2024. gada 4. marts
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Green Palette

“Green Palette” tulk. “Zaļā Palete” 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika.
Programma, prioritāte, aktivitāte:

Pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam

Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):

Smiltenes novada pašvaldība, Eiroreģions “Pleskava-Livonija” (Latvija), Balvu novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība.

Projekta mērķis:

“Green Palete” mērķis ir uzlabot sabiedrības un tieši iesaistīto pušu zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot atšķirīgas mērķa grupas dažādās aktivitātēs. Ar projekta aktivitātēm tiks stiprināta to institūciju kapacitāte, kuras ir atbildīgas par radušos bīstamu situāciju novēršanu. Uzlabojot novērošanu un savlaicīgu reaģēšanu uz bīstamām situācijām, kā arī līdzekļus un starp pašvaldību sadarbību, iespējams labāk sagatavoties šo situāciju novēršanai un samazināt radītos zaudējumus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp Latvijas pašvaldībām ugunsdrošības, ārkārtas evakuācijas, plūdu novēršanas, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes, kā arī ūdenstilpju apsaimniekošanas jautājumos.

Projekta ilgums:
01.08.2019.-31.07.2022.
Projekta finansējums:

Kopējais projekta budžets ir  646 735 EUR. Projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ir 582 061.50 EUR. Smiltenes novada pašvaldības finansējums 68 000 EUR, tai skaitā projekta līdzfinansējums no pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam  ir 61 200 EUR jeb 90%, 5% jeb 3 400 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 5% jeb 3 400 ir pašvaldības finansējums

Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros Smiltenes novada pašvaldība veiks dažādas aktivitātes. Tiks izstrādāti apsaimniekošanas plāni Tepera, Vidusezera, Bilskas, Blomes un Tiltleju ezeriem, kas ietvers detalizētu informāciju par ūdenstilpēm, to ekoloģisko stāvokli un potenciālo attīstību. Tiks rīkoti semināri iedzīvotājiem, kuru laikā būs iespēja iepazīties ar informāciju par ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu un vides saglabāšanu. Projekta ietvaros tiks veikti arī Bilskas ezera labiekārtošanas darbi, izbūvējot apkārt ezeram gājēju taku, kas veicinās ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību nodrošināšanu, saglabās Bilskas ezeru, ierobežojot tā aizaugšanu un nodrošinot tam publisku piekļuvi.

Publiskā apspriešana:
Vidus ezera apsaimniekošanas plāns
Tiltlejas ezera apsaimniekošanas plāns
Tepera ezera apsaimniekošanas plāns
Blomes ezera apsaimniekošanas plāns
Bilskas ezera apsaimniekošanas plāns
Projekta teritorija:
Smiltenes novads
Projekta vadītāja:
Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vita Grigule, tālr.64707571, 27062522, e-pasts: [email protected].
Publicitāte

28.04.2023.
09.08.2019.
14.10.2019.
13.08.2020.
24.08.2020.
19.04.2021.
20.08.2021.
06.09.2021.

05.06.2022.

28.10.2022.

16.06.2022.