta atrodas aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”, kas ietilps ES aizsargājamo teritoriju tīklā NATURA 2000. Virešu posmā Gauja veido izteiktu senleju. Gaujas un tās pieteku krastos un gultnē atsedzas augšdevonu dolomīti, merģeļi un smilšakmeņi. Šis posms ir raksturīgs ar lielu ģeoloģisku daudzveidību un vairākiem valsts nozīmes aizsargājamiem dabas pieminekļiem.

Virešu pagasta pārvaldes telpās ir atvērts Virešu novadpētniecības centrs “Mājvieta”, kurā var iepazīties ar pagasta vēsturi – seniem dokumentiem, fotogrāfijām. Atsevišķā telpā iekārtota ekspozīcija, kas veltīta dzejniecei K.Apškrūmai, viņas literārajai darbībai un vaļas priekiem. Virešu pagasta teritorijā pirmsskolas, sākumskolas programmas var apgūt Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas Izglītības programmu realizēšanas vietā Vidagā. Lai arī skola ir maza un mācību darbs norit apvienotajās klasēs, pedagogi savu darbu veic profesionāli, nodrošinot kvalitatīvas izglītības ieguvi.

Virešu Saieta nams piedāvā mūsdienīgus un radošus kultūras pasākumus, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Vidagas bibliotēka izveidojusi mazo āra lasītavu pie Vidagas bibliotēkas,  kā atpūtas vietu ar soliņiem, galdu un grāmatu skapi jeb mājiņu, kurā atrodas grāmatas dažādai auditorijai, savukārt vēl divās vietās pagasta teritorijā  pie skolas un saieta nama – āra lasītavas pieturvietas, kurās atrodas tikai mājiņas – grāmatu plaukti.

Sportot gribētājiem ir iespējams nodarboties ar tenisu, florbolu, futbolu, pludmales volejbolu un ielu basketbolu Vidagas sporta laukumā. Ziemā ir iespējams izmantot apgaismotu ledus laukumu slidošanai un hokeja spēlēšanai. Virešu saieta nama telpās ir iekārtota svarcelšanas treniņa zāle, kurā trenējas Latvijas mērogā augstus rezultātus guvušie sportisti pauerliftingā. Virešu pagasts var lepoties ar drosmīgiem auto braucējiem. Pagastā reģistrētas vairākas biedrības. Aktīvi darbojas biedrība “Pagasta attīstības grupa “Vireši” Eiropas Lauksaimniecības un citu fondu projektu apgūšanā un naudas piesaistē. Ar kuriem, tiek labiekārtota pagasta teritorija un papildināts iestāžu inventārs, rīkotas nometnes, apmācības un citas aktivitātes.

Virešu pagastā lauksaimniecība ir galvenā uzņēmējdarbības joma. Lielākās saimniecības ir z/s “Ceriņi”, SIA “Vireši”, z/s “Jaundrīzuļi”, z/s “Ozoliņi”, z/s “Zemesziediņi”, SIA “ZZK Agro”. SIA “Rimeks Plus”, IU “Jura interjers un mēbeles” SIA “Grotes AB”, SIA “Liepas AG”, “Jaunzilākši”, kafejnīca “Pie Annas” u.c.

Virešu pagasta lepnums ir gleznainās ainavas upju krastos, iežu atsegumi, stāvie krasti, upju straujteces un krāces. Gaujas labajā krastā atrodas Randatu klintis, kas kopš Daugavas ielejas appludināšanas ir Latvijas augstākās dolomīta klintis. Apkārt Randatu klintīm ierīkota dabas taka. Pretējā Gaujas krastā atrodas jaunizveidotā Tilderu dabas taka, kurā atrodas aizsargājams dižkoks-mežābele, kuras apkārtmērs sasniedz 2,50 m Takas vienvirziena garums ir apmēram 600 m. Skaista ainava vērojama no Virešu tilta pār Gauju, redzamas Žagatu klintis. Ūdens tūristi iecienījuši Sikšņu krāces, kas ir pirmās garākās krāces Gaujas tecējumā, šeit ir viens no krāšņākajiem Gaujas posmiem. Vizlas upīti šķērso Vizlas tilts, kas ir vecākais dolomīta arkveida tilts Latvijā. Gar upi labajā krastā ierīkota dabas taka, šeit iespējams aplūkot dolomīta klints atsegumus un aizsargājamus biotopus. Upes gultnē vērojami nelieli ūdenskritumi un daudzas lielākas un mazākas krāces. Vizlas krastā netālu no ietekas Gaujā atrodas Žākļu dižakmens. Vidagas centru rotā lapegļu alejas un stādījumi, kas atzīti par Valsts nozīmes aizsargājamo dendroloģisko stādījumu.